Access2Base

Što Access2Base je?

Access2Base je biblioteka makrow LibreOffice za (wobchodniskich abo priwatnych) wuwiwarjow nałoženjow a pokročenych wužiwarjow. Je jedna z bibliotekow, kotrež su w „Nałoženske makra a dialogi“ składowane.

Funkcionalnosć, kotruž implementowane makra skića, su direktnje wot Microsoft Access inspirowane. Makra su předewšěm z nałoženja LibreOffice Base wuwołujomne, ale tež z někajkeho dokumenta LibreOffice (Writer, Calc …), hdźež je zmysłapolnje, přistup k datam dóstać, kotrež su w datowej bance składowane.

API, kotryž Access2Base k dispoziciji staja, ma kompaktniši, intuitiwniši a lóšo nawuknjomny być hač UNO API (API = Application Programming Interface; hornjoserbsce: Tykačka programowanja nałoženjow).

Warnowanski symbol

Biblioteka je online dokumentowana na http://www.access2base.com (jendźelsce).


Implementowane makra wobsahuja:

 1. zjednorjeny a rozšěrjomny API za wobchadźenje z formularami, dialogami a wodźenskimi elementami, podobne na objektowy model Microsoft Access.

 2. API za přistup k datowej bance na objekty tabela, wotprašowanje, datowa sadźba a polo,

 3. rjad akcijow ze syntaksu, kotraž je identiska z wotpowědnymi makrami/akcijemi Microsoft Access,

 4. funkcije datoweje banki DLookup, DSum …,

 5. podpěru krótkeho pisanja kaž Forms!myForm!myControl

a nimo toho

 1. konsequentny wodźenski program za zmylki a wuwzaća,

 2. móžnosće, podawki za formulary, dialogi a wodźenske elementy programować a

 3. podpěru za zasadźene formulary kaž tež samostatne formulary (Writer).

Přirunanje Access2Base z Microsoft Access VBA


  REM Open a form ... 
       OpenForm("myForm") 
  REM Move a form to new left-top coordinates ... 
       Dim ofForm As Object ' In VBA => Dim ofForm As Form 
       Set ofForm = Forms("myForm") 
       ofForm.Move(100, 200) 
  REM Get the value of a control ... 
       Dim ocControl As Object 
       ocControl = ofForm.Controls("myControl") 
       MsgBox ocControl.Value 
  REM Hide a control ... 
       ocControl.Visible = False 
  REM ... or alternatively ... 
       setValue("Forms!myForm!myControl.Visible", False) ' Shortcut notation 
       ' In VBA => Forms!myForm!myControl.Visible = False 
 

Prošu podpěrajće nas!