Abrir

Seleccione as opcións para corrixir erros automaticamente mentres escribe, e entón preme en Aceptar .

Para acceder a esta orde...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Utilizar táboa de substitución

Se insire unha combinación de letras que corresponde a un acceso directo na táboa de substitución , a combinación de letras substitúese co texto de substitución.

Corrixir DÚas MAiúsculas INiciais

Cando se teclean dúas letras maiúsculas no inicio dunha "PAlavra", a segunda é automaticamente substituída por unha minúscula.

note

No corrections are made to entries found in an applicable spelling dictionary.


Pór en maiúsculas a primeira letra de cada frase

Capitalizes the first letter of every sentence

Automatic *bold*, /italic/, -strikeout- and _underline_

Automatically applies bold, italic, strikethrough or underline formatting to text enclosed by asterisks (*), slashes (/), hyphens (-), and underscores (_), respectively. These characters disappear after the formatting is applied.

Icona Nota

This feature does not work if the formatting characters * / - _ are entered with an Input Method Editor.


Recoñecemento de URL

Crea automaticamente unha hiperligazón cando escribe un URL .

Substituír guións

Substitúe un ou dous guións cun guión (ver a táboa a seguir).

Text will be replaced after you type a trailing white space (space, tab, or return). In the following table, the A and B represent text consisting of letters A to z or digits 0 to 9. N represents digits only.

O texto que escribe:

Resultado que ten:

A - B (A, espazo, menos, espazo, B)

A - B (A, espazo, en-dash, espazo, B)

A - B (A, espazo, menos, menos, espazo, B)

A - B (A, espazo, en-dash, espazo, B)

A - B (A, menos, menos, B)

A-B (A, en-trazo, B)
(ver nota abaixo da táboa)

N--N (N, minus, minus, N)

N–N (N, en-dash, N)

AB (A, negativo, B)

AB (inalterado)

A B (A, espazo, menos, B)

A B (inalterado)

A --B (A, espazo, menos, menos, B)

A B (A, espazo, en-dash, B)


note

If the text has the Hungarian or Finnish language attribute, then two hyphens in the sequence A--B are replaced by an en-dash instead of an em-dash.


Ignorar espazos duplos

Substitúe dous ou máis espazos consecutivos por un espazo simple.

Correct accidental use of cAPS LOCK key

Inverts a capitalized word entered with the Caps Lock key enabled, after a space is entered, and disables the Caps Lock key. For example, entering Libre with Caps Lock enabled appears as lIBRE, which is converted automatically to Libre.

Botóns de diálogo

Restabelecer

Restaura os valores modificados para os valores da páxina anterior.

Cancelar

Pecha o diálogo e descarta todos os cambios.

Aceptar

Garda todos os cambios e pecha o diálogo.

Precisamos da súa axuda!