Podawkowe posłuchaki wutworić

Podawki, kotrež so přez dialogi, dokumenty, formulary abo grafiske wodźenske elementy wuwabjeja, dadáz so z makrami zwjazać, kotrež so přez podawk wodźene programowanje mjenuja. Najbóle zwučena metoda, zo by podawki z makrami do poćaha stajiła, su rajtark Podawki w meniju Nastroje – Přiměrić a wodźenske kajkosće w dialogowym editorje z menija Nastroje – Makra – Dialogi rjadować….

Grafiske nastroje, tastaturowe zapodaća, pohiby myški a druhe interakcije mjez čłowjekom a mašinu dadźa so z pomocu UNO-posłuchakow wodźić, kotrež na zadźerženje wužiwarja kedźbuja. Posłuchaki su dynamiske alternatiwy programoweho koda za makrowe připokazanja. Dadźa so telko UNO-posłuchakow kaž podawki wutworić, na kotrež so maja kedźbować. Jednotliwy posłuchak móže tež z wjacorymi wodźenskimi elementami wužiwarskeho powjercha wobchadźeć.

Podawkowy posłuchak wutworić

Posłuchaki so k wodźenskim elementam připowěšeja, kotrež su w dialogach wobsahowane, kaž tež k dokumentowym abo formularowym podawkam. Posłuchaki so tež wužiwaja, hdyž so dialogi časa fungowanja tworja abo hdyž so dialogej wodźenske elementy za wokomik přidawaja.

Tutón přikład posłuchak za wodźenje Button1 dialoga Dialog1 w bibliotece Standard wutwori.

Z Python


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, unohelper
     from com.sun.star.awt import XActionListener
     from com.sun.star.awt import ActionEvent
     from com.sun.star.lang import EventObject
     from com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults \
       import OK, CANCEL
     import msgbox as util
       
     _MY_BUTTON = "Button1"
     _MY_LABEL = 'Python připoskuje.'
     _DLG_PROVIDER = "com.sun.star.awt.DialogProvider"
       
     def Main(*args):
       ui = createUnoDialog("Standard.Dialog1", embedded=True)
       ui.Title = "Python X[any]Listener"
       ctl = ui.getControl(_MY_BUTTON)
       ctl.Model.Label = _MY_LABEL
       act = ActionListener()
       ctl.addActionListener(act)
       rc = ui.execute()
       if rc == OK:
         MsgBox(„Wužiwar je dialog wobkrućił.“)
       elif rc == CANCEL:
         MsgBox(„Wužiwar je dialog přetorhnył.“)
       ui.dispose() # ui.endExecute
       ctl.removeActionListener(act)
       
     def createUnoDialog(libr_dlg: str, embedded=False):
       """ Dialog z jeho městna wutworić """
       smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
       if embedded:
         model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
         dp = smgr.createInstanceWithArguments(_DLG_PROVIDER, (model,))
         location = "?location=document"
       else:
         dp = smgr.createInstanceWithContext(_DLG_PROVIDER, ctx)
         location = "?location=application"
       dlg = dp.createDialog("vnd.sun.star.script:"+libr_dlg+location)
       return dlg
       
     class ActionListener(unohelper.Base, XActionListener):
       """ Připosłuchać a kliknjenja tłóčatkow ličić """
       def __init__(self):
         self.count = 0
       
       def actionPerformed(self, evt: ActionEvent):
         self.count = self.count + 1
         #mri(evt)
         if evt.Source.Model.Name == _MY_BUTTON:
           evt.Source.Model.Label = _MY_LABEL+ str( self.count )
       return
       
       def disposing(self, evt: EventObject): # obligatoriska rutina
         pass
       
     def MsgBox(txt: str):
       mb = util.MsgBox(uno.getComponentContext())
       mb.addButton("Ok")
       mb.show(txt, 0, "Python")
       
     g_exportedScripts = (Main,)
   

Zapis msgbox.py w {installation}/program/ někotre přikłady tłóčatkowych posłuchakow wobsahuje.

Z LibreOffice Basic


     Option Explicit
       
     Const MY_LIBRARY = "Standard", MY_DIALOG = "Dialog1", MY_BUTTON = "Button1"
     Const MY_LABEL = "Basic připoskuje."
     Dim count As Integer
       
     Sub Main
       Dim libr As Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
       Dim dlg As Object
       Dim ui As Object ' stardiv.Toolkit.UnoDialogControl
       Dim ctl As Object ' stardiv.Toolkit.UnoButtonControl
       Dim act As Object ' com.sun.star.awt.XActionListener
       Dim rc As Object : rc = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults
       
       BasicLibraries.LoadLibrary(MY_LIBRARY)
       libr = DialogLibraries.GetByName(MY_LIBRARY)
       dlg = libr.GetByName(MY_DIALOG)
       ui = CreateUnoDialog(dlg)
       ui.Title = "Basic X[any]Listener example"
       count = 0
       ctl = ui.GetControl(MY_BUTTON)
       ctl.Model.Label = MY_LABEL
       act = CreateUnoListener("awt_", "com.sun.star.awt.XActionListener")
       ctl.addActionListener(act)
       Select Case ui.Execute
         Case rc.OK : MsgBox „Wužiwar je dialog wobkrućił.“,, "Basic"
         Case rc.CANCEL : MsgBox "Wužiwar je dialog přetorhnył.",, "Basic"
       End Select
       ui.dispose ' ui.endExecute()
       ctl.removeActionListener(act)
     End Sub
       
     Private Sub awt_actionPerformed(evt As com.sun.star.awt.ActionEvent)
       """ Kliknjenja tłóčatkow připosłuchać a ličić """
       With evt.Source.Model
         If .Name = MY_BUTTON Then
           count = count + 1
           .Label = MY_LABEL+Cstr(count)
         End If
       End With
     End Sub ' awt_actionPerformed
       
     Private Sub awt_disposing(evt As com.sun.star.lang.EventObject) ' mandatory Sub
       ' waš kod sem słuša
     End Sub ' awt_disposing
   

Druhe podawkowe posłuchaki

Posłuchaki so zwjetša hromadźe z dialogowym wočinjenjom koduje. Mnoholičbne přistupy su móžne kaž na přikład podawkowe předźěłowaki za dialogi abo podawkowe monitory za dokumenty abo formulary.

Prošu podpěrajće nas!