Operadores de comparación

The following comparative operators can be set under Condition in the Standard Filter dialog.

Comparative operator

Efecto

Igual (=)

Mostra valores iguais á condición.

Menor que (<)

Mostra valores menores que a condición.

Maior que (>)

Mostra valores maiores que a condición.

Menor ou igual a (< =)

Mostra valores menores ou iguais á condición.

Maior ou igual a (> =)

Mostra valores maiores ou iguais á condición.

Diferente (< >)

Mostra valores diferentes da condición.

O maior

Mostra os N valores maiores (valor numérico como parámetro).

O menor

Mostra os N valores menores (valor numérico como parámetro).

% (maiores)

Mostra o N% do total dos valores correspondente aos valores maiores (valor numérico como parámetro).

% (menores)

Mostra o N% do total dos valores correspondente aos valores menores (valor numérico como parámetro).


Precisamos da súa axuda!