Baixar un nivel con subpuntos

Move os parágrafos con subpuntos un nivel cara a abaixo. A icona só está visíbel cando o cursor se sitúa en textos numerados ou con viñetas.

Icona

Baixar un nivel con subpuntos

Precisamos da súa axuda!