Axuste

Especifica o formato numérico e a xerarquía para a numeración de capítulos.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Ferramentas - Numeración de esquema - Numeración


Nivel

Click the outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for paragraph style, to all the levels, click "1-10".

Numeración

Specify the formatting for the selected outline level.

Estilo de parágrafo

Select the paragraph style that you want to assign to the selected outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

Número

Select the numbering scheme that you want to apply to the selected outline level.

Selección

Descrición

1, 2, 3, ...

Numeros arábicos

A, B, C, ...

Letras maiúsculas

a, b, c, ...

Letras minúsculas

I, II, III, ...

Números romanos (maiúsculas)

i, ii, iii, ...

Números romanos (minúsculas)

A,... AA,... AAA,...

Numeración alfabética con letras maiúsculas idénticas, onde o número de letras indica o nivel do capítulo. Por exemplo, o segundo número do terceiro nivel é "BBB".

a,... aa,... aaa,...

Numeración alfabética con letras minúsculas idénticas, onde o número de letras indica o nivel do capítulo. Por exemplo, o terceiro número do segundo nivel é "cc".

Ningún

Ningún símbolo de numeración. Só o carácter ou símbolo definido nas Separador Campos aparece no inicio da liña numerada.


Estilo de carácter

Select the character style of the numbering character.

Mostrar subniveis

Seleccione o número de niveis destacado para incluír na numeracióncapítulo. Por exemplo, seleccione"3 " para mostrar tres niveis denumeración de capítulo: 1.1.1

Separador Antes

Introduza o texto que desexa mostrar antes do número do capítulo.Por exemplo, escriba"Capítulo " para mostrar"Capítulo 1".\

Separador Despois

Introduza o texto que desexa mostrar despois do número do capítulo. Por exemplo, escriba un punto (.) Para ver"1."

Comezar polo

Introduza o número que desexa reiniciar a numeración de capítulo no.

Precisamos da súa axuda!