Dialogowy předźěłowak wutworić

Nimo připokazowanja makrow podawkam abo wutworjenja podawkowych posłuchakow, móžeće dialogowe posłuchaki wužiwać, kotrychž princip je, klučowe słowa abo metody UNO definować, kotrež so podawkam přirjaduja, kotrež so maja wobkedźbować. Podawkowy posłuchak je zamołwity za wuwjedźenje metodow z pomocu protokola vnd.sun.star.UNO:<method_name>. Na rozdźěl wot posłuchakow, kotrež dyrbja wšě podpěrane metody definować, samo hdyž so njewužiwaja, dialogowe posłuchaki jenož dwě metodźe hromadźe z wotpohladanymi wodźenskimi hokowymi skriptami trjebaja.

Lěpšiny tutoho přistupa su:

Tutón mechanizm so tu za rěči Basic a Python z pomocu importowanej kopiju dialoga Access2Base dlgTrace zwobraznjuje. Wobchadźenje z wuwzaćemi a lokalizacija so přehladnosće dla wuwostajetej.

Dialogowe metody připokazać

Eksportujće dialog Access2Base dlgTrace a importujće jón do nałoženskeje biblioteki MyLib.

Wužiwajće we wobłuku kajkosćow wodźenskich elementow dialogoweho editora rajtark Podawki, zo byšće makrowe připokazanja z komponentowymi připokazanjemi wuměnił a zapodajće wotpohladane metodowe mjena:

Podawki, kotrymž akcije su připokazane, měli protokol vnd.sun.star.UNO: naspomnić.

Předźěłowak wutworić

Metoda createDialogWithHandler słužby com.sun.star.awt.DialogProvider2 so wužiwa, zo by dialog a jeho předźěłowak postajiła. Předźěłowak je zamołwity za implementowanje tykački com.sun.star.awt.XDialogEventHandler.

warning

Wšě metodowe mjena komponenty dyrbja so eksplicitnje deklarować, hdyž so dialogowy předźěłowak wužiwa.


Z Python

W tutym přikładźe je dialog na ličaku.


   # -*- coding: utf-8 -*-
   from __future__ import unicode_literals
     
   import uno, unohelper
   from com.sun.star.awt import XDialogEventHandler
     
   _DLG_PROVIDER = "com.sun.star.awt.DialogProvider2"
     
   class Console(unohelper.Base, XDialogEventHandler):
     """ Access2Base Console Handler """
     ''' adaptowany wot « Créer un dialogue avec gestionnaire d'événements » wot JM Zambon
     https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/Python/Creating_Dialog_with_Handler '''
     def show(self):
       dialog = self.getDialog("MyLib.dlgTrace", embedded=True)
       dialog.Title = "Konsole"
       dialog.execute()
     
     def callHandlerMethod(self, dialog, event, method):
       if method == '_dump2File':
         event.Source.setLabel("dump requested")
         scr = getBasicScript(script="_DumpToFile", module="Trace",
           library='Access2Base')
         scr.invoke((event,), (), ())
       elif method == '_openHelp':
         _msgbox('Not yet implemented')
         dialog.endDialog(1)
       else:
         return False
     
     def getSupportedMethodNames(self):
       return ('_dump2File', '_openHelp')
     
     def getDialog(self, libr_dlg: str, embedded=False):
       """ Dialog wot jeho stejnišća wutworić """
       smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
       if embedded:
         model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
         dp = smgr.createInstanceWithArguments(_DLG_PROVIDER, (model,))
         location = "?location=document"
       else:
         dp = smgr.createInstanceWithContext(_DLG_PROVIDER, ctx)
         location = "?location=application"
       dlg = dp.createDialogWithHandler("vnd.sun.star.script:"+libr_dlg+location, self)
       return dlg
     
   
   # def getBasicScript() # see note
      
   def _msgbox(prompt='', title=''):
     ''' Hrozny MsgBox '''
     import msgbox
     mb = msgbox.MsgBox(uno.getComponentContext())
     mb.addButton('Howdy')
     mb.show(prompt,0,title)
     
   def ConsoleHandler():
     Console().show()
     
   g_exportedScripts = (ConsoleHandler,)
     
   
note

Kaž wočakowane, falowaca metoda onOkHasFocus wuwzaće wumjetuje.


tip

Čitajće stronu wuwołanja Python na LibreOffice Basic za getBasicScript rutinowe wopisanje a za podrobnosće wo rěče přesahowacym skriptowym wuwjedźenju.


Z LibreOffice Basic

W tutym přikładźe je dialog w dokumenće zasadźeny a móže tež na ličaku być.


   ' <MyLib>.<Handler> module
     
   Public Sub Console_Show()
     Dim dp as Object ' com.sun.star.awt.DialogProvider2
     Dim dialog As Object ' com.sun.star.awt.XDialog, com.sun.star.awt.XDialogEventHandler
     Dim eventHandler As Object ' com.sun.star.awt.XDialogEventHandler
     dp = CreateUnoService("com.sun.star.awt.DialogProvider2")
     dp.Initialize(Array(ThisComponent)) ' jeli dialog je w dokumenće zasadźeny
     eventHandler = CreateUnoListener("Console_", "com.sun.star.awt.XDialogEventHandler")
     dialog = dp.createDialogWithHandler("vnd.sun.star.script:MyLib.dlgTrace?location=document", eventHandler)
     dialog.Title = "Konsole"
     dialog.execute()
   End Sub ' <Handler>.Console_Show()
     
   Private Function Console_callHandlerMethod(dialog as Object, _
       event As com.sun.star.document.DocumentEvent, _
       method As String) As Boolean
     ''' Intercept dialog events using .UNO protocol '''
     Console_callHandlerMethod = True
     Select Case method
       Case "_dump2File"
         event.Source.setLabel("dump requested")
         With GlobalScope.BasicLibraries
           If Not .IsLibraryLoaded("Access2Base") Then .LoadLibrary("Access2Base")
         End With
         Access2Base.Trace._DumpToFile
       Case "_openHelp" 
         MsgBox "Not yet implemented",0 , "Howdy"
         'dialog.endDialog(1) při přez kompjuter podpěranym dialogu
       Case Else : Console_callHandlerMethod = False
     End Select
   End Function ' <Handler>.Console_callHandlerMethod
     
   Private Function Console_getSupportedMethodNames()
     Console_getSupportedMethodNames = Array("_dump2File", "_openHelp")
   End Function ' <Handler>.Console _getSupportedMethodNames
     
   ' adaptowany wot « Créer un dialogue avec gestionnaire d'événements » wot JM Zambon
   ' https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/Python/Creating_Dialog_with_Handler
   
note

Kaž wočakowane, falowaca metoda onOkHasFocus wuwzaće wumjetuje.


Prošu podpěrajće nas!