פתיחה

Sets the line spacing of the current paragraph to two lines.

כדי לגשת לפקודה הזאת…

Open context menu - choose Line Spacing - Double.


סמל

ריווח שורות: 2

Please support us!