Axuste

Formata a primeira letra dun parágrafo cunha gran letra maiúscula, que podeestenderse por varias liñas. O parágrafo debe abranguer polo menos as liñasque se especifica no cadro Liñas.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Formato - Parágrafo - Maiúsculas capitulares.

Escolla Ver - Estilos abra o menú de contexto, lapela Modificar/Novo - Maiúsculas capitulares.


Configuración

Display drop caps

Aplica a configuración capitulares ao parágrafo seleccionado.

Palabra completa

Mostra a primeira letra da primeira palabra do parágrafo como unhacapitular, e as letras restantes da palabra tan grande tipo.

Número de caracteres

Introduza o número de caracteres para converter a caer caps.

Liñas

Introduza o número de liñas que quere que a capitular para estender abaixo apartir da primeira liña do parágrafo. Parágrafos máis curtos non se soltarcaps. A selección é limitada a 9/2 liñas.

Space to text

Insire a cantidade de espazo a deixar entre as capitulares eo resto do textono parágrafo.

Contido

Texto

Introduza o texto que desexa mostrar como capitulares no canto de asprimeiras letras do parágrafo.

Estilo de carácter

Seleccione o estilo de formato que desexa aplicar aos capitulares. Para usar o estilo de formato do parágrafo actual, seleccione[Ningún] .

Previsualizar campo

Mostra unha previsualización da selección actual.

Restaurar

Restaura os cambios feitos na lapela actual para os que se aplicaban cando se abriu este diálogo.

Precisamos da súa axuda!