Određivanje pozadinskih boja ili pozadinskih grafika

Možede odrediti pozadinsku boju ili koristiti grafike kao pozadinu za različite objekte u LibreOffice Writeru.

Primjenjivanje pozadine na znakove teksta

  1. Odaberite znakove.

  2. Choose Format - Character.

  3. Click the Highlighting tab, select the background color.

Primjenjivanje pozadine na odlomak

  1. Smjestite pokazivač miša u odgovarajući odlomak ili označite nekoliko odlomaka.

  2. Odaberite Oblik - Odlomak.

  3. On the Area tab page, select the background color or a background graphic.

tip

Da biste označili objekt u pozadini, pritisnite i držite te označite objekt. Za označavanje objekta možete koristiti i Navigator.


Primjenjivanje pozadine na sve ili pojedine dijelove tablice

  1. Smjestite pokazivač miša u tablicu u dokumentu.

  2. Choose Table - Properties.

  3. Na kartici Pozadina, odaberite pozadinsku boju ili grafiku.

  4. U kućici Za odaberite boju ili grafiku koju želite i koja bi se trebala primijeniti na odabranu ćeliju, redak ili cijelu tablicu. Odaberete li nekoliko ćelija ili redaka prije nego što otvorite dijaloški okvir, promjene se primjenjuju samo na označeno/odabrano.

tip

Ikonom možete primijeniti pozadinu na dijelove tablice.


tip

To apply a background color to cells, select the cells and use the Table Cell Background Color button dropdown on the Table toolbar.


tip

To apply a background color to a text paragraph within a cell, place the cursor into the text paragraph and then use the Background Color dropdown button on the Formatting toolbar.


Please support us!