פתיחה

Sets the line spacing of the current paragraph to one and half lines.

כדי לגשת לפקודה הזאת…

Open context menu - choose Line Spacing - 1.5 Lines.


סמל

ריווח שורות: 1.5

Please support us!