Imp Operator

Izvodi logicku implikaciju na dva izraza

Syntax:


Result = Expression1 Imp Expression2

Parametri:

Result: Any numeric variable that contains the result of the implication.

Expression1, Expression2: Any expressions that you want to evaluate with the Imp operator.

Ako koristite Imp operator u Boolean izrazu, False je vracen jedino onda kada prvi izraz evaulira u True, a drugi izraz u False

Ako koristite Imp operator u bit izrazima, bit je obrisan iz rezulatat ako odgovarajuci bit je postavljen u prvom izrazu i odgovarajuci bit je obrisan u drugom izrazu.

Primjer:


Sub ExampleImp
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Imp B > C REM returns -1
  vOut = A > B Imp B > C REM returns -1
  vOut = A > B Imp B > C REM returns -1
  vOut = A > B Imp B > C REM returns -1
  vOut = vB Xor vA REM vraca 2
End Sub

Please support us!