Modo de selección

Seleccione o modo de selección do submenú :. Modo deselección normal, ou o modo de selección de bloque

Para acceder a esta orde...

Escolla Editar - Modo de selección


No modo de selección normal, pode seleccionar o textomulti-liña, incluíndo a liña remata.

No modo de selección de bloque, pode seleccionar un bloque rectangular de texto.

Precisamos da súa axuda!