Deseño de consulta

A Visualización de deseño de consulta permite crear e editar consultas de bases de datos.

Para acceder a esta orde...

In a database file window, click the Queries icon, then choose Edit - Edit.


note

A maioría das bases de datos utilizan consultas para filtrar ou ordenar táboas de bases de datos e mostrar rexistros no seu computador. As visualizacións ofrecen a mesma funcionalidade que as consultas, mais do lado do servidor. Se a súa base de datos está nun servidor que soporta visualizacións, pode utilizalas para filtrar os rexistros no servidor e, así, acelerar o tempo de visualización.


note

Ao seleccionar a orde Crear vista na lapela Táboas do documento de base de datos, vese a xanela Deseño de vista, que asemella a xanela Deseño de consulta descrita aquí.


A disposición da xanela Deseño de consulta almacénase coa consulta creada, mais non é posíbel almacenala cunha vista creada.

A visualización de deseño

Para crear unha consulta, prema na icona Consultas dun documento de base de datos e, a seguir, prema en Crear consulta na visualización de deseño.

O panel inferior da vista de deseño é onde se define a consulta. Para definir unha consulta, indique os nomes de campos da base de datos que desexe incluír e os criterios para mostrar os campos. Para reorganizar as columnas no panel inferior da vista de deseño, arrastre a cabeceira da columna para un sitio novo ou seleccione a columna e prema +Tecla de frecha.

Na parte superior da xanela de vista de deseño de consulta móstranse as iconas da barra Deseño de consulta e da barra Deseño.

Se desexa probar unha consulta, prema dúas veces no seu nome no documento. O resultado móstrase nunha táboa semellante á Visualización de fonte de datos. Nota: A táboa que se mostra é temporal.

Teclas na Visualización de deseño de consulta

Tecla

Función

F4

Visualizar

F5

Executar consulta

F7

Engadir táboa ou consulta


Explorar

A primeira vez que se abre o deseño de consultas vese unha caixa de diálogo na que primeiro hai que seleccionar a táboa ou consulta que será a base para a nova consulta.

Prema dúas veces nos campos para os engadir á consulta. Arrastre e solte para definir as relacións.

note

Mentres deseña unha consulta non pode modificar as táboas seleccionadas.


Retirar táboas

Para eliminar a táboa da Visualización de deseño, prema no bordo superior da xanela da táboa e, no menú de contexto, use a orde Eliminar. Outra opción é premer na tecla Suprimir.

Mover táboas e modificar o seu tamaño

Pode redimensionar e dispor as táboas como prefira. Para movelas, arrastre o seu bordo superior ata a posición que desexe. Para ampliar ou reducir o seu tamaño, posicione o cursor do rato sobre un bordo ou canto e arrastre.

Relacións entre táboas

Se hai relación entre os datos de dous nomes de campo pertencentes a dúas táboas diferentes, pode usar esas relacións para a súa consulta.

Se, por exemplo, tiver unha folla de cálculo para artigos identificados por un número de artigo e unha folla de cálculo para clientes nos que rexistre registre todos os artigos que un/ha cliente/a encomende usando os números de artigo correspondentes, é porque hai unha relación entre os dous campos de dados de «número do artigo». Se agora quixese crear unhaa consulta que devolve todos os artigos que un/ha cliente/a teña encomendado, deberá recuperar os dados das dúas follas. Para fazer isto, é preciso informar o LibreOffice sobre a relación que existe entre os datos das dúas follas de cálculo.

Para facer isto, prema nun nome de campo nunha táboa (por exemplo, o nome de campo «Artigo-Número» da táboa Cliente), manteña o botón do rato premito e arrastre o campo do nome para o nome do campo da outra táboa («Artigo-Número» da táboa Artigo). Ao soltar o botón do rato aparece unha liña que conecta os dous campos entre as xanelas das dúas táboas. A condición correspondente segundo a cal o contido dos dous nomes de campo deba ser idéntico introdúcese na consulta SQL resultante.

A creación dunha consulta baseada en varias follas de cálculo relacionadas só é posíbel cando se usa LibreOffice como interface dunha base de datos relacional.

note

Nas consultas non é posíbel acceder a táboas de diferentes bases de datos. As consultas relacionadas con varias táboas só poden crearse dentro dunha única base de datos.


Especificar o tipo da relación

Se preme dúas veces na liña que conecta os dous campos ligados ou invoca a orde do menú Inserir - Nova relación pode indicar o tipo de relación na caixa de diálogo Relacións.

Alternatively, press Tab until the line is selected, then press Shift+F10 to display the context menu and there choose the command Edit. Some databases support only a subset of the possible join types.

Eliminar relacións

Para eliminar unha relación entre dúas táboas, prema na liña de conexión e, a seguir, na tecla Suprimir.

Outra posibilidade é eliminar as entradas correspondentes en Campos implicados, na caixa de diálogo Relacións. Tamén pode premer na tecla Tab ata seleccionar o vector de conexión, despois premer en Maiús+F10 para abrir o menú de contexto e finalmente seleccionar a orde Eliminar.

Definir a consulta

Seleccione as condicións para definir a consulta. Cada columna da táboa de deseño acepta un campo de datos. As condicións das filas líganse mediante o E booleano.

Especificar nomes de campos

Primeiro, seleccione todos os nomes de campo das táboas que desexe engadir á consulta. Pode facer isto arrastrando e soltando ou premendo dúas veces no nome dun campo na xanela da táboa. Co método de arrastrar e soltar, empregue o rato para arrastrar un nome de campo desde a xanela da táboa para a zona inferior da xanela de deseño da consulta. Ao facelo, pode decidir a columna xanela de deseño de consultas que quere que reciba o campo seleccionado. Só é posíbel seleccionar un nome de campo premendo dúas veces. Engádese á seguinte columna libre da xanela de deseño de consultas.

Eliminar nomes de campos

Para eliminar un nome de campo da consulta, prema na cabeceira da columna do campo e escolla a orde Eliminar no menú de contexto da columna.

Gardar a consulta

Empregue a icona Gardar da barra de ferramentas Estándar para gardar a consulta. Verá unha caixa de diálogo que lle pide que introduza un nome para a consulta. Se a base de datos admite esquemas tamén poderá introducir un nome para o esquema.

Esquema

Introduza o nome do esquema que se asigna á vista de consulta ou de táboa.

Nome de consulta ou nome de visualización de táboa

Introduza o nome de consulta ou de visualización de táboa.

Filtrar datos

Para filtrar os datos da consulta, indique os criterios desexados na área inferior da xanela de deseño de consulta. Dispón das opcións seguintes:

Campo

Introduza o nome do campo de datos ao que se fai referencia na consulta. Todas as opcións feitas nas filas de opcións do filtro refírense a estecampo. Se activa unha cela aquí cun clic do rato verá un botón cunha frecha que permite seleccionar un campo. A opción «Nome de táboa.*» selecciona todos os campos de datos co efecto que os criterios especificados se han de aplicar a todos os campos da táboa.

Alcume

Especifica un alcume. Este alcume lístase na consulta no canto de nome do campo. Isto posibilita o emprego de etiquetas de columna definidas polo usuario.. Por exemplo, se o campo de datos se chama PtNo e, no canto dese nome, desexa que apareza PartNum na consulta, introduza PartNum como alcume.

Nunha instrución en SQL, os alcumes defínense da seguinte maneira:

SELECT columna AS alcume FROM táboa.

Por exemplo:

SELECT "Compostela" AS "Santiago" FROM "Historia"

Táboa

A tábao da base de datos correspondente do campo de datos seleccionado aparece listada aquí. Se activa esta cela cun clic do rato aparece unha frecha que permite seleccionar unha táboa diferente para a consulta actual.

Ordenar

Ao premer nesta cela pode escoller unha opción de ordenación: ascendente, descendente e sen ordenar. Os campos de texto ordénanse alfabeticamente e os campos numéricos numericamente (0-9). Na maioría das bases de datos os administradores poden configurar as opcións de ordenación no nivel da base de datos.

Visíbel

Se marca a propiedade Visíbel dun campo de datos, ese campo será visíbel na consulta resultante. Se só está a empregar un campo de datos para formular unha condición ou realizar un cálculo, non precisa mostralo.

Criterios

Especifica os primeiros cri polos que se ha de filtrar o contido do campo de datos.

ou

Aquí pode introducir un criterio de filtro adicional para cada liña. Varios criterios nunha única columna identifícanse como OU lóxico.

Tamén pode empregar o menú de contexto das cabeceiras de liña na área inferior da xanela de deseño de consultas para inserir un filtro baseado nunha función:

Funcións

As funcións dispoñíbeis aquí dependen das que forneza o motor da base de datos.

Se está a traballar coa base de datos HSQL incorporada, a caixa de lista da fila Función oferece as opcións seguintes:

Opción

SQL

Efecto

Sen función

Non se executa ningunha opción.

Media

AVG

Calcula a media aritmética dun campo.

Cantidade

COUNT

Determina o número de rexistro da táboa. Os campos baldeiros pódense contar (a) ou excluír (b).

a) COUNT(*): Passing an asterisk as the argument counts all records in the table.

b) COUNT(column): Passing a field name as an argument counts only the records in which the specified field contains a value. Records in which the field has a Null value (i.e. contains no textual or numeric value) will not be counted.

Máximo

MAX

Determina o valor máis alto dun rexistro para ese campo.

Mínimo

MIN

Determina o valor máis baixo dun rexistro para ese campo.

Suma

SUM

Calcula a suma dos valores dos rexistros dos campos asociados.

Agrupar

GROUP BY

Agrupa os datos da consulta segundo o nome de campo seleccionado. As funcións execútanse segundo os grupos especificados. En SQL, esta opción corresponde coa expresión GROUP BY. Ao engadir un criterio esta entrada aparece na subexprexión HAVING do SQL.


Pódense introducir chamadas á función directamente na instrución SQL. A sintaxe é:

SELECT FUNCTION(columna) FROM táboa.

Por exemplo, a chamada de función en SQL para calcular unha suma é:

SELECT SUM("Prezo") FROM "Artigo".

A excepción da función Agrupar, as funcións anteriores denomínanse agregadas. Estas son funcións que calculan datos para crear resumos a partir dos resultados. Tamén poderían ser posíbeis outras funcións que non aparecen na caixa de lista. Estas dependen do motro de base de datas específico en uso e na funcionalidade actual fornecida polo controlador de Base empregado para a conexión a ese motor de base de datos.

Para empregar outras funcións non enumeradas na caixa de lista ten que introducilas manualmente en Campo.

Tamén pode asignar alcumes a chamadas de función. Se non desexa que se mostre a cadea de consulta na cabeceira da columna, introduza o nome substitutivo que desexe en Alcume.

A función correspondente nunha instrución de SQL é:

SELECT FUNCTION() AS alcume FROM táboa

Exemplo:

SELECT COUNT(*) AS conta FROM "Elemento"

note

Se executa esta función non pode inserir ningunha columna adicional para a consulta que non sexa un argumento dunha función «Agrupar».


Exemplos

No exemplo seguinte, execútase unha consulta entre dúas táboas: unha táboa «Elemento» co campo «Número_de_artigo» e unha táboa «Fornecedores» co campo «Nome_de_fornecedor». Alén disto, ambas as dúas táboas teñen un nome de campo común «Número_de_fornecedor».

Os pasos seguintes son necesarios para crear unha consulta que conteña todos os fornecedores que entregan máis de tres artigos.

 1. Insira as táboas «Artigo» e «Fornecedores» no deseño de consulta.

 2. Vincule os campos «Número_de_fornecedor» das dúas táboas, de non haber xa unha relación deste tipo.

 3. Prema dúas veces no campo «Número_de_artigo» da táboa «Artigo». Mostre a liña Función empregando o menú de contexto e seleccione a función Contar.

 4. Introduza >3 como criterio e desactive o campo Visíbel.

 5. Prema dúas veces no campo "Nome_de_fornecedor" da táboa "Fornecedores" e escolla a función Agrupar.

 6. Execute a consulta.

Se existen os campos «Prezo» (para o prezo de cada artigo) e «Número_de_fornecedor» (para o fornecedor do artigo) na táboa «Artigo», pode obter o prezo medio do artigo provisto polo fornecedor por medio da seguinte consulta:

 1. Insira a táboa «Artigo» no deseño de consulta.

 2. Prema dúas veces nos campos «Prezo» e «Número_de_fornecedor».

 3. Active a liña Función e seleccione a función Media no campo «Prezo».

 4. Tamén pode introducir «Media» na liña do alcume (sen comiñas).

 5. Para o campo «Número_de_fornecedor», escolla Agrupar.

 6. Execute a consulta.

Están dispoñíbeis os seguintes símbolos e ordes de menú de contexto:

Funcións

Mostra ou agocha unha fila para a selección de funcións.

Nome da táboa

Mostra ou agocha a fila do nome da táboa.

Nome do alcume

Mostra ou agocha a fila do nome do alcume.

Valores unívocos

Retrieves only distinct values from the query. This applies to multiple records that might contain several repeating occurrences of data in the selected fields. If the Distinct Values command is active, you should only see one record in the query (DISTINCT). Otherwise, you will see all records corresponding to the query criteria (ALL).

For example, if the name "Smith" occurs several times in your address database, you can choose the Distinct Values command to specify in the query that the name "Smith" will occur only once.

For a query involving several fields, the combination of values from all fields must be unique so that the result can be formed from a specific record. For example, you have "Smith in Chicago" once in your address book and "Smith in London" twice. With the Distinct Values command, the query will use the two fields "last name" and "city" and return the query result "Smith in Chicago" once and "Smith in London" once.

In SQL, this command corresponds to the DISTINCT predicate.

Limit

Allows you to limit the maximum number of records returned by a query.

If a Limit construction is added, you will get at most as many rows as the number you specify. Otherwise, you will see all records corresponding to the query criteria.

Formulating filter conditions

When formulating filter conditions, various operators and commands are available to you. Apart from the relational operators, there are SQL-specific commands that query the content of database fields. If you use these commands in the LibreOffice syntax, LibreOffice automatically converts these into the corresponding SQL syntax via an internal parser. You can also enter the SQL command directly and bypass the internal parser. The following tables give an overview of the operators and commands:

Operator

Meaning

Condition is satisfied if...

=

equal to

... the content of the field is identical to the indicated expression.

The operator = will not be displayed in the query fields. If you enter a value without any operator, the = operator is automatically assumed.

<>

not equal to

... the content of the field does not correspond to the specified expression.

>

greater than

... the content of the field is greater than the specified expression.

<

less than

... the content of the field is less than the specified expression.

>=

greater than or equal to

... the content of the field is greater than or equal to the specified expression.

<=

less than or equal to

... the content of the field is less than or equal to the specified expression.


LibreOffice command

SQL command

Meaning

Condition is satisfied if...

IS EMPTY

IS NULL

is null

... the field contains no data. For Yes/No fields with three possible states, this command automatically queries the undetermined state (neither Yes nor No).

IS NOT EMPTY

IS NOT NULL

is not empty

... the field is not empty, i.e it contains data.

LIKE

placeholder (*) for any number of characters

placeholder (?) for exactly one character

LIKE

placeholder (%) for any number of characters

Placeholder (_) for exactly one character

is an element of

... the data field contains the indicated expression. The (*) placeholder indicates whether the expression x occurs at the beginning of (x*), at the end of (*x) or inside the field content (*x*). You can enter as a placeholder in SQL queries either the SQL % character or the familiar (*) file system placeholder in the LibreOffice interface.

The (*) or (%) placeholder stands for any number of characters. The question mark (?) in the LibreOffice interface or the underscore (_) in SQL queries is used to represent exactly one character.

NOT LIKE

NOT LIKE

Is not an element of

... the field does not contain data having the specified expression.

BETWEEN x AND y

BETWEEN x AND y

falls within the interval [x,y]

... the field contains a data value that lies between the two values x and y.

NOT BETWEEN x AND y

NOT BETWEEN x AND y

Does not fall within the interval [x,y]

... the field contains a data value that does not lie between the two values x and y.

IN (a; b; c...)

Note that semicolons are used as separators in all value lists!

IN (a, b, c...)

contains a, b, c...

... the field name contains one of the specified expressions a, b, c,... Any number of expressions can be specified, and the result of the query is determined by a boolean OR operator. The expressions a, b, c... can be either numbers or characters

NOT IN (a; b; c...)

NOT IN (a, b, c...)

does not contain a, b, c...

... the field does not contain one of the specified expressions a, b, c,...

= TRUE

= TRUE

has the value True

... the field name has the value True.

= FALSE

= FALSE

has the value false

... the field data value is set to false.


Examples

='Ms.'

returns field names with the field content "Ms."

<'2001-01-10'

returns dates that occurred before January 10, 2001

LIKE 'g?ve'

returns records with field content such as "give" and "gave".

LIKE 'S*'

returns records with field contents such as "Sun".

BETWEEN 10 AND 20

returns records with field content between the values 10 and 20. (The fields can be either text fields or number fields).

IN (1; 3; 5; 7)

returns records with the values 1, 3, 5, 7. If the field name contains an item number, for example, you can create a query that returns the item having the specified number.

NOT IN ('Smith')

returns records that do not contain "Smith".


Like Escape Sequence: {escape 'escape-character'}

Example: select * from Item where ItemName like 'The *%' {escape '*'}

The example will give you all of the entries where the item name begins with 'The *'. This means that you can also search for characters that would otherwise be interpreted as placeholders, such as *, ?, _, % or the period.

Outer Join Escape Sequence: {oj outer-join}

Example: select Article.* from {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

Querying text fields

To query the content of a text field, you must put the expression between single quotes. The distinction between uppercase and lowercase letters depends on the database in use. LIKE, by definition, is case-sensitive (though some databases don't interpret this strictly).

Querying date fields

Date fields are represented as #Date# to clearly identify them as dates. Date, time and date/time constants (literals) used in conditions can be of either the SQL Escape Syntax type, or default SQL2 syntax.

Date Type Element

SQL Escape syntax #1 - may be obsolete

SQL Escape syntax #2

SQL2 syntax

Date

{D'YYYY-MM-DD'}

{d 'YYYY-MM-DD'}

'YYYY-MM-DD'

Time

{D'HH:MM:SS'}

{t 'HH:MI:SS[.SS]'}

'HH:MI:SS[.SS]'

DateTime

{D'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'}

{ts 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'}

'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'


Example: select {d '1999-12-31'} from world.years

Example: select * from mytable where years='1999-12-31'

All date expressions (date literals) must be enclosed with single quotation marks. (Consult the reference for the particular database and connector you are using for more details.)

Querying Yes/No fields

To query Yes/No fields, use the following syntax for dBASE tables:

Status

Query criterion

Example

Yes

for dBASE tables: not equal to any given value

=1 returns all records where the Yes/No field has the status "Yes" or "On" (selected in black),

No

.

=0 returns all records for which the Yes/No field has the status "No" or "Off" (no selection).

Null

IS NULL

IS NULL returns all records for which the Yes/No field has neither of the states Yes or No (selected in gray).


note

The syntax depends on the database system used. You should also note that Yes/No fields can be defined differently (only 2 states instead of 3).


Parameter queries

Parameter queries allow the user to input values at run-time. These values are used within the criteria for selecting the records to be displayed. Each such value has a parameter name associated with it, which is used to prompt the user when the query is run.

Parameter names are preceded by a colon in both the Design and SQL views of a query. This can be used wherever a value can appear. If the same value is to appear more than once in the query, the same parameter name is used.

In the simplest case, where the user enters a value which is matched for equality, the parameter name with its preceding colon is simply entered in the Criterion row. In SQL mode this should be typed as WHERE "Field" = :Parameter_name

warning

Parameter names may not contain any of the characters <space>`!"$%^*()+={}[]@'~#<>?/,. They may not be the same as field names or SQL reserved words. They may be the same as aliases.


tip

A useful construction for selecting records based on parts of a text field's content is to add a hidden column with "LIKE '%' || :Part_of_field || '%'" as the criterion. This will select records with an exact match. If a case-insensitive test is wanted, one solution is to use LOWER (Field_Name) as the field and LIKE LOWER ( '%' || :Part_of_field || '%' ) as the criterion. Note that the spaces in the criterion are important; if they are left out the SQL parser interprets the entire criterion as a string to be matched. In SQL mode this should be typed as LOWER ( "Field_Name" ) LIKE LOWER ( '%' || :Part_of_field || '%' ).


Parameter queries may be used as the data source for subforms, to allow the user to restrict the displayed records.

Parameter Input

The Parameter Input dialog asks the user to enter the parameter values. Enter a value for each query parameter and confirm by clicking OK or typing Enter.

The values entered by the user may consist of any characters which are allowable for the SQL for the relevant criterion; this may depend on the underlying database system.

tip

The user can use the SQL wild-card characters "%" (arbitrary string) or "_" (arbitrary single character) as part of the value to retrieve records with more complex criteria.


SQL Mode

SQL stands for "Structured Query Language" and describes instructions for updating and administering relational databases.

In LibreOffice you do not need any knowledge of SQL for most queries, since you do not have to enter the SQL code. If you create a query in the query designer, LibreOffice automatically converts your instructions into the corresponding SQL syntax. If, with the help of the Switch Design View On/Off button, you change to the SQL view, you can see the SQL commands for a query that has already been created.

You can formulate your query directly in SQL code. Note, however, that the special syntax is dependent upon the database system that you use.

If you enter the SQL code manually, you can create SQL-specific queries that are not supported by the graphical interface in the Query designer. These queries must be executed in native SQL mode.

By clicking the Run SQL command directly icon in the SQL view, you can formulate a query that is not processed by LibreOffice and sent directly to the database engine.

Precisamos da súa axuda!