Fórmula

Abre un submenú que permite inserir unha fórmula na cela dunha táboa. Coloque o cursor nunha cela da táboa ou na posición do documento na que desexe que apareza o resultado. Prema na icona Fórmulae escolla a fórmula desexada no submenú.

A fórmula aparece na liña de entrada. Para especificar un intervalo de celas, utilice o rato para seleccionar as celas desexadas. As referencias da cela correspondente tamén aparecen na liña de entrada. Introduza parámetros adicionais, cando sexa necesario, e prema en Aplicar para confirmar a súa entrada. Tamén pode introducir directamente a fórmula se coñece a sintaxe adecuada. Isto é necesario, por exemplo, nas caixas de diálogo Inserir campos e Editar campos.

Para acceder a esta orde...

Go to Table - Edit Formula.

In the Table toolbar, press the Insert or Edit Formula icon.

In a text document, press F2.

Formula icon in Table toolbar

Fórmula


Resumo das opcións de fórmulas

Funcións básicas de cálculo

Operation

Name

Example

Suma

+

Calcula o total.

Exemplo: <A1> + 8

Subtración

-

Calculates the difference.

Exemplo: 10 - <B5>

Multiplicación

MUL ou *

Calcula o produto.

Example: 7 MUL 9 displays 63

División

DIV ou /

Calculates the quotient.

Example: 100 DIV 15 displays 6.67


Funcións básicas do submenú

Function

Name

Example

Suma

SUM

Calcula a suma das celas seleccionadas.

Exemplo: SUM <A2:C2> mostra a suma dos valores nas celas A2 a C2

Arredondar

ROUND

Arredonda un número ao número de decimais indicado.

Exemplo: 15,678 ARREDONDAR 2 mostra 15,68

Porcentaxe

PHD

Calculates a percentage.

Exemplo: 10 + 15 PHD mostra 10,15

Raíz cadrada

SQRT

Calcula a raíz cadrada.

Example: SQRT 25 displays 5

Potencia

POW

Calcula a potencia dun número.

Example: 2 POW 8 displays 256


Operadores

You can insert various operators in your formula. Choose from the following functions:

Operator

Name

Example

Separador de lista

|

Separa os elementos dunha lista.

Exemplo de uso dunha lista:

MÍN. 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Igual

EQ ou ==

Comproba se os valores seleccionados son iguais. Se son iguais, o resultado é cero; en caso contrario aparece 1 (verdadeiro).

Example: <A1> EQ 2 displays 1, if the content of A1 equals 2

Diferente de

NEQ ou !=

Tests for inequality between selected values.

Example: <A1> NEQ 2 displays 0 (wrong), if the content of A1 equals 2

Menor que ou igual a

LEQ

Tests for values less than or equal to a specified value.

Example: <A1> LEQ 2 displays 1 (true), if the content of A1 is less than or equal to 2

Maior que ou igual a

GEQ

Tests for values greater than or equal to a specified value.

Example: <A1> GEQ 2 displays 1 (true), if the content of A1 is greater than or equal to 2

Menos

L

Tests for values less than a specified value.

Example: <A1> L 2 displays 1 (true), if the content of A1 is less than 2

Maior que

G

Tests for values greater than a specified value.

Example: <A1> G 2 displays 1 (true), if the content of A1 is greater than 2

Ou booleano

OR

Tests for values matching the Boolean OR.

Exemplo: 0 OU 0 mostra 0 (falso), todo o demais mostra 1 (verdadeiro)

XOu Booleano

XOR

Tests for values matching the Boolean exclusive OR.

Exemplo: 1 XOU 0 mostra 1 (verdadeiro)

E booleano

AND

Tests for values matching the Boolean AND.

Exemplo: 1 E 2 mostra 1 (verdadeiro)

Non booleano

NOT

Tests for values matching the Boolean NOT.

Exemplo: NON 1 (verdadeiro) mostra 0 (falso)


Funcións estatísticas

You can choose from the following statistical functions:

Function

Name

Example

Media

MEAN

Calcula a media aritmética dos valores dunha área ou lista.

Exemplo: MEDIA 10|30|20 mostra 20

Valor mínimo

MIN

Calcula o valor mínimo dunha área ou lista.

Exemplo: MÍN. 10|30|20 mostra 10

Valor máximo

MAX

Calcula o valor máximo dunha área ou lista.

Example: MAX 10|30|20 displays 30

Product

PRODUCT

Calculates the product of the selected cells.

Example: PRODUCT <A2:C2> displays the product of the values in cells A2 to C2

Count

COUNT

Counts the number of non empty cells.

Example: COUNT <A2:C2> displays the number of non empty cells in A2 to C2


Functions

You can choose from the following functions:

Function

Name

Example

Seno

SIN

Calculates the sine in radians.

Example: SIN (PI/2) displays 1

Coseno

COS

Calcula o coseno en radiáns.

Example: COS 1 displays 0.54

Tanxente

TAN

Calculates the tangent in radians.

Exemplo: TAN <A1>

Arco seno

ASIN

Calculates the arc sine in radians.

Exemplo: ASEN 1

Arco coseno

ACOS

Calculates the arc cosine in radians.

Exemplo: ACOS 1

Arco tanxente

ATAN

Calculates the arc tangent in radians.

Exemplo: ATAN 1

Absolute value

ABS

Returns the absolute value of the number.

Example: ABS -34 returns 34

Sign

SIGN

Returns the algebraic sign of the number.

Example: SIGN -23 returns -1


Variábeis das propiedades do documento

As propiedades do seguinte documento tamén se poden encontrar en Ficheiros - Propiedades - Estatísticas.

Name

Description

CHAR

Número de caracteres do documento

WORD

Número de palabras do documento

PARA

Número de parágrafos do documento

GRAPH

Número de imaxes do documento

TABLES

Número de táboas do documento

OLE

Número de obxectos OLE do documento

PAGE

Número total de páxinas do documento


Outros valores definidos

Description

Name

Value

PI

PI

3.1415...

Constante de Euler

E

2.71828...

Verdadeiro

TRUE

diferente de 0

Falso

FALSE

0


Precisamos da súa axuda!