Eventos

On the Events tab page you can link macros to events that occur in a form's control fields.

When the event occurs, the linked macro will be called. To assign a macro to an event, press the ... button. The Assign Action dialog opens.

Para acceder a esta orde...

Open context menu of a selected form element - choose Control - Events tab.

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Control icon - Events tab.


Depending on the control, different events are available. Only the available events for the selected control and context are listed on the Events tab page.
The following events are defined:

Aprobar unha acción

This event takes place before an action is triggered by clicking the control. For example, clicking a "Submit" button initiates a send action; however, the actual "send" process is started only when the When initiating event occurs. The Approve action event allows you to kill the process. If the linked method sends back FALSE, When initiating will not be executed.

Executar unha acción

The Execute action event occurs when an action is started. For example, if you have a "Submit" button in your form, the send process represents the action to be initiated.

Modificado

The Changed event takes place when the control loses the focus and the content of the control has changed since it lost the focus.

Texto modificado

The Text modified event takes place if you enter or modify a text in an input field.

Estado modificado

The Item status changed event takes place if the status of the control field has changed.

Ao recibir o foco

The When receiving focus event takes place if a control field receives the focus.

Ao perder o foco

O evento Ao perder o foco acontece cando un campo de control deixa de estar enfocado.

Tecla premida

The Key pressed event occurs when the user presses any key while the control has the focus. This event may be linked to a macro for checking entries.

Tecla liberada

The Key released event occurs when the user releases any key while the control has the focus.

Rato dentro

The Mouse inside event takes place if the mouse is inside the control field.

Movemento do rato con tecla premida

The Mouse moved while key pressed event takes place when the mouse is dragged while a key is pressed. An example is when, during drag-and-drop, an additional key determines the mode (move or copy).

Movemento do rato

The Mouse moved event occurs if the mouse moves over the control.

Botón do rato premido

The Mouse button pressed event occurs if the mouse button is pressed while the mouse pointer is on the control.

Icona Nota

Note that this event is also used for notifying requests for a popup context menu on the control.


Botón do rato liberado

The Mouse button released event occurs if the mouse button is released while the mouse pointer is on the control.

Rato fóra

The Mouse outside event takes place when the mouse is outside the control field.

Antes de actualizar

O evento Antes de actualizar acontece antes de que se grave na fonte de datos o contido do control que o usuario modificou. A macro ligada pode, por exemplo, devolver "FALSO" para impedir esa acción.

Despois de actualizar

O evento Despois de actualizar acontece despois de gravar na fonte de datos o control modificado polo usuario.

Antes de restaurar

O evento Antes de restaurar acontece antes de restabelecer un formulario. A macro ligada pode, por exemplo, devolver "FALSO" para impedir esa acción.

O formulario restáurase cando se dá algunha destas condicións:

  1. O usuario preme nun botón (HTML) definido como botón de restauración.

  2. Créase un rexistro baleiro nun formulario ligado a unha fonte de datos. Por exemplo, no último rexistro pódese premer no botón Seguinte rexistro.

Despois de restaurar

O evento Despois de restaurar acontece despois de restabelecer un formulario.

Axúdenos, por favor!