Editar entrada de índice

Edita a entrada de índice seleccionado. Prema diante de ou na entrada de índice e a seguir escolla esta orde.

Para inserir unha entrada de índice analítico, seleccione unha palabra do documento e escolla Inserir - Índice e índice analítico - Entrada de índice.

Para acceder a esta orde...

Escolla Editar - Referencia - Entrada de índice...

Abra o menú de contexto e escolla Entrada de índice


Index entry dialog

Selección

Edita a entrada de índice seleccionada.

Índice

Displays the type of index that the selected entry belongs to. You cannot change the index type of an index entry in this dialog. Instead, you must delete the index entry from the document, and then insert it again in a different index type.

Entrada

Edita aentrada de índice se é necesario. Cando modifica a entrada de índice, o novotexto só aparece no índice e non na áncora entrada de índice no documento. Por exemplo, pode introducir un índice con comentarios como \"Basics, ver tamén Xeral ".

Primeira chave

Para crearun índice de varios niveis, introduza o nome do primeiro de índice de nivel,ou seleccione un nome da lista. A entrada de índice actual engádese acontinuación deste nome.

Segunda chave

Introduza onome da entrada do segundo índice de nivel, ou seleccione un nome da lista.A entrada de índice actual engádese a seguir deste nome.

Nivel

Cambia onivel de esbozo dunha táboa de entrada de contido.

Lectura fonética

Introduza a lectura fonética para a entrada correspondente. Por exemplo, seunha palabra Kanji xaponés ten máis dunha pronuncia, introduza a pronunciacorrecta dunha palabra katakana. A palabra Kanji é, entón, ordenados segundoa entrada de lectura fonética. Esta opción só está dispoñíbel seo soporte para idiomas asiáticos está activado.

Eliminar

Exclúe aentrada seleccionada dende o índice. A entrada de texto no documento non éeliminado.

Acabar coa frecha á esquerda

Salta áprimeira entrada de índice do mesmo tipo no documento.

Icon End arrow to left

Acabar coa frecha á esquerda

Frecha cara á dereita End

Salta á última entrada de índice do mesmo tipo no documento.

Icon End arrow to right

Frecha cara á dereita End

Frecha cara á esquerda

Salta áentrada de índice anterior do mesmo tipo no documento.

Icon Left Arrow

Frecha cara á esquerda

Frecha cara á dereita

Vai áseguinte entrada de índice do mesmo tipo no documento.

Icon Right Arrow

Frecha cara á dereita

tip

Pode ir rapidamente para as entradas de índice co Barra de Navegación .


Precisamos da súa axuda!