פתיחה

Sets the line spacing of the current paragraph to one and half lines.

כדי לגשת לפקודה הזאת…

Choose Format - Spacing - Line Spacing: 1.5.


סמל

ריווח שורות: 1.5

Please support us!