Asistente de conversión de euros

Converte as cantidades de moeda atopadas nos documentos do Calc do LibreOffice e en campos e táboas dos documentos do Writer do LibreOffice a euros.

Só se converten os ficheiros pechados. É posíbel, no entanto, utilizar o Conversor de euros nun documento de Calc aberto. Nese caso, ábrese unha caixa de diálogo independente, descrita ao final desta sección.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ficheiro - Asistentes - Conversor de euros.


Icona Aviso

Só se converten moedas de países integrados na Unión Monetaria Europea.


Extensión

Documento único de LibreOffice Calc

Converte un ficheiro do Calc do LibreOffice. Para converter campos e táboas do Writer do LibreOffice, marque primeiro Converter tamén campos e táboas nos documentos de texto.

Todo o cartafol

Converte todos os documentos e modelos do Calc do LibreOffice e do Writer do LibreOffice que haxa no directorio seleccionado.

Moedas

Especifica a moeda que será convertida en euros.

Cartafol fonte/Documento fonte

Indica o directorio ou o nome do documento que hai que converter.

...

Abre unha caixa de diálogo para seleccionar o directorio ou documento desexados.

Incluír subcartafoles

Indica se se inclúen todos os subcartafoles do directorio seleccionado.

Converter tamén campos e táboas en documentos de texto

Converte as cantidades de moeda atopadas en campos e táboas dos documentos do Writer do LibreOffice.

Icona Aviso

Os valores do documento de texto situados fóra dos campos ou táboas non se converten.


Desprotexer temporalmente a folla sen consulta

Especifica que a protección da folla estará desactivada durante a conversión e que se reactivará a continuación. Se a protección da folla tiver un contrasinal, verá unha caixa de diálogo para introducir o contrasinal.

Cartafol de destino

Especifica o cartafol e a ruta nas que se gardan os ficheiros convertidos.

...

Abre unha caixa de diálogo na que pode seleccionar un directorio no que gardar os ficheiros convertidos.

Cancelar

Pecha o conversor de euros.

Axuda

Activa a axuda para a caixa de diálogo.

Converter

Inicia a conversión.

Durante a conversión móstrase unha páxina informativa do seu progreso.

Volver

Retorna á primeira páxina do Conversor de euros.

If the current document is a LibreOffice Calc document or template, you can call up the Euro Converter using the corresponding icon in the Tools bar. This icon is hidden by default. To display the Euro Converter icon, click the arrow at the end of the Tools bar, select the Visible Buttons command and activate the Euro Converter icon.

Icona

Conversor de euros

A caixa de diálogo Conversor de euros contén as seguintes funcións:

Todo o documento

Converts the entire document.

Moedas

Specifies the currency to be converted into euros.

Selección

Se non marcou a caixa de verificación Documento completo terá que seleccionar as celas que desexe converter neste intervalo. Seleccione unha opción e, a seguir, prema nas entradas desexadas no campo Modelos/Intervalos monetarios. O intervalo seleccionado móstrase como tal no documento. Prema en Converter para realizar a conversión.

Estilos de cela

All cells with the selected Cell Styles are converted.

Celas de moeda na folla actual

All currency cells in the active spreadsheet will be converted.

Celas de moeda en todo o documento

All currency cells in the active document will be converted.

Intervalo seleccionado

All currency cells in the range selected before the converter was called will be converted. All cells must have the same format so that they can be recognized as a selected range.

Intervalos monetarios/Modelos

Displays the ranges to be converted from the list.

Precisamos da súa axuda!