Programowanske přikłady za wodźenske elementy w dialogowym editorje

Slědowace přikłady su nowy dialog z mjenom "Dialog1". Wužiwajće nastroje w symbolowej lajsće nastrojow w dialogowym editorje, zo byšće dialog wutworił a slědowace wodźenske elementy přidał: kontrolny kašćik z mjenom "Kontrolny kašćik 1", popisowe polo z mjenom "Popisowe polo 1", Tłóčatko z mjenom "Tłóčatko 1" a lisćinowe polo z mjenom "Lisćinowe polo 1".

Warnowanski symbol

Dźiwajće přeco na wulkopisanje a małopisanje, hdyž objektowej wariabli wodźenski element připokazujeće.


Globalna funkcija za začitanje dialogow


Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

Funkcija LoadDialog so w Tools.ModuleControls składuje, kotryž je w Nałoženske makra a dialogi k dispoziciji.

Dialog pokazać


REM globalna definicija wariblow
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Kajkosće wodźenskich elementow w programje čitać abo wobdźěłać


Sub Sample1
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM Model dialoga wobstarać
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  REM tekst pola Popisowe polo 1 pokazać
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
  REM nowy tekst za wodźenski element Popisowe polo 1 nastajić
  oLabel1.Text = "Nowe dataje"
  REM modelowe kajkosće za wodźenski element Kontrolny kašćik 1 pokazać
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
  REM nowy status za Kontrolny kašćik 1 za model wodźenskeho elementa nastajić
  oCheckBox1Model.State = 1
  REM modelowe kajkosće za wodźenski element Tłóčatko 1 pokazać
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
  REM kajkosće wodźenskeho elementa Tłóčatko 1 pokazać
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
  REM dialog wuwjesć
  oDialog1.Execute()
End Sub

Lisćinowemu polu zapisk přidać


Sub AddEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM přidawa lisćinowemu polu nowy zapisk
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)
End Sub

Zapisk z lisćinoweho pola wotstronić


Sub RemoveEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialogLoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM prěni zapisk z lisćinoweho pola wotstronić
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Prošu podpěrajće nas!