פתיחה

Toggle the visibility of the Find toolbar to search for text or navigate a document by element.

כדי לגשת לפקודה הזאת…

Choose Edit - Find.

+F


Please support us!