פתיחה

Anchors the selected item to a cell. The anchor icon is displayed in the upper left corner of the cell.

כדי לגשת לפקודה הזאת…

Choose Format - Anchor - To Cell.


Please support us!