Skripty Python z Basic wuwołać

Wuwołanje skriptow Python z makrow LibreOffice je móžne, a wužitne funkcije su k dispoziciji, na přikład:

tip

Přisprawny wobchad z LibreOffice Basic a z funkcijemi tykački programowanja nałoženjow (API) je poručomny, prjedy hač so wuwołanja mjez rěčemi wot Basic do Python, do JavaScript abo do druheje skriptoweje rěče wuwjedu.


Skripty Python wotwołać

Skripty Python móža wosobinske, wozjewjene abo do dokumentow zasadźene być. Zo by je wuwjedł, LibreOffice Basic městna skriptow Python trjeba. Pytanje za UNO-objektami, kotrež su kompatibelne z com.sun.star.script.provider.XScript wam zmóžnja, skripty Python wuwjesć:


     Option Explicit
       
     Public Function GetPythonScript(macro As String, _
         Optional location As String) As com.sun.star.script.provider.Xscript
       ''' Skriptowy objekt Python sej do wuwjedźenja wobstarać
       ' Argumenty:
       ' Makro: jako "library/module.py$macro" abo "module.py$macro"
       ' Městno: jako "document", "share", "user" abo ENUM(eracija)
       ' Wuslědk:
       ' pyta słužbu com.sun.star.script.provider.XScript-UNO'''
       If IsMissing(location) Then location = "user"
       Dim mspf As Object ' com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory
       Dim sp As Object ' kompatibelny z com.sun.star.script.provider.XScriptProvider
       Dim uri As String
       If location="document" Then
         sp = ThisComponent.getScriptProvider()
       Else
         mspf = CreateUnoService("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory")
         sp = mspf.createScriptProvider("")
       End If
       uri = "vnd.sun.star.script:"& macro &"?language=Python&location="& location
       GetPythonScript = sp.getScript(uri)
     End Function ' GetPythonScript
   

Skripty Python wuwjesć

Skriptowa wokolina nałoženskeje programowanskeje tykački (Application Programming Interface, API) wuwjedźenje skriptow mjez Python a Basic abo druhimi podpěranymi programowanskimi rěčemi podpěruje. Argumenty dadźa so mjez wuwołanjemi tam a sem přepodać, jeli su primitiwne datowe typy, kotrež wobě rěči znajetej, a pod wuměnjenjom, zo skriptowa wokolina je porjadnje přetworja.

Syntaksa

workstation_name = script.invoke(Array(), Array(), Array())

opSysName = script.invoke(Matrix(), in_outs, Matrix()) ' in_out je pólna wariabla

file_len = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

normalizedPath = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

Přikłady za zasadźene skripty

Pod rutinami ComputerName a GetFilelen so jeju pendantaj Python wuwołujetej, z pomocu do toho naspomnjeneje funkcije GetPythonScript. Wobchadźenje z wuwzaćom datailěrowane njeje.


     Option Explicit
     Kompatibelne nastajenje ' Kajkosće so podpěruja
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get ComputerName As String
       '''Mjeno dźěłoweje stacije'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$computer_name", "document")
       ComputerName = scr.invoke(Array(), Array(), Array())
     End Property ' ComputerName
       
     Private Function GetFilelen(systemFilePath As String) As Currency
       '''Datajowa wulkosć w bajtach'''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$get_size", Script.ISEMBEDDED)
       GetFilelen = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array(),)
     End Function ' GetFilelen
       
     Private Type _SCRIPT_LOCATION
       ISEMBEDDED As String ' dokumentowy skript
       ISPERSONAL As String ' wužiwarski skript
       ISSHARED As String ' makro LibreOffice
     End Type ' _SCRIPT_LOCATION
       
     Public Function Script() As Object ' Text enumeration
       Static enums As _SCRIPT_LOCATION : With enums
       If .ISEMBEDDED = "" Then
         .ISEMBEDDED = "document" ' dokumentowy skript
         .ISPERSONAL = "user" ' wužiwarske skripty
         .ISSHARED = "share" ' makro LibreOffice
       End If : End With ' enums
       Script = enums
     End Function ' Script
   

Dwaj rozdźělnej modulej Python so wuwołujetej. Hodźitej so pak do aktualneho dokumenta zasadźić pak w datajowym systemje składować. Přepruwowanje argumentoweho typa so z přičinow přehladnosće přeskakuje:


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import platform
     
     def computer_name() -> str:
       return platform.node()
     
     def OSname() -> str:
       return platform.system()
   

     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import os.path
     
     def get_size(systemFilePath: str) -> str:
       return str(os.path.getsize(systemFilePath))
     
     def normalyze(systemPath: str) -> str:
       return os.path.normpath(systemPath)
   

Přikłady za priwatne abo zhromadnje wužite skripty

Wuwołanski mechanizm za priwatne abo zhromadnje wužite skripty Python je identiski z tym zasadźenych skriptow. Mjena bibliotekow so rjadowakam přirjaduja. Wobličenje systemowych šćežkow wužiwarskich profilow a zhromadnje wužitych modulow da so kaž w Posedźenske informacije wotwołać wopisane přewjesć. Pod rutinami OSName, HelloWorld a NormalizePath swoje pendanty Python wuwołuja, z pomocu horjeka naspomnjeneje funkcije GetPythonScript. Wobchadźenje z wuwzaćom detailěrowane njeje.


     Option Explicit
     Kompatibelne nastajenje ' Kajkosće so podpěruja
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get OSName As String
       '''Platformowe mjeno "Linux", "Darwin" abo "Windows"'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$OSname", Script.ISPERSONAL)
       OSName = scr.invoke(Array(), Array(), Array()) 
     End Property ' OSName
       
     Private Sub HelloWorld()
       '''Přikład za zhromadny LibreOffice Python'''
       scr = GetPythonScript("HelloWorld.py$HelloWorldPython", Script.ISSHARED)
       scr.invoke(Array(), Array(), Array(),)
     End Sub ' HelloWorld
       
     Public Function NormalizePath(systemFilePath As String) As String
       '''Njetrjebawši wotrězk '\..' w šćežce'''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$normalyze", "user")
       NormalizePath = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())
     End Function ' NormalizePath
   

Standardne module Python

Do LibreOffice zasadźeny Python wjele standardnych bibliotekow wobsahuje, z kotrychž móžeće wužitk ćahnyć. Wobsahuja wjele funkcijow, mjez druhim:

Prošu podpěrajće nas!