documentos de texto;

Teclas de atallo do Writer do LibreOffice

As teclas de atallo permiten executar con rapidez tarefas comúns en LibreOffice. Esta sección lista as teclas de atallo predefinidas de LibreOffice Writer.

Icona Nota

Algunha tecla de atallo podería estar atribuída ao sistema e non estar dispoñíbel para LibreOffice. Tente atribuír teclas diferentes para LibreOffice, en Ferramentas - Personalizar - Teclas, ou no seu sistema.


Tamén pode usar as teclas de atallo xerais de LibreOffice.

Teclas de función de LibreOffice Writer

Teclas de atallo

Efecto

F2

Barra de fórmulas

+ Re Páx

Inserir campos

F3

Completar o Texto automático

+F3

Editar o Texto automático

Maiús+F4

Seleccionar o seguinte marco

Ctrl+Maiús+F4

Abrir a visualización da fonte de datos

F5

Activar/Desactivar navegador

Maiús+F5

Move o cursor para posición que tiña cando o documento foi gardado por última vez antes de pechalo.

+F5

Navegador activado, ir a número de páxina

F7

Ortografía

+F7

Dicionario de sinónimos

F8

Modo estendido

+ Re Páx

Activar/Desactivar sombreamentos de campo

Maiús+F8

Modo engadir

Ctrl+Maiús+F8

Modo de selección por bl&oques

F9

Actualizar campos

+ Re Páx

Mostrar campos

Maiús+F9

Calcular táboa

+ Re Páx

Actualizar campos e listas de entrada

+F10

Activar/Desactivar caracteres non imprimíbeis

+A

Mostrar/Agochar a xanela Estilos

Maiús+F11

Crear estilo

+F10

Coloca o foco na caixa Aplicar estilo

+Maiús+F11

Actualizar estilo

F12

Alternar lista ordenada

+ Re Páx

Inserir ou editar táboa

Maiús+F12

Alternar lista sen ordenar

+Maiús+F12

Desactivar lista ordenada/non ordenada


Teclas de atallo do Writer do LibreOffice

Teclas de atallo

Efecto

+A

Seleccionar todo

+J

Xustificar

Subliñado duplo

+E

Centrado

+H

Localizar e substituír

+Shift+P

Superíndice

+L

Aliñar á esquerda

Aliñar á dereita

+Maiús+B

Subíndice

+A

Refacer a última acción

+0 (cero)

Apply Body Text paragraph style

+1

Aplicar o estilo de parágrafo Título 1

+2

Aplicar o estilo de parágrafo Título 2

+3

Aplicar o estilo de parágrafo Título 3

+5

Aplicar o estilo de parágrafo Título 1

+5

Aplicar o estilo de parágrafo Título 1

+Guión (-)

Calcula o texto seleccionado e copia o resultado no portapapeis.

+Guión (-)

Guións personalizados; guionización definida polo usuario.

+Maiús+signo menos (-)

Trazo sen quebras (non se usa para guionización)

+Signo de multiplicación * (o do teclado numérico)

Executar campo de macro

+Maiús+Tab

Espazos sen quebras. Estes espazos non se usan para a guionización nin se expanden se o texto está xustificado.

Maiús+Intro

Quebra de liña sen cambio de parágrafo

+Intro

Quebra manual de páxina

+Maiús+Intro

Quebra de columna

+Intro

Inserción dun parágrafo novo sen numeración dentro dunha lista. Non funciona cando o cursor está no final da lista.

+Intro

Inserir un parágrafo novo xusto antes ou despois dunha sección ou táboa.

Nas seccións hai que colocar o cursor no primeiro ou derradeiro carácter. Nas táboas hai que colocar o cursor no primeiro carácter da primeira cela ou no derradeiro carácter da derradeira cela.

Frecha cara á esquerda

Mover o cursor cara á esquerda

Maiús+Frecha cara á esquerda

Mover o cursor e a selección cara á esquerda

+Teclas de frecha

Ir ao inicio da palabra

+Maiús+Teclas de frecha

Selección palabra por palabra cara á esquerda

Frecha cara á dereita

Mover o cursor cara á dereita

Maiús+Frecha cara á dereita

Mover o cursor e a selección cara á dereita

+Teclas de frecha

Ir para o principio da palabra seguinte

+Maiús+Teclas de frecha

Selección palabra por palabra cara á dereita

Frecha cara a arriba

Mover o cursor unha liña cara a arriba

Maiús+Frecha cara a arriba

Selección de liñas de abaixo cara a arriba

Ctrl+Frecha cara a arriba

Mova o cursor para o inicio do parágrafo. O seguinte tecla move o cursor para o inicio do parágrafo anterior.

+Maiús+Teclas de frecha

Seleccione até o inicio do parágrafo O seguinte toque de cursor estende a selección até o principio do parágrafo anterior.

Frecha cara a abaixo

Mover o cursor unha liña cara a abaixo

Maiús+Frecha cara a abaixo

Selección de liñas de arriba cara a abaixo

+Teclas de frecha

Mover o cursor para o principio do parágrafo anterior

+Maiús+Teclas de frecha

Seleccione até o final do parágrafo O seguinte toque de cursor estende a selección até o final do parágrafo seguinte.

+A

Ir ao inicio da liña

Ir e seleccionar ata o inicio da liña

+A

Ir á fin da liña

Ir e seleccionar ata a fin da liña

+A

Ir ao inicio do documento

Ir e seleccionar o texto ata o inicio do documento

+A

Ir á fin do documento

Ir e seleccionar o texto ata a fin do documento

+RePáx

Alternar o cursor entre o texto e a cabeceira

+Barra de espazos

Alternar o cursor entre o texto e o pé de páxina

Inserir

Activar/Desactivar modo inserir

Re Páx

Mover cara a arriba unha páxina da pantalla

Maiús+Re Páx

Mover cara a arriba unha páxina da pantalla coa selección

Av Páx

Mover cara a abaixo unha páxina da pantalla

Maiús+Av Páx

Mover cara a abaixo unha páxina da pantalla coa selección

+A

Eliminar o texto ata a fin da palabra

+Maiús+Retroceso

Elimina o texto ata o inicio da palabra

Nunha lista: eliminar un parágrafo baleiro antes do parágrafo actual

Eliminar o texto ata a fin da frase

+Maiús+Retroceso

Eliminar o texto ata o inicio da frase

Seguinte suxestión con Completar palabras automaticamente

+Maiús+Tab

Use a suxestión anterior con Completar palabras automaticamente

Pega o contido do portapapeis.

+ click duplo ou + Maiús + F10

Use esta combinación para ancorar ou desancorar con rapidez a xanela do Navegador, a de Estilos ou outras


Shortcut Keys for Paragraphs, List Paragraphs, Outline Levels and List Levels

Teclas de atallo

Efecto

+0 (cero)

Mover o parágrafo activo ou os seleccionados un parágrafo cara a arriba.

+Intro

Mover o parágrafo activo ou os seleccionados un parágrafo cara a abaixo.

Tabulación

With the cursor positioned in front of a paragraph with paragraph style “Heading X” (X = 1–9), the outline level is moved down one level. For list paragraphs, the list level is moved down one level.

Maiús + Tab

With the cursor positioned in front of a paragraph with paragraph style “Heading X” (X = 2–10), the outline level is moved up one level. For list paragraphs, the list level is moved up one level.

Co cursor colocado en calquera lugar dun capítulo ou parágrafo de lista: Aumenta o aliñamento de todos os títulos. Nos parágrafos de lista aumenta o aliñamento de todos os parágrafos da mesma lista.

+Maiús+Tab

Co cursor colocado en calquera lugar dun capítulo ou parágrafo de lista: Reduce o aliñamento de todos os títulos. Nos parágrafos de lista reduce o aliñamento de todos os parágrafos da mesma lista.


note

To insert a tab at the beginning of a heading or list paragraph, use the Numbering followed by option in the Position tab in the Heading Numbering or Bullets and Numbering dialog. Alternatively, a tab can be copied and then pasted at the beginning.


Teclas de atallo para táboas en LibreOffice Writer

Teclas de atallo

Efecto

+A

Se a cela activa está baleira: Selecciona a táboa completa. No caso contrario: Selecciona o contido da cela activa e, se volve premer, selecciona toda a táboa.

Se a cela activa está baleira: Vai ao inicio da táboa. No caso contrario: A primeira vez que preme vai ao inicio da cela activa, a segunda ao inicio da táboa actual e, a terceira, ao do documento.

Se a cela activa está baleira: Vai á fin da táboa. No caso contrario: A primeira vez que preme vai á fin da cela activa, a segunda á fin da táboa actual e, a terceira, ao do documento.

Para crear un círculo arrastando desde o centro, prema ao arrastar.

+Teclas de frecha

Aumentar/Diminuír o tamaño da columna/fila no bordo dereito/inferior da cela

+Maiús+Teclas de frecha

Aumentar/Diminuír o tamaño da columna/fila no bordo esquerdo/superior da cela

+Teclas de frecha

Semellante a , mais só se modifica a cela activa

+Maiús+Teclas de frecha

Semellante a , mais só se modifica a cela activa

+Maiús+T

Elimina a protección de cela das táboas seleccionadas. Se non hai ningunha táboa seleccionada, a protección de cela elimínase de todas as táboas do documento.

Maiús++Maiús

Se non se selecciona unha cela completa, elimínase o texto desde o cursor até o fin da oración actual. Se o cursor estiver no final dunha cela e non se seleccionar unha cela completa, elimínase o contido da cela seguinte.

Se non se selecciona unha cela completa e o cursor estiver no final da táboa, elimínase o parágrafo que está despois da táboa, a menos que este for o derradeiro parágrafo do documento.

Se se seleccionan unha ou máis celas, elimínanse as filas completas que conteñan a selección. Se todas as filas estiveren seleccionadas completa ou parcialmente, elimínase a táboa enteira.


Teclas de atallo para mover e redimensionar marcos, imaxes e obxectos

Teclas de atallo

Efecto

Esc

O cursor está dentro dun marco e non hai texto selecionado: Escape selecciona o marco.

O marco está seleccionado: Escape retira o cursor do marco.

F2, Intro ou calquera outra tecla que produza un carácter na pantalla

Se hai un marco seleccionado: coloca o cursor no fin do texto do marco. Ao premer calquera tecla que produza un carácter na pantalla, e se o documento estiver no modo de edición, o carácter amécese ao texto.

+Teclas de frecha

Mover obxecto.

+Teclas de frecha

Redimensiona por medio do movemento do canto inferior dereito.

+Maiús+Teclas de frecha

Redimensiona por medio do movemento do canto superior esquerdo.

Selecciona a áncora dun obxecto (en modo Editar puntos).


Precisamos da súa axuda!