פתיחה

Moves the selected object up one level, so that it is closer to top of the stacking order.

כדי לגשת לפקודה הזאת…

From toolbars:

Icon Bring Forward

Bring Forward


Please support us!