Err Function

Vrańáa poruku o greŇ°ci koja prepoznaje greŇ°ku koja se je bila dogodila prilikom izvrŇ°enja programa.

Syntax:


Err

Povratna vrijednost

Cijeli broj

Parametri:

Err funkcija se koristi u procedurama baratanja greŇ°kama za odreńĎivanje greŇ°ki i akcija ispravljanja.

Primjer:


Sub ExampleError
On Error Goto ErrorHandler REM Set up error handler
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
REM greŇ°ka se pojavljuje zbog nepostojeńáe datoteke
    iVar = Freefile
    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
    Line Input #iVar, sVar
    Close #iVar
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Error " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "At line : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"an error occurred"
End Sub

Please support us!