Seleccionar

. Elimina a protección de cela atodas as células seleccionadas na táboa actual

Para acceder a esta orde...

No menú contextual dunha cela, escolla Cela - Desprotexer.

Abre no navegador o menú de contexto no Navegador para táboas.


Para eliminar a protección de varias mesas á vez, seleccione as táboas e, a continuación, prema + Maiús + T Para eliminar a protección de todas as táboas nun documento, prema en calquera lugar do documento e, a seguir, prema + Maiús + T

Icona Suxestión

Tamén pode eliminar a protección das celas dunha táboa no Navegador .


Precisamos da súa axuda!