Controis de formulario

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

Para acceder a esta orde...

Choose View - Toolbars - Form Controls.

Icona da barra de ferramentas Inserir (pode que haxa que activar esta icona, inicialmente invisíbel):

Icon Select

Controis de formulario


note

Os documentos de formularios XML (XForms) utilizan os mesmos controis.


Para crear formularios abra un documento de Writer e use a barra de ferramentas Controis de formulario para engadir e definir os controis do formulario. Se o desexa, ligue o formulario a unha base de datos, para así manipulala mediante os controis.

Se crea os formularios en documentos HTML poderá usalos para enviar datos pola internet.

Para engadir un control a un documento

  1. On the Form Controls toolbar, click the icon of the control that you want to add.

  2. Then click in the document, and drag to create the control.

    tip

    To create a square control, hold down the Shift key while you drag.


tip

To add a field from the field list of a table or query to a form, drag a cell into the form. In a text document, you can also drag a column header to add a field to a form. To include a label for the field, hold down +Shift when you drag a column head.


Modificar un control

  1. Right-click the control and choose Control Properties. A dialog opens where you can define the properties of the control.

  2. To specify a accelerator key for a control, add a tilde (~) in front of the character in the label for the control.

  3. Pode arrastrar e soltar controis dun documento a outro, así como copialos e pegalos. Ao inserir un control doutro documento, LibreOffice analiza a fonte de datos, o tipo de contido e as propiedades do contido do control para que encaixe na estrutura lóxica do documento de destino. Por exemplo, un control que mostre o contido dunha axenda de enderezos continuará a facelo tras copialo a outro documento. Pode ver estas propiedades na lapela Datos situado na caixa de diálogo Propiedades de formulario.

Seleccionar

Icon Select

Esta icona activa ou desactiva o modo selección do apuntador do rato. O modo selección úsase para seleccionar os controis do formulario actual.

Activar/Desactivar modo deseño

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Activar/Desactivar modo de deseño

Activar/Desactivar asistentes

Icon Toggle Form Control Wizards

Activa e desactiva os asistentes automáticos de controis de formulario.

Estes asistentes axudan a introducir as propiedades das caixas de lista, de controis de táboas e doutros controis.

Deseño de formulario

Icon Form Design Tools

Abre a barra de ferramentas Deseño de formulario.

Campo de etiqueta

Icon Label Field

Crea un campo para a visualización de texto. Estas etiquetas úsanse só para visualizar texto predefinido. Nestes campos non se poden facer entradas.

Caixa de texto

Icon Text Box

Crea unha caixa de texto. As caixas de texto son campos en que o usuario pode introducir texto. As caixas de texto dos formularios exhiben datos ou permiten introducir unha nova entrada de datos.

Caixa de verificación

Icon Check Box

Crea caixas de verificación. Estas caixas permítenlle activar ou desactivar funcións no formulario.

Botón de opción

Icon Option Button

Creates an option button. Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (Name property). Normally, they are given a group box.

Caixa de lista

Icon List Box

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

Caixa de combinación

Icon Combo Box

Crea unha caixa de combinación. As caixas de combinación son caixas de lista de liña única con listas despregábeis onde os usuarios escollen unha opción. Atribuíndo a propiedade "só de lectura" á caixa de combinación os usuarios só poden introducir as entradas da lista. Se o formulario está ligado a unha base de datos e a conexión está activa, o asistente de caixas de combinación aparece automaticamente tras inserir a caixa de combinación no documento.

Botón de ordes

Icon Push Button

Crea un botón de ordes. Esta función pode utilizarse para executar a orde dun evento definido como, por exemplo, o feito de premer no rato.

Pode aplicar texto e imaxes a eses botóns.

Botón de imaxe

Icon image button

Crea un botón que se mostra como imaxe. Á parte da representación gráfica, o botón de imaxe ten as mesmas propiedades que un botón "normal".

Campo formatado

Icon Formatted Field

Crea un campo formatado. O campo formatado consiste nunha caixa de texto onde se pode definir a maneira de formatar as entradas e saídas e que valores de limitación aplicar.

Os campos formatados teñen propiedades especiais de control (escolla Formato - Control).

Campo de data

Icon Date Field

Crea un campo de data. Se o formulario está ligado a unha base de datos, os valores de data poden tomarse dela.

If you assign the "Dropdown" property to the date field, the user can open a calendar to select a date under the date field. This also applies to a date field within a Table Control field.

tip

Os usuarios poden editar os campos de data con facilidade usando as frechas cara a arriba e cara a abaixo do teclado. Dependendo da posición do cursor, as frechas permiten aumentar ou diminuír o día, o mes ou o ano.


Observacións específicas sobre campos de data.

Campo numérico

Icon Numerical Field

Crea un campo numérico. Se o formulario está ligado a unha base de datos, os valores numéricos poden tomarse dela.

Caixa de grupo

Icon Group Box

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

note

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


Campo horario

Icon Time Field

Crea un campo de hora. Se o formulario está ligado a unha base de datos, os valores de hora poden tomarse dela.

tip

Os usuarios poden editar os campos de data con facilidade usando as frechas cara a arriba e cara a abaixo do teclado. Dependendo da posición do cursor, as frechas permiten aumentar ou diminuír o día, o mes ou o ano.


Campo monetario

Icon Currency Field

Crea un campo monetario. Se o formulario está ligado a unha base de datos, o contido do campo monetario pode tomarse dela.

Campo de patrón

Icon Pattern Field

Crea un campo de patrón. Os campos de patrón consisten nunha máscara de edición e nunha máscara literal. A de edición determina os datos que poden introducirse e a literal o contido do campo de patrón ao cargar o formulario.

note

Teña en conta que os campos de patrón non se exportan a formato HTML.


Control de táboa

Icon Table Control

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Información especial sobre controis de táboas.

Barra de navegación

Icon Navigation bar

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Control de imaxe

Icon Image Control

Crea un control de imaxe. Só pode usarse para engadir imaxes dunha base de datos. Prema dúas veces nun destes controis para abrir a caixa de diálogo Inserir imaxe, onde pode inserir a imaxe. Tamén hai un menú de contexto (non dispoñíbel en modo deseño) que contén ordes para inserir e eliminar imaxes.

Pódense mostrar imaxes de base de datos nos formularios e inserir novas imaxes nas bases de datos sempre que o control de imaxe non estea protexido contra escrita. O control debe facer referencia a un campo de base de datos do mesmo tipo que a imaxe. Introduza o campo de datos na xanela de propiedades da lapela Datos.

Selección de ficheiros

Icon File Selection

Crea un botón que permite seleccionar ficheiros.

Botón xiratorio

Icon Spin Button

Crea un botón xiratorio.

Engadindo un botón xiratorio a unha folla de cálculo de Calc, poderá usar a lapela Datos para crear unha ligazón de duplo sentido entre o botón xiratorio e unha cela. Desa forma, ao cambiar o contido dun, actualízase o contido do outro.

Barra de desprazamento

Icon Scrollbar

Crea unha barra de desprazamento.

Pódense especificar as seguintes propiedades das barras de desprazamento:

Nome da interface de usuario

Semántica

Valor mínimo de desprazamento

Especifica a altura ou a largura mínima da barra de desprazamento.

Valor máximo de desprazamento

Especifica a altura ou a largura máxima da barra de desprazamento.

Valor predefinido de desprazamento

Especifica o valor predefinido da barra de desprazamento, o cal se usa ao restabelecer o formulario.

Orientación

Especifica a orientación, horizontal ou vertical, da barra de desprazamento.

Desprazamento mínimo

Especifica a distancia mínima que se despraza a barra, por exemplo, ao premer nunha frecha.

Desprazamento máximo

Especifica a distancia máxima que se despraza a barra, por exemplo, ao premer entre unha frecha e o cursor da barra de desprazamento.

Atraso

Especifica o atraso en milisegundos entre os eventos repetidos da barra de desprazamento, por exemplo, a demora que se produce ao premer nunha das frechas da barra de desprazamento e manter o botón do rato premido.

Cor de símbolo

Especifica a cor das frechas da barra de desprazamento.

Tamaño visíbel

Specifies the size of the scrollbar thumb in "value units". For example, a value of ("Scroll value max." minus "Scroll value min.") / 2 results in a scrollbar thumb that occupies half of the scrollbar.

To make the width of the scrollbar equal to the height of the scrollbar, set the Visible Size to zero.


In a Calc spreadsheet, you can use the Data tab page to create a two-way link between a scrollbar and a cell.

Precisamos da súa axuda!