Formato

O menú Formato contén ordes para formatar as celas, obxectos e contidos de cela seleccionados no documento.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Align Text

Set the alignment options for the current text paragraph in its container.

Number Format

Default number formats.

Estilos e formatado

Removes direct formatting from the selection.

Celas

Allows you to specify a variety of formatting options and to apply attributes to the selected cells.

Fila

Sets the row height and hides or shows selected rows.

Columna

Sets the column width and hides or shows selected columns.

Merge and Unmerge Cells

Opens a submenu for merging and unmerging cells.

Character

. Cambia a fonte ea formato do tipo de letra para os caracteres seleccionados

Paragraph

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Page Style

Opens a dialog where you can define the appearance of all pages in your document.

Intervalos de impresión

Manages print ranges. Only cells within the print ranges will be printed.

Conditional Formatting

Use Conditional Formatting to define range-based conditions that determine which cell style will be applied to each cell in a given range based on its contents.

AutoFormat Styles

Use this command to apply an AutoFormat to a selected or to define your own AutoFormats.

Sparkline

Opens a menu for sparklines formatting.

Image

Opens a submenu where you can choose commands to manipulate images.

Chart - Export as Image

Exports directly the chart as image. Select the image file type in the Save dialog.

Text Box and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Name

. Atribúese un nome para o obxecto seleccionado, de modo que pode rapidamente atopar o obxecto no navegador

Alt Text

Assigns a text and an alt text to the selected object. These texts are available as alternative tags in your document for use by accessibility tools. They are also available as tags for images when you export the document.

Anchor

Shows anchoring options for the selected object.

Arrange

Changes the stacking order of the selected object(s).

Align Objects

Aliñar obxectos seleccionados con relación ao outro.

Align Text

Set the alignment options for the current text paragraph in its container.

Voltear

Inverte o obxecto seleccionado en horizontal ou vertical.

Group

Grupos de manter obxectos seleccionados en conxunto, de xeito que poden ser movidos ou formateadas como un único obxecto.

Precisamos da súa axuda!