Deseño de táboa

In the Table Design window you define new tables or edit the structure of an existing table.

Para acceder a esta orde...

In a database file window, click the Tables icon. Choose Insert - Table Design or Edit - Edit.


Visión xeral da base de datos

Deseño de táboa

A xanela ten a súa propia barra de menú. Contén tamén unha nova orde: Deseño de índice.

Área de definición de táboa

Nesta área define a estrutura da táboa.

Nome do campo

Specifies the name of the data field. The database engine may impose restrictions on the length of the table name, and the use of special characters and spaces within the table name.

Tipo de campo

Specifies the field type. The available field types are limited by the database engine being used.

Descrición

Specifies an optional description for each field.

As cabeceiras das filas conteñen as seguintes ordes de menú de contexto:

Cortar

Corta a fila seleccionada e colócaa no portapapeis.

Copiar

Copia a fila seleccionada ao portapapeis.

Pegar

Pega o contido do portapapeis.

Eliminar

Elimina a fila seleccionada.

Inserir filas

Inserts an empty row above the current row, if the table has not been saved. Inserts an empty row at the end of the table if the table has already been saved.

Chave primaria

If this command has a check mark, the data field is defined as a primary key. By clicking the command you activate/deactivate the primary key definition of the field. The command is only visible if the data source supports primary keys.

Propiedades de campo

Define as propiedades do campo actualmente seleccionado.

Lonxitude

Specifies the maximum number of characters allowed for data entry of the corresponding data field including any spaces or special characters.

Número de decimais

Especifica o número de decimais dun campo numérico ou decimal.

Valor predefinido

Especifica o valor predefinido dos novos rexistros de datos.

Exemplo de formato

Displays the format code to assign to the field value that you can select with the ... button.

...

Este botón abre a caixa de diálogo Formato de campo.

Área de axuda

Displays a help string or hint defined by the database designer for the given field.

Precisamos da súa axuda!