Configuración especial

Especifica como pode traballar con datos en bases de datos.

Para acceder a esta orde...

Na xanela do ficheiro de base de datos, escolla Editar - Base de datos - Propiedades


A dispoñibilidade dos seguintes controis depende do tipo de base de datos:

Usar restricións de nomeamento de SQL92

Nas fontes de datos, só permite nomes con caracteres que se axusten ás restricións de nomeamento de SQL92. Cada nome debe comezar por letra minúscula, maiúscula ou cun subliñado (_). Os demais caracteres poden ser letras ASCII, subliñados e números.

Use keyword AS before table alias names

Some databases use the keyword "AS" between a name and its alias, while other databases use a whitespace. Enable this option to insert AS before the alias.

Finalizar as liñas de texto con CR+LF

Seleccione para usar o código CR + LF para finalizar cada liña de texto (preferentemente en sistemas operativos DOS e Windows).

Anexar o alcume da táboa ás instrucións SELECT

Anexiona o alcume ao nome da táboa nas instrucións SELECT.

Uso de sintaxe de asociación externa {OJ }

Uso de secuencias de escape para asociacións externas. A súa sintaxe é {oj outer-join}

Exemplo:

select Artigo.* from {oj artigo LEFT OUTER JOIN pedidos ON artigo.no=pedidos.ANR}

Ignorar os privilexios desde o controlador da base de datos

Ignora privilexios de acceso fornecidos polo controlador da base de datos.

Substituír os parámetros nomeados por ?

Substitúe por un punto de interrogación (?) os parámetros nomeados nas fontes de datos.

Mostrar as columnas da versión (cando están dispoñíbeis)

Algunhas bases de datos atribúen números de versión aos campos para rastrexar os cambios feitos nos rexistros. O número de versión dos campos increméntase unha unidade cada vez que se modifica o seu contido. Mostra o número de versión interna do rexistro na táboa da base de datos.

Usar o nome do catálogo nas instrucións SELECT

Uses the current data source of the catalog. This option is useful when the ODBC data source is a database server. Do not select this option if the ODBC data source is a dBASE driver.

Usar o nome do esquema nas instrucións SELECT

Permite utilizar o nome do esquema nas instrucións SELECT.

Crear índice coa instrución ASC ou DESC

Crea un índice con instrucións ASC ou DESC.

Comparación de valores booleanos

Seleccione o tipo de comparación booleana que desexa utilizar.

O formulario de datos de entrada comproba os campos requiridos

When you enter a new record or update an existing record in a form, and you leave a field empty which is bound to a database column which requires input, then you will see a message complaining about the empty field.

If this control box is not enabled, then the forms in the current database will not be checked for required fields.

The control box is available for all data source types which support write access to their data. The control box does not exist for spreadsheets, text, csv, and the various read-only address books.

Ignorar a información do campo monetario

Only for Oracle JDBC connections. When enabled it specifies that no column is treated as a currency field. The field type returned from the database driver is discarded.

Use os literais consontes en data/hora con ODBC

Introduza o nome da fonte de datos ODBC.

Crear chave primaria

Seleccione esta opción para usar como chave primaria un campo existente con valores exclusivos.

When connecting to a database using a generic API like ODBC, JDBC, or ADO, Base currently applies heuristics to determine whether this database supports primary keys. None of those APIs has dedicated support to retrieve this information.

The heuristics sometimes fails. This tri-state check box by default is set to the undetermined state, which means "apply the heuristics". If the check box is enabled, primary key support is assumed. If the check box is disabled, no primary key support is assumed.

Note that if this option is just for overruling the heuristics. If you enable the check box for a database which actually does not support primary keys, you will see some errors.

Precisamos da súa axuda!