Database Form Events

The Events tab page, allows you to assign a macro to certain events which occur in a database form.

Para acceder a esta orde...

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Events tab.


Para ligar un evento a unha macro, primeiro ten que gravar unha macro que conteña as ordes que se executarán no momento de acontecer o evento. Atribúa despois a macro ao evento premendo no botón ... situado ao seu carón. Ábrese entón a caixa de diálogo Atribuír macro, na cal pode seleccionar a macro.

As seguintes accións poden configurarse individualmente, o que significa que pode utilizar as súas propias caixas de diálogo para describir unha acción:

  1. Mostrar unha mensaxe de erro,

  2. Confirmar un proceso de eliminación (de rexistros de datos),

  3. Consultar parámetros,

  4. Verificar a entrada ao gardar un rexistro de datos.

Por exemplo, pode emitir un pedimento de "confirmación de eliminación", como "Ten a certeza de que desexa eliminar o cliente xyz?", ao eliminar un rexistro de datos.

note

The events that are shown in the Events dialog cannot be edited directly. You can remove an event from the list by pressing the Del key.


A continuación lístanse e descríbense os eventos dos formularios que poden ligarse a macros:

Antes da acción no rexistro

The Before record action event occurs before the current record or record set are changed. Return True when changing is allowed, otherwise False. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Antes de actualizar

The Before update event occurs before the control content changed by the user is written into the data source. The linked macro can, for example, prevent this action by returning FALSE.

Despois de actualizar

The After update event occurs after the control content changed by the user has been written into the data source.

Antes de restaurar

The Prior to reset event occurs before a form is reset. Returning True approves the reset, returning False cancels the operation.

O formulario restáurase cando se dá algunha destas condicións:

  1. O usuario preme nun botón (HTML) definido como botón de restauración.

  2. Créase un rexistro baleiro nun formulario ligado a unha fonte de datos. Por exemplo, no último rexistro pódese premer no botón Seguinte rexistro.

Despois de restaurar

The After resetting event occurs after a form has been reset.

Antes de descargar

The Before unloading event occurs before the form is unloaded; that is, separated from its data source.

Antes de enviar

The Before submitting event occurs before the form data is sent. Returning True approves the submission, False stops it.

Antes de modificar o rexistro

The Before record change event occurs before the current record pointer - SQL cursor - is changed. Return True when moving is allowed, otherwise False.

Antes de recargar

The Before reloading event occurs before the form is reloaded. The data content has not yet been refreshed.

Ao cargar

The When loading event occurs directly after the form has been loaded.

Ao descargar

The When unloading event occurs directly after the form has been unloaded; that is, separated from its data source.

Ao recargar

The When reloading event occurs directly after the form has been reloaded. The data content has already been refreshed.

Confirmar eliminación

The Confirm deletion event occurs as soon as data has been deleted from the form. Return True to allow row deletion, False otherwise. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Despois da acción no rexistro

The After record action event occurs directly after the current record has been changed.

Despois de modificar o rexistro

The After record change event occurs directly after the current record pointer has been changed.

Encher parámetros

The Fill parameters event occurs when the form to be loaded has parameters that must be filled out. For example, the data source of the form can be the following SQL command:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

Here :name is a parameter that must be filled out when loading. The parameter is automatically filled out from the parent form if possible. If the parameter cannot be filled out, this event is called and a linked macro can fill out the parameter. Return True when the execution of the parametrized statement should continue, False otherwise.

Houbo un erro

The Error occurred event is activated if an error occurs when accessing the data source. This applies to forms, list boxes and combo boxes.

Vetoable events

tip

Macros can interrupt event execution when they return a boolean value: True allows the execution of the event to continue and False stops the event execution.


The following events are interruptable by returning False:

Precisamos da súa axuda!