Compatibilidade

Specifies compatibility settings for text documents. These options help in fine-tuning LibreOffice when importing Microsoft Word documents.

Para acceder a esta orde...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Compatibility.


note

Unha parte da configuración definida aquí só é válida para o documento actual e ten que definirse por separado para cada documento.


Add spacing between paragraphs and tables

In LibreOffice Writer, paragraph spacing is defined differently than in Microsoft Word documents. If you have defined spacing between two paragraphs or tables, spacing is also added in the corresponding Word documents.

Specifies whether to add Microsoft Word-compatible spacing between paragraphs and tables in LibreOffice Writer text documents.

Add paragraph and table spacing at tops of pages

Specifies whether paragraph spacing at the top of a page will also be effective at the beginning of a page or column if the paragraph is positioned on the first page of the document. The same applies for a page break.

note

If you import a Word document, the spaces are automatically added during the conversion.


Use OpenOffice.org 1.1 tab stop formatting

Specifies how to align text at tab stops beyond the right margin, how to handle decimal tab stops, and how to handle tab stops close to a line break. If this check box is not selected, tab stops are handled in the same way as in other Office applications.

In text documents created by your current version of Writer, the new tab stop handling is used by default. In text documents created by Writer versions prior to StarOffice 8 or OpenOffice.org 2.0, the old tab stop handling is applied.

Non engadir espazo extra entre liñas de texto

Especifica que non debe engadirse espazo extra entre as liñas, mesmo que o tipo de letra en uso conteña o atributo de entreliñamento adicional.

In text documents created by your current version of Writer, the additional leading is used by default. In text documents created by Writer versions prior to StarOffice 8 or OpenOffice.org 2.0, the additional leading is not used.

Empregar o espazamento entre liñas do OpenOffice.org 1.1

Se esta opción está desactivada, aplícase un novo proceso de formatado de liñas de texto con espazamento proporcional entre elas. Se está activada aplícase o método anterior.

In text documents created by your current version of Writer and in Microsoft Word documents of recent versions, the new process is used. In text documents created by Writer versions prior to StarOffice 8 or OpenOffice.org 2.0, the previous process is used.

Engadir espazamento entre parágrafos e táboas na parte inferior das celas da táboa

Especifica que o espazamento inferior se engade a un parágrafo, mesmo cando é o último parágrafo dunha cela da táboa.

If the option is off, table cells will be formatted as in Writer versions prior to StarOffice 8 or OpenOffice.org 2.0. If the option is on, an alternative method of formatting table cells will be applied. The option is on by default for new documents created with LibreOffice and for documents imported from Microsoft Word format.

Empregar o posicionamento de obxectos do OpenOffice.org 1.1

Especifica como calcular a posición dos obxectos flotantes ancorados nun carácter ou parágrafo en relación ao espazamento superior ou inferior dos parágrafos.

If the option is on, the floating objects are positioned as in Writer versions prior to StarOffice 8 or OpenOffice.org 2.0. If the option is off, the floating objects are positioned using an alternative method that is similar to the method used by Microsoft Word.

The option will be set to off for new documents. For Writer documents created by a version prior to OpenOffice.org 2.0 the option is on.

Usar axuste de texto ao redor de obxectos de StarOffice 6.0/7

Microsoft Word and Writer have different approaches on wrapping text around floating screen objects. Floating screen object are Writer frames and drawing objects, and the objects 'text box', 'graphic', 'frame', 'picture' etc. in Microsoft Word.

In Microsoft Word and in current versions of Writer, page header/footer content and footnote/endnote content does not wrap around floating screen objects. Text body content wraps around floating screen objects which are anchored in the page header.

In Writer versions prior to StarOffice 8 or OpenOffice.org 2.0, the opposite was true.

If the option is off, which is the default setting, the new text wrapping will be applied. If the option is on, the former text wrapping will be applied.

Teña en conta o estilo de axuste de texto ao colocar os obxectos

Specifies how the complex process of positioning floating objects that are anchored to a character or paragraph should work. In Writer versions prior to StarOffice 8 or OpenOffice.org 2.0, an iterative process was used, while in current versions a straightforward process is used, which is similar to the same process in Microsoft Word.

If the option is off, the old LibreOffice iterative process of object positioning is used. If the option is on, the new straightforward process is used to ensure compatibility with Microsoft Word documents.

Expandir o espazo entre palabras con quebras de liña manuais en oparágrafos xustificados

If enabled, Writer adds spacing between words, in lines that end with Shift+Enter in justified paragraphs. If disabled, spacing between words will not be expanded to justify the lines.

This setting is on by default for .odt text documents. It will be saved and loaded with the document in the .odt text document format. This setting cannot be saved in old .sxw text documents, so this setting is off for .sxw text documents.

Tolerate white lines of PDF page backgrounds for compatibility with old documents

Use LibreOffice 4.3 anchoring paint order and tolerate white lines that may appear in PDF page backgrounds created from legacy documents.

Usar como predefinido

Click to use the current settings on this tab page as the default for further sessions with LibreOffice.

A continuación móstrase a configuración predefinida de fábrica. As funcións activadas son exclusivamente as seguintes:

  1. Add spacing between paragraphs and tables

  2. Add paragraph and table spacing at tops of pages

  3. Engadir espazamento entre parágrafos e táboas na parte inferior das celas da táboa

  4. Expandir o espazo entre palabras con quebras de liña manuais en oparágrafos xustificados

Precisamos da súa axuda!