Ramiki w Calc z makrami formatěrować

Z pomocu programowanskich rěčow Basic abo Python dadźa so makra pisać, kotrež formaty na celowe wobłuki w Calc nałožuja.

Ramiki w celowych wobłukach formatěrować

Slědowacy kodowy wotrězk Sub z mjenom FormatCellBorder wutwori, kotryž nowe ramikowe formaty na datu wobłukowu adresu w aktualnej tabeli Calc nałožuje.


  Sub FormatCellBorder(cellAddress as String, newStyle as Byte, newWidth as Long, Optional newColor as Long)
    ' Wutwori UNO-strukturu, kotraž nowy linkowy format składuje
    Dim lineFormat as New com.sun.star.table.BorderLine2
    lineFormat.LineStyle = newStyle
    lineFormat.LineWidth = newWidth
    If Not IsMissing(newColor) Then lineFormat.Color = newColor
    ' Wuwołuje cilowu celu
    Dim oCell as Object
    Set oCell = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet.getCellRangeByName(cellAddress)
    ' Nałožuje nowy format na wšě ramiki
    oCell.TopBorder = lineFormat
    oCell.RightBorder = lineFormat
    oCell.LeftBorder = lineFormat
    oCell.BottomBorder = lineFormat
  End Sub
 

Horjeka wopisany Sub štyri argumenty přijima:

Zo byšće FormatCellBorder wuwołał, wutworće nowe makro a přepodajće požadane argumenty, kaž so deleka pokazuje:


  Sub MyMacro
    ' Zmóžnja přistup ke konstantam linijoweho stila
    Dim cStyle as Object
    Set cStyle = com.sun.star.table.BorderLineStyle
    ' Formatěruje "B5" z přećehnjenymi módrymi ramikami
    FormatCellBorder("B5", cStyle.SOLID, 20, RGB(0, 0, 255))
    ' Formatěruje wšě ramiki we wobłuku "D2:F6" z čerwjenymi dypkowanymi ramikami
    FormatCellBorder("D2:F6", cStyle.DOTTED, 20, RGB(255, 0, 0))
  End Sub
 

Je móžno, samsnu funkcionalnosć w Python implementować:


  from uno import createUnoStruct
  from scriptforge import CreateScriptService
  
  def formatCellBorder(cellAddress, newStyle, newWidth, newColor=0):
    # Definuje nowy linijowy format
    line_format = createUnoStruct("com.sun.star.table.BorderLine2")
    line_format.LineStyle = newStyle
    line_format.LineWidth = newWidth
    line_format.Color = newColor
    # Słužba Scriptforge za přistup k celowym wobłukam
    doc = CreateScriptService("Calc")
    cell = doc.XCellRange(cellAddress)
    cell.TopBorder = line_format
    cell.RightBorder = line_format
    cell.LeftBorder = line_format
    cell.BottomBorder = line_format
 

Slědowacy kodowy wurězk makro z mjenom myMacro implementuje, kotrež formatCellBorder wuwołuje:


  from com.sun.star.table import BorderLineStyle as cStyle
  
  def myMacro():
    bas = CreateScriptService("Basic")
    formatCellBorder("B5", cStyle.SOLID, 20, bas.RGB(0, 0, 255))
    formatCellBorder("D2:F6", cStyle.DOTTED, 20, bas.RGB(255, 0, 0))
 
note

Horjeka předstajeny kod Python biblioteku ScriptForge wužiwa, kotraž je wot wersije LibreOffice 7.2 k dispoziciji.


Linijowe stile

Linijowe stile su jako cyłoličbne konstanty definowane. Slědowaca tabela konstanty za linijowe stile nalistuje, kotrež su w Format – Cele – Rajtark: Ramiki k dispoziciji:

Mjeno konstanty

Cyłoličbna hódnota

Mjeno linijoweho stila

SOLID

0

Přezcyłny

DOTTED

1

Dypkowany

DASHED

2

Smužkowany

FINE_DASHED

14

Drobnje smužkowany

DOUBLE_THIN

15

Dwójny ćeńki

DASH_DOT

16

Smužkowy dypk

DASH_DOT_DOT

17

Smužkowy dypkowy dypk


tip

Čitajće BorderLineStyle Constant Reference (jendźelsce) w dokumentaciji API LibreOffice, zo byšće wjace wo konstantach linijoweho stila zhonił.


Z TableBorder2 ramiki formatěrować

Wobłukowe objekty maja kajkosć z mjenom TableBorder2, kotruž móžeće wužiwać, zo byšće wobłukowe ramiki formatěrował, runje tak kaž w dialogu Format – Cele… – Ramiki we wotrězku Linijowy porjad.

Nimo hornich, delnich, lěwych a prawych ramikow TableBorder2 tež wertikalne a horicontalne ramiki definuje. Slědowace makro jenož horni a delni ramik na wobłuk "B2:E5" nałožuje.


  Sub TableBorder2Example
    Dim cStyle as Object
    Set cStyle = com.sun.star.table.BorderLineStyle
    ' Definuje nowy linijowy format
    Dim lineFormat as New com.sun.star.table.BorderLine2
    lineFormat.LineStyle = cStyle.SOLID
    lineFormat.LineWidth = 15
    lineFormat.Color = RGB(0, 0, 0)
    ' Struktura, kotraž nowu definiciju TableBorder2 składuje
    Dim tableFormat as New com.sun.star.table.TableBorder2
    tableFormat.TopLine = lineFormat
    tableFormat.BottomLine = lineFormat
    tableFormat.IsTopLineValid = True
    tableFormat.IsBottomLineValid = True
    ' Nałožuje tabelowy format na wobłuk "B2:E5"
    Dim oCell as Object
    oCell = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet.getCellRangeByName("B2:E5")
    oCell.TableBorder2 = tableFormat
  End Sub
 

Makro da so w Python takle implementować:


  from com.sun.star.table import BorderLineStyle as cStyle
  from scriptforge import CreateScriptService
  
  def tableBorder2Example():
    bas = CreateScriptService("Basic")
    line_format = createUnoStruct("com.sun.star.table.BorderLine2")
    line_format.LineStyle = cStyle.SOLID
    line_format.LineWidth = 18
    line_format.Color = bas.RGB(0, 0, 0)
    table_format = createUnoStruct("com.sun.star.table.TableBorder2")
    table_format.TopLine = line_format
    table_format.BottomLine = line_format
    table_format.IsTopLineValid = True
    table_format.IsBottomLineValid = True
    doc = CreateScriptService("Calc")
    cell = doc.XCellRange("B2:E5")
    cell.TableBorder2 = table_format
 
tip

Čitajće TableBorder2 Struct Reference (jendźelsce) w dokumentaciji API LibreOffice, zo byšće wjace wo jeho atributach zhonił.


Prošu podpěrajće nas!