Attributes

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Para acceder a esta orde...

Abra o menú de contexto na xanela Ordes - escolla Atributos

Escolla Ver - Elementos; e no panel Elementos seleccione Atributos da lista.


A que segue é unha lista de todos os atributos dispoñíbeis no Math do LibreOffice. Unha icona a carón do atirbuto indica que é posíbel acceder a el desde o panel Elementos (escolla Ver - Elementos) ou desde o menú de contexto da xanela Ordes.

Icona Nota

Na descrición das seguintes funcións de atributo, a letra "a" da icona correspóndese co marcador de posición que escolla para asignar ao respectivo atributo. Pode substituíla por calquera outro carácter.


Funcións de atributo

Acute accent Icon

Acento agudo

Insire un marcador de posición cun acento agudo. Tamén pode introducir acute <?> na xanela Ordes.

Grave accent Icon

Acento grave

Insire un marcador de posición cun acento grave (grave). Tamén pode introducir grave <?> na xanela Ordes.

Reverse Circumflex Icon

Circunflexo invertido

Insire un marcador de posición cun acento circunflexo inverso ("marca de verificación") enriba. Tamén pode introducir check <?> na xanela Ordes.

Breve Icon

Breve

Insire un marcador de posición cun acento breve. Tamén pode teclear breve <?> na xanela Ordes.

Circle Icon

Círculo

Insire un marcador de posición cun círculo enriba. Tamén pode introducir circle <?> na xanela Ordes.

Vector arrow Icon

Frecha vectorial

Insire un marcador de posición cunha frecha vectorial. Tamén pode introducir vec <?> na xanela Ordes.

Harpoon Arrow Icon

Harpoon arrow

Insert a placeholder with a harpoon arrow. You can also type harpoon <?> in the Commands window.

Tilde Icon

Til

Insire un marcador de posición cun til. Tamén pode introducir tilde <?> na xanela Ordes.

Circumflex Icon

Circunflexo

Insire un marcador de posición cun circunflexo ("hat"). Tamén pode teclear hat <?> directamente na xanela Ordes.

Line above (bar) Icon

Liña enriba

Insire unha liña ("barra") enriba do marcador de posición. Tamén pode introducir bar <?> na xanela Ordes.

Dot Icon

Punto

Insire un marcador de posición cun punto enriba. Tamén pode introducir dot <?> na xanela Ordes.

Wide vector arrow Icon

Frecha vectorial ancha

Insire unha frecha vectorial ancha cun marcador de posición. Tamén pode teclear widevec na xanela Ordes.

Wide harpoon arrow Icon

Wide harpoon arrow

Inserts a wide harpoon arrow with a placeholder. You can also type wideharpoon in the Commands window.

Wide tilde Icon

Til largo

Insire un til largo cun marcador de posición. Tamén pode teclear widetilde directamente na xanela Ordes.

Wide circumflex Icon

Circunflexo largo

Insire un circunflexo grande ("hat") cun marcador de posición. Tamén pode teclear widehat na xanela Ordes.

Double dot Icon

Punto duplo

Insire un marcador de posición con dous puntos enriba. Tamén pode introducir ddot <?> directamente na xanela Ordes.

Line over Icon

Liña enriba

Insire unha liña por riba do marcador de posición. Tamén pode introducir overline <?> na xanela Ordes.

Line below Icon

Liña embaixo

Insire unha liña por debaixo do marcador de posición. Tamén pode introducir underline <?> na xanela Ordes.

Line through (overstrike) Icon

Liña a través (riscado)

Insire un marcador de posición cunha liña a través (ou sobreposta). Tamén pode intoducir overstrike <?> na xanela Ordes.

Triple dot Icon

Puntos suspensivos

Insire tres puntos sobre o marcador de posición. Tamén pode introducir dddot <?> na xanela Ordes.

Transparent Icon

Transparente

Insire un marcador de posición para un carácter transparente. O carácter usa o espazo de "a", mais non a mostra. Tamén pode introducir phantom <?> na xanela Ordes.

Icon

Tipo de letra en negra

Insire un marcador de posición con formatado en negra. Tamén pode teclear bold <?> na xanela Ordes.

Icon

Tipo de letra en cursiva

Insire un marcador de posición con formatado en cursiva. Tamén pode introducir ital <?> ou italic <?> na xanela Ordes.

Icon

Redimensionar

Insire unha orde para modificar o tamaño do tipo de letra con dous marcadores de posición. O primeiro marcador de posición fai referencia ao tamaño do tipo de letra (por exemplo, 12) e o segundo contén o texto. Insira un espazo entre os valores para obter a estrutura adecuada . Tamén pode teclear size <?> <?> directamente na xanela Ordes.

Icon

Cambiar o tipo de letra

Insire unha orde con dous marcadores de posición para mudar o tipo de letra. Substitúa o primeiro marcador de posición polo nome dun dos tipos de letra personalizados, Serif, Sans ou Fixo. O segundo substitúao polo texto. Tamén pode introducir font <?> <?> directamente na xanela Ordes.

Use a orde color para alterar a cor da fórmula. Teclee color e o nome da cor (as dispoñíbeis son branco, negro, ciano, maxenta, vermello, azul, verde e amarelo). De seguido, teclee a fórmula, o carácter ou a secuencia de caracteres. A entrada color green size 20 a dá como resultado unha letra verde "a"con tamaño 20.

As ordes nbold e nitalic eliminan os tipos de letra predefinidos en negra ou en cursiva dos compoñentes da fórmula. Por exemplo, elimina a cursiva do x na fórmula 5 x + 3=28 ao teclear nitalic antes do x, como en 5 nitalic x + 3=28.

Icona Nota

Os atributos "acute", "bar", "breve", "check", "circle", "dot", "ddot", "dddot", "grave", "hat", "tilde" e "vec" teñen un tamaño fixo. Non é posíbel axustar a súa largura nen a súa lonxitude cando se sitúan sobre un símbolo longo.


Para cambios de tamaño, pode usar size n, +n, -n, *n e /n , onde n é un marcador de posición. Este método é útil cando o tamaño de base da fórmula está suxeito a cambios. As ordes size +n e size -n alteran o tamaño en puntos; size *n e size /n alteran o tamaño porcentualmente. Por exemplo, a orde size *1.17 aumenta o tamaño do carácter exactamente un 17%.

Icona Aviso

Teña en conta que nalgúns operadores é necesario incluír espazos entre os elementos para xerar a estrutura correcta. Isto acontece, sobre todo, ao especificar atributos con valores fixos en vez de marcadores de posición.


For more information about formatting in LibreOffice Math, see Brackets and Grouping.

A información sobre atributos, índices e expoñentes e escalar pode axudarlle a estruturar os documentos de modo máis eficiente.

Precisamos da súa axuda!