Comparar versións de documentos

note

dispoñíbel en LibreOffice para documentos de texto e follas de cálculo.


Imaxine que no proceso de escrita do documento conta con outros autores ou con revisores. Un día envía unha copia do documento a cada revisor e pídelles que a editen e que lla envíen de volta.

Normally, the reviewers enable change tracking by Edit - Track Changes - Record and you can easily see the changes.

Se un dos autores realiza cambios no documento sen rexistralos, pode comparar o documento modificado co orixinal.

  1. Open the reviewer's document and then choose Edit - Track Changes - Compare Document.

    Comece sempre abrindo o documento máis recente para o comparar co máis antigo.

  2. Aparece unha caixa de diálogo onde efectuar a selección dos ficheiros. Escolla o documento orixinal máis antigo e confirme a caixa de diálogo.

    LibreOffice combina ambos os documentos no do revisor. As pasaxes do texto que aparecen no documento do revisor mais non no orixinal identifícanse como insercións, e as eliminadas como eliminacións.

  3. Acepte ou rexeite as insercións e eliminacións. Ao final pode gardar o documento do revisor como novo orixinal con outro nome.

Precisamos da súa axuda!