Glosario xeral

Este glosario inclúe explicacións sobre os termos máis importantes que encontrará en LibreOffice.

Use o glosario para procurar os termos descoñecidos que encontre nos aplicativos de LibreOffice.

Menú de contexto

Para activar o menú de contexto dun obxecto, prema o obxecto co botón do rato para seleccionalo e a seguir, . É posíbel abrir algúns menús de contexto mesmo sen estar o obxecto seleccionado. Os menús de contexto atópanse practicamente en todas partes no LibreOffice.

ASCII

ASCII son as siglas de American Standard Code for Information Interchange. ASCII é un conxunto de caracteres para exhibición de tipos de letra en computadores persoais. Consiste en 128 caracteres, incluíndo letras, números, puntuación e símbolos. O conxunto de caracteres ASCII estendido contén 256 caracteres. A cada un deles atribuíuselle un número único, tamén chamado código ASCII.

En páxinas HTML, só aparecen caracteres do conxunto de caracteres ASCII de 7 bits. Outros, como a diérese, diferencianse por medio dun código independente. Pode intoducir caracteres de código ASCII estendidos: o filtro de exportación de LibreOffice executa automaticamente a conversión necesaria.

Ancoraxe

Algunhas das xanelas do LibreOffice, por exemplo as xanelas Estilos e Navegador, pódense «ancorar». Estas xanelas pódense mover, pódeselles cambiar o tamaño ou ancorar a un lado. De cada lado pódense ancorar varias xanelas enriba unhas de outras ou a carón; despois, movendo as liñas de bordo, pódense cambiar as proporcións relativas das xanelas.

To undock and re-dock, holding down the key, double-click a vacant area in the window. In the Styles window, you can also double-click a gray part of the window next to the icons, while you hold down the key.

Ancoraxe (Ocultar automaticamente)

No bordo de todas as xanelas que teñen outras ancoradas hai un botón que permite mostrar ou ocultar esa xanela.

Base de datos SQL / Servidor SQL

As bases de datos SQL son sistemas de base de datos que ofrecen unha interface SQL. A miúdo son usadas en redes cliente/servidor en que varios clientes acceden a un servidor central (por exemplo, un servidor SQL). Por ese motivo, tamén son chamadas bases de datos de servidor SQL ou, simplemente, servidores SQL.

En LibreOffice pode integrar bases de datos SQL. Poden estar localizadas tanto no disco ríxido local como na rede. O acceso realíase a través de ODBC, de JDBC ou dun controlador nativo driver integrado en LibreOffice.

Base de datos relacional

Unha base de datos relacional é unha colección de datos organizados a modo de conxunto de táboas descritas formalmente desde as cales se pode acceder aos datos ou reunilos de varias maneiras sen ter que reorganizalas.

Un sistema de xestión de bases de datos relacionais (RDBMS) é un programa que permite a creación, actualización e administración dunha base de datos relacional. Os RDBMS utilizan as instrucións SQL (Structured Query Language) introducidas polo usuario ou contidas nun aplicativo e crean, actualizan, ou fornecen acceso á base de datos.

Un bo exemplo de base de datos relacional pode ser unha base de datos con táboas de clientes, compras e facturas. Na táboa das facturas, non hai datos reais de clientes e de compras; no entanto, a táboa contén referencias por medio dunha ligazón relacional, ou unha relación, aos respectivos campos das táboas de clientes e de compras (por exemplo, o campo de ID do cliente da táboa de clientes).

Botón xiratorio

  1. Nos controles de formulario, un botón xiratorio é unha propiedade dun campo numérico, monetario, de data ou de hora. Se a propiedade «Botón xiratorio» estiver activada, o campo mostra un par de símbolos con frechas a apuntaren en direccións opostas, sexa verticalmente, sexa horizontalmente

  2. No IDE do Basic, un botón xiratorio é o nome empregado polo campo numérico xunto cos dous símbolos de frecha.

Pode escribir un valor numérico no campo que hai a carón do botón xiratorio ou seleccionar o valor cos símbolos de Frecha para arriba ou Frecha para abaixo do botón xiratorio. No teclado pode premer nas teclas Frecha para arriba e Frecha para abaixo para aumentar ou reducir o valor. Pode premer nas teclas Páxina arriba e Páxina abaixo para configurar os valores máximo e mínimo.

Se o campo que hai a carón do botón xiratorio define valores numéricos, tamén pode definir unha unidade de medida, por exemplo, 2 cm ou 5 mm, 12 pt ou 2''.

Chave primaria

As chaves primarias serven como identificadores únicos dos campos das bases de datos. A identificación única dos campos das bases de datos úsase nas bases de datos relacionais para acceder a datos doutras táboas. Cando se fai referencia a unha chave primaria doutra táboa, fálase de chave externa.

En LibreOffice a chave primaria defínese na visualización do deseño dunha táboa escollendo a orde correspondente ao campo seleccionado no menú de contexto da cabeceira dunha liña.

DDE

DDE significa "Dynamic Data Exchange", e é un antecesor da OLE, "Object Linking and Embedding". Co DDE, a referencia de ficheiro liga os obxectos mais non os incorpora.

Pódese crear unha ligazón DDE usando o seguinte procedemento: Seleccione as celas dunha folla de cálculo de Calc, cópieas no portapapeis, vaia a outra folla e seleccione a caixa de diálogo Editar - Pegado especial. Para inserir o contido como ligazón DDE, seleccione a opción Ligazón. Ao activar unha ligazón, a área da cela inserida lese desde o ficheiro orixinal.

Deseño de texto complexo (CTL - Complex Text Layout)

Os idiomas con deseño de texto complexo poden ter algúns ou todos os recursos seguintes:

Actualmente, LibreOffice ofrece soporte a hindi, tailandés e árabe como idiomas CTL.

Enable CTL support using - Language Settings - Languages.

Espazo entre caracteres

O termo entreletrado fai referencia ao aumento ou diminución da cantidade de espazo existente entre pares de letras para a mellora da aparencia xeral do texto.

As táboas de entreletrado conteñen información relativa a cales son os pares de letras que requiren máis espazamento. Normalmente, as táboas forman parte do tipo de letra.

Focus

In a form document, a control must receive focus from the user in order to become active and perform its tasks. For example, users must give focus to a text box in order to enter text into it.

There are several ways to give focus to a control:

Formatado

O termo formatado utilízase para facer referencia ao deseño visual do texto cando se usa un programa de procesamento de texto ou un programa DTP. Abrangue a definición do formato do papel, dos bordos das páxinas, dos tipos de letra e efectos destes últimos, así como as sangrías e o espazamento. Pode formatar o texto directamente ou cos estilos fornecidos por LibreOffice.

Formatado directo e de estilos

A style is a set of formatting attributes, grouped and identified by a name (the style name). When you apply a style to an object, the object is formatted with the set of attributes of the style. Several objects of same nature can have the same style. As consequence, when you change the set of formatting attributes of the style, all objects associated with the style also change their formatting attributes accordingly. Use styles to uniformly format a large set of paragraphs, cells, and objects and better manage the formatting of documents.

When you do not use styles, and apply formatting attributes to parts of text directly, this is called Direct formatting (also called manual formatting). The formatting is applied only to the selected area of the document. If the document has several paragraphs, frames, or any other object, you apply direct formatting on each object. Direct formatting is available with the Format menu and with the Formatting toolbar.

A direct formatting attribute applied on a object overrides the corresponding attribute of the style applied to the object.

Gardar de forma relativa e absoluta

In various dialogs (for example, Tools - AutoText) you can select whether you want to save files relatively or absolutely.

Se escolle gardar de forma relativa, as referencias a imaxes incorporadas ou a outros obxectos do documento gardaranse de acordo coa súa localización no sistema de ficheiros. Nese caso, non importa onde está rexistrada a estrutura de cartafoles mencionada. Os ficheiros encóntranse con independencia de cal sexa a súa localización, sempre que a referencia permaneza na mesma unidade ou volume. Isto é importante se quere que o documento estea dispoñíbel para outros computadores que poidan ter unha estrutura de cartafol e nome de volume e unidade completamente diferentes. Tamén se recomenda gardar de forma relativa cando se desexa crear unha estrutura de cartafoles nun servidor da internet.

Se prefere gardar de forma absoluta, todas as referencias a outros ficheiros serán tamén definidas como absolutas, con base nas respectivas unidade, volume ou cartafol raíz. A vantaxe é que cando o documento que contén as referencias é movido a outros cartafoles ou cartafoles, as referencias continúan a ser válidas.

Half-width and Full-width Characters

Half-width and full-width are properties used to differentiate characters used by some East Asian languages and scripts, mainly Chinese, Japanese, and Korean (CJK).

The Han characters, Hiragana and Katakana characters, as well as Hangul characters used by these scripts are usually of square shape, and on fixed-width (monospace) display they occupy space of two Latin/ASCII characters. They are therefore called full-width characters, while the letters in Latin alphabet, digits, and punctuation marks included in ASCII character set are called half-width characters.

For historical reasons, a set of square-shaped Latin letters, digits, and punctuation marks are also defined and used in CJK typography, in addition to or in place of their half-width counterparts. They are called full-width forms. Similarly, there are also half-width forms of the usually full-width Katakanas and Hangul Jamos, and they have narrower shapes instead of square ones. A character's half-width and full-width forms are essentially two ways of writing the same character, just like uppercase and lowercase forms of Latin alphabet. LibreOffice supports conversion between half-width and full-width, as well as ignoring width difference when matching text strings.

IME

IME son as siglas de Input Method Editor. Trátase dun programa que permite ao usuario introducir caracteres complexos de conxuntos de caracteres non-occidentais usando un teclado estándar.

JDBC

Pódese usar a API JDBC (Java Database Connectivity) para conectar cunha base de datos de LibreOffice. Os controladores JDBC escríbense na linguaxe de programación Java e son independentes da plataforma.

Ligazón

The Links to External Files command is found in the Edit menu. The command can only be activated when at least one link is contained in the current document. When you insert a picture, for example, you can either insert the picture directly into the document or insert the picture as a link.

Cando se copia un obxecto directamente no documento, este aumenta polo menos de forma proporcional ao tamaño en bytes do obxecto. Pode gardar o documento e abrilo noutro computador e, o obxecto inserido, continuará a ter a mesma posición dentro do documento.

Ao inserir o obxecto como ligazón, unicamente se insire unha referencia ao nome do ficheiro. O tamaño do ficheiro do documento só aumenta de forma proporcional á referencia do camiño e do ficheiro. Porén, se abre o documento noutro computador, o ficheiro ligado terá que estar exactamente na posición fornecida pola referencia para que o obxecto poida verse no documento.

Use Edit - Links to External Files to see which files are inserted as links. The links can be removed if required. This will break the link and insert the object directly.

Numeral System

A numeral system is determined by the number of digits available for representing numbers. The decimal system, for instance is based on the ten digits (0..9), the binary system is based on the two digits 0 and 1, the hexadecimal system is based on 16 digits (0...9 and A...F).

ODBC

ODBC (Open Database Connectivity) é unha norma de protocolo que lles permite aos aplicativos acceder a sistemas de bases de datos. A linguaxe de consulta utilizada é SQL (Structured Query Language). En LibreOffice, pódese determinar para cada base de datos se usar as ordes SQL para executar consultas. Tamén pode utilizar a axuda interactiva para definir a súa consulta (premendo o rato) e para que LibreOffice a traduza automaticamente a SQL.

OLE

Os obxectos OLE (Object Linking and Embedding) poden estar ligados a un documento de destino ou tamén poden estar incorporados. A incorporación insire unha copia do obxecto e detalles do programa de orixe no documento de destino. Se desexa editar o obxecto, basta activar o programa de orixe premendo dúas veces no obxecto.

If an OLE object is linked to a target document, then the target document must be available in the location specified in the link. Deleting or moving the target document will make it impossible to open the linked OLE object. You can use the Save URLs relative to file system option in the General section of Load/Save Options to configure your system to save links relative to your filesystem.

Obxecto

Un obxecto é un elemento de pantalla que contén datos. Pode referirse a datos do aplicativo, como texto ou imaxes.

Os obxectos son independentes e non se inflúen uns aos outros. Calquera obxecto que conteña datos pode ter atribuídos determinadas ordes. Por exemplo, un obxecto gráfico posúe ordes para edición de imaxe e unha folla con ordes de cálculo.

Obxecto Bézier

Desenvolvida polo matemático francés Pierre Bézier, a curva de Bézier é unha curva definida matematicamente, usada en aplicativos gráficos bidimensionais. A curva ven definida por catro puntos: a posición inicial, a posición final, e dous puntos medios separados. Os obxectos de Bézier pódense modificar movendo eses puntos co rato.

OpenGL

OpenGL é unha linguaxe gráfica 3D desenvolvida inicialmente por SGI (Silicon Graphics Inc). Dous dialectos desta linguaxe son comunmente usados, a saber, Microsoft OpenGL, desenvolvido para o seu uso en Windows NT, e Cosmo OpenGL, creado por SGI. Este último é unha linguaxe gráfica independente para todas as plataformas e todos os tipos de computadores, utilizábel inclusive en máquinas sen hardware gráfico 3D especial.

PNG

PNG (Portable Network Graphic) é un formato de ficheiro gráfico. Os ficheiros están comprimidos cun factor de compresión seleccionábel e, ao contrario do que ocorre cos ficheiros en formato JPG, os ficheiros PNG comprímense sempre sen perder información.

Page line-spacing (register-true)

In LibreOffice, the register-true feature is called Page line-spacing.

Page line-spacing refers to the coincident imprint of the lines within a type area on the front and the back side of a page. The page line-spacing feature makes a page easier to read by preventing gray shadows from shining through between the lines of text. The page line-spacing term also refers to lines in adjacent text columns, where lines in different columns use the same vertical grid, thereby aligning them vertically with each other.

Page line-spacing printing is particularly useful for documents that will have two pages set next to each other (for example, in a book or brochure), for multi-column layouts, and for documents intended for double-sided printing.

RTF

RTF (Rich Text Format) é un formato de ficheiro desenvolvido para a transferencia de ficheiros de texto. Unha característica especial de RTF é que o formatado se converte directamente en información de texto lexíbel. Desgrazadamente, en comparación con outros formatos de ficheiro, este crea ficheiros relativamente grandes.

SQL

SQL (Structured Query Language) é unha linguaxe usada en consultas de bases de datos. En LibreOffice, pode formular consultas en SQL ou interactivamente co rato.

Viúvas e illadas

Viúvas e illadas son termos empregados en tipografía. Viúva é unha liña curta no final dun parágrafo que, cando está impresa, aparece soa na parte superior da páxina seguinte. Illada é a primeira liña dun parágrafo impresa soa na parte inferior da páxina anterior. Nos documentos de texto de LibreOffice, pódense impedir automaticamente esas ocorrencias configurando o estilo de parágrafo desexado. Ao facer iso, pódese determinar a cantidade mínima de liñas que se manterán xuntas nunha páxina.

Precisamos da súa axuda!