Text Import

Configura as opcións de importación de datos delimitados.

Para acceder a esta orde...

Choose File - Open - File type, select Text CSV.

Choose Data - Text to Columns (Calc).

Copy data to clipboard, then choose Edit - Paste Special - Paste Special (Calc).


Importar

Conxunto de caracteres

Especifica o conxunto de caracteres utilizado no ficheiro importado.

Idioma

Determina como se importan as cadeas numéricas.

Se Idioma está configurado como Predeterminado (para importación de CSV) ou Automático (para importación de HTML), Calc emprega o idioma configurado globalmente. Se o idioma é un determinado, será ese o que se empregue ao importar números.

Ao importar un documento en HTML, a selección de idioma pode entrar en conflito coa opción global de HTML Empregar «Inglés (USA)» para os números. A opción global de HTML faise efectiva só ao seleccionar a opción de idioma Automático. Se selecciona un idioma determinado no diálogo Opcións de importación de HTML, ignórase a opción global de HTML.

Desde a liña

Especifica a liña onde desexa iniciar a importación. As liñas son visíbeis na xanela de visualización, na parte inferior da caixa de diálogo.

Opcións de separación

Especifica se os datos utilizan separadores ou larguras fixas como delimitadores.

Largura fixa

Separa en columnas os datos de largura fixa (igual número de caracteres). Para configurar a largura, prema na regra da xanela de visualización.

Separado por

Seleccione o separador utilizado nos datos.

Tabulación

Separa en columnas os datos delimitados por tabuladores.

Punto e coma

Separa en columnas os datos delimitados por punto e coma.

Coma

Separa en columnas os datos delimitados por comas.

Espazo

Separa en columnas os datos delimitados por espazos.

Outros

Separa os datos en columnas empregando o separador personalizado que vostede indique. Nota: O separador personalizado debe estar contido tamén nos seus datos.

Combinar delimitadores

Combina delimitadores consecutivos e elimina campos de datos en branco.

Recortar espazos

Retira dos campos de datos os espazos en branco iniciais e finais.

Delimitador de cadeas

Select a character to delimit text data. You can also enter a character in the text box.

Outras opcións

Seleccione unha das opcións.

Formatar campos entre aspas como texto

Cando esta opción está activada, os campos ou celas cuxos valores van enteiramente entre aspas (o primeiro e último caracteres do valor son iguais ao delimitador de texto) impórtanse como texto.

Decimal.

When this option is enabled, Calc will automatically detect all number formats, including special number formats such as dates and time. Scientific notation will also be detected as Detect scientific notation option must be enabled at the same time.

O idioma seleccionado influencia a maneira na que se detectan os números especiais, dado que os distintos idiomas e rexións poden seguir convencións diferentes para eses números especiais.

When this option is disabled, Calc will detect and convert only numbers in decimal notation. Detection of numbers in scientific notation will depend on Detect scientific notation option. The rest will be imported as text. A decimal number string can have digits 0-9, thousands separators, and a decimal separator. Thousands separators and decimal separators may vary with the selected language and region.

Detect scientific notation

When this option is enabled, Calc will automatically detect numbers with scientific notation, like 5E2 for 500.

The selected language influences how scientific notation is detected, since different languages and regions many have different decimal separator.

This option can be disabled only if Detect special numbers option is previously disabled.

When this option is disabled, Calc will detect and convert only numbers in decimal notation. The rest will be imported as text. A decimal number string can have digits 0-9, thousands separators, and a decimal separator. Thousands separators and decimal separators may vary with the selected language and region.

Ignorar celas baleiras

Available when using Paste Special: when this option is enabled, Calc preserves previous content of cells when pasting empty ones. Otherwise, Calc deletes content of previous cells.

Na conversión de texto a columnas, se o contido das celas comeza cun separador e esta opción estiver desactivada, a primeira columna baléirase.

Evaluate formulas

Determines whether formula expressions starting with a = equal sign character are to be evaluated as formulas or imported as textual data. If checked evaluate formulas on input. Otherwise formulas are input as text.

Campos

Mostra como ficarán os datos se se separan en columnas.

Tipo de columna

Escolla unha columna na xanela de visualización e seleccione o tipo de datos a que desexa aplicar os datos importados. Pode seleccionar unha das seguintes opcións:

Tipo

Función

Estándar

LibreOffice determina o tipo.

Texto

Os datos importados trátanse como texto.

Data (DMA)

Aplica o formato de data DíaMesAno aos datos importados dunha columna.

Data (MDA)

Aplica o formato de data MesDíaAno aos datos importados dunha columna.

Data (AMD)

Aplica o formato de data AnoMesDía aos datos importados dunha columna.

Inglés americano

Os números formatados en Inglés americano son búscanse e inclúense con independencia do idioma do sistema. Non se aplica un formato de número. Se non hai entradas en Inglés americano, aplícase o formato Estándar.

Ocultar

Os datos da columna non se importan.


Se selecciona un dos formatos de data DMA, MDA ou AMD e introduce números sen delimitadores de data, os números serán interpretados da seguinte maneira:

Número de caracteres

Formato de data

6

Empréganse dous caracteres para determinar o día, dous para o mes e outros dous para o ano na orden seleccionada.

8

Empréganse catro caracteres para determinar o ano, dous para o mes e outros dous para o día na orden seleccionada.

5 ou 7

Como con 6 ou 8 caracteres, coa diferenza de que a primeira parte da secuencia ten un carácter menos: elimínase o cero á esquerda no caso do mes e do día.


tip

Para incluír o cero á esquerda nos datos importados, por exemplo, en números de teléfono, aplique á columna o formato "Texto".


Previsualización

Mostra a aparencia que terá o texto importado unha vez separado en columnas. Para aplicar un formato a unha columna ao importar, prema nunha columna e seleccione un tipo de columna. Ao seleccionar un tipo de columna, o título da columna mostra o formato aplicado.

Se desexa utilizar unha largura fixa para separar os datos importados en columnas, prema na regra para delimitala.

Precisamos da súa axuda!