Asistente de cartas - Nome e localización

Escolla o nome e localización para o modelo de axenda.

Para acceder a esta orde...

Choose File - Wizards - Agenda - Name and Location.


Nome do modelo

Indica o nome do modelo de axenda.

Ruta

Especifique a ruta completo, incluído o nome de ficheiro do modelo de axenda.

Crear unha axenda a partir deste modelo

Crea e garda o modelo de axenda e, a seguir, abre un novo documento de axenda baseado nel.

Efectuar cambios manuais neste modelo

Crea e garda o modelo de axenda e, a seguir, ábreo para editalo.

Ir ao Asistente de axenda

Axúdenos, por favor!