Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - Image - Properties - Position and Size tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Position and Size tab.

Choose View - Styles - Frame Styles - open context menu Modify/New - Type tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Position and Size tab.


Tamaño

Largura

Enter the width that you want for the selected object.

Relativo

Calcula oancho do obxecto seleccionado como unha porcentaxe da largura da área detexto da páxina.

Relación ancho relativa

Decide o que ancho de 100% significa :. Ou área de texto (excluíndo marxes)ou a páxina completa (incluíndo as marxes)

Altura

Enter the height that you want for the selected object.

Relativo

Calculaa altura do obxecto seleccionado como unha porcentaxe da altura da área detexto da páxina.

Relación altura relativa

Decide o que significa 100% altura :. Ou área de texto (excluíndo marxes) oua páxina completa (incluíndo as marxes)

Manter proporción

Maintains the height and width ratio when you change the width or the height setting.

Tamaño orixinal

redefinea configuración de tamaño do obxecto seleccionado para os valores orixinais.

note

Esta opción non está dispoñíbel para marcos.


Automático

Axusta automaticamente a largura ou a altura dunha armazón para coincidir co contido do cadro. Se quere, pode especificar un ancho mínimo ou altura mínima para o cadro.

Icona Nota

A opción Automático só está dispoñíbel cando selecciona un cadro.


Áncora

Specify the anchoring options for the selected object or frame. The anchor options are not available when you open the dialog from the Styles window.

Á páxina

Ancora a selección á páxina actual.

Ao parágrafo

Ancora a selección ao parágrafo actual.

Ao carácter

Ancora a selección ao carácter.

Como carácter

Ancora a selección como carácter. Múdase o tamaño da liña actual para que corresponda coa altura da selección.

Posición

Especifique a localización do obxecto seleccionado na páxina.

Horizontal

Seleccione a opción de aliñamento horizontal para o obxecto.Esta opción non está dispoñíbel ao escoller «ancorar como carácter».

de

Enter the amount of space to leave between the left edge of the selected object and the reference point that you select in the To box. This option is only available if you select "From Left" in the Horizontal box.

a

Select the reference point for the selected horizontal alignment option. The following options are available:

Beware that the set of options available depend on the Anchor settings. Therefore, not all options listed above may be shown due to the current Anchor choice.

tip

You can see the result of the alignments options that you select in the Preview box.


Reflectir nas páxinas pares

Reverses the current horizontal alignment settings on even pages.

tip

Tamén pode usar as opcións para voltear a Imaxe para axustar o a disposición dos obxectos nas páxinas pares e impares.


Vertical

Select the vertical alignment option for the object. The selection specifies the position of the object relative to the region or reference line selected in the to dropdown list.

tip

You can see the result of the alignments options that you select in the Preview box.


de

Enter the amount of space to leave from the top edge of the object to the region or reference line selected in the to dropdown list. This option is active only when the following combinations of Vertical and Anchor are selected. For these combinations, you can specify the amount of space to leave from:

Vertical

with Anchor

From top

Top edge of selected region.
Positive values move the object down, negative values up.

To page, To paragraph, To character or To frame

From bottom

Selected reference line.
Positive values move the object up, negative values down.

To character or As character


a

Select the region or reference line for the vertical alignment. The object can be positioned in relation to the following regions or reference lines:

Beware that the set of options available depend on the Anchor settings. Therefore, not all options listed above may be shown due to the current Anchor choice.

note

Se ancora un obxecto a un marco cunha altura fixa, só están dispoñíbeis as opcións de aliñamento "Inferior" e "Centro".


Keep inside text boundaries

Keeps the selected object within the layout boundaries of the text that the object is anchored to. To place the selected object anywhere in your document, do not select this option.

By default, the Keep inside text boundaries option is selected when you open a document that was created in a version of Writer older than OpenOffice.org 2.0. However, this option is not selected when you create a document or when you open a document in Microsoft Word format (*.doc).

Previsualizar campo

Mostra unha previsualización da selección actual.

O rectángulo verde representa o obxecto seleccionado e o vermello o punto de referencia de aliñamento. Se ancora un obxecto como carácter, o rectángulo de referencia transfórmase nunha liña vermella.

Formato - Referencia

Format - Align Text

Precisamos da súa axuda!