Global keyword

Dimenzije varijable na matrici na globalnoj razini (koja nije unutar podrutine ili funkcije), tako da varijabla i matrica su ispravne svim bibliotekama i modulima za trenutnu sesiju.

Syntax:


Global VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Primjer:


Global iGlobalVar As Integer
Sub ExampleGlobal
    iGlobalVar = iGlobalVar + 1
    MsgBox iGlobalVar
End Sub

Please support us!