Inserir

O menú Inserir contén ordes para inserir elementos novos no documento. Isto inclúe imaxes, multimedia, gráficas, obxectos doutros aplicativos, hiperligazóns, comentarios, símbolos, notas a rodapé eseccións.

Quebra de páxina

Insire unha quebra de páxina manual na posición do cursor e coloca o cursor no inicio da páxina seguinte.

Máis quebras

Submenú con quebras de fila, columna e páxina adicionais

Imaxe

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Gráfica

Insire unha gráfica baseada nos datos dun intervalo de celas ou dunha táboa ou con datos predeterminados.

Texto

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Forma

Este submenú contén formas frecuentes, como liña, círculo, triángulo e cadrado ou formas de símbolo, como cara sorrindo, corazón e flor, que poden ser inseridas no documento.

Sección

Insire unha sección de texto na posición do cursor no documento. Tamén se pode seleccionar un bloque de texto e escoller esta orde para crear unha sección. Pódense usar seccións para inserir bloques de texto doutros documentos, para aplicar deseños de columna personalizados ou para protexer ou agochar bloques de texto que cumpran unha condición.

Texto dun ficheiro

Insire o contido doutro documento no documento actual, na posición do cursor.

Caixa de texto

Debuxa unha caixa de texto co texto en horizontal ao arrastrar. Arrastre unha caixa de texto ata alcanzar o tamaño desexado en calquera lugar do documento e escriba ou pegue o texto. Rode a caixa de texto para obter un texto rodado.

Comentario

Insire un comentario arredor do texto, diapositiva de presentación, páxina de debuxo seleccionados ou na posición actual do cursor nunha folla de cálculo.

Marco

Este submenú contén medios interactivos e non interactivos para inserir un marco.

Galería de Fontwork

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Lenda

Engade unha lenda numerada a un gráfico seleccionado, táboa, marco, marco de texto ou obxecto de debuxo. Tamén pode acceder a esta orde premendo co botón dereito no elemento ao que lle queira engadir a lenda.

Hiperligazón

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Marcador

Insire un marcador na posición do cursor. Posteriormente pódese empregar o Navegador para saltar rapidamente para a posición marcada.Nun documento en HTML, os marcadores convértense en áncoras ás que se pode saltar desde unha hiperligazón.

Cross-reference

Este é o lugar no que inserir as referencias ou campos referidos do documento actual. As referencias son campos referidos do mesmo documento ou en sub-documentos dun documento principal.

Carácter especial

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formatar Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Liña horizontal

Insire unha liña horizonatal na posición actual do cursor.

Notas a rodapé e notas finais

O menú contén ordes para inserir unha nota a rodapé ou unha nota ao final con ou sen interacción adicional do usuario.

Índice e índice analítico

Abre un menú para inserir unha entrada de índice analítico ou de bibliografía, así como para inserir un índice, un índice analítico ou unha bibliografía.

Números de páxina

Insire o número da páxina actual como campo na posición do cursor. A opción predeterminada é empregar o estilo de carácter Número de páxina.

Field

O submenú lista os tipos de campos máis frecuentes que poden inserirse nun documento na posición actual do cursor. Para ver todos os campos dispoñíbeis, escolla Máis campos.

Cabeceira e rodapé

Este submenú inclúe ordes para engadir cabeceiras e rodapés á páxina.

Sobre

Crea un sobre En tres lapelas pode especificar o destinatario e o remitente, a posición e o formato para ambos os dous enderezos, o tamaño do sobre e a súa orientación.

Signature Line

Insert a graphic box representing a signature line of the document.

Precisamos da súa axuda!