Inserir

O menú Inserir contén ordes para inserir novos elementos, como imaxes, caixas de texto, obxectos, multimedia, nomes de celas e moito máis na folla actual.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Gráfico

Insire unha gráfica.

Sparklines

Sparklines are small data charts displayed inside a cell.

Pivot Table - Select Source

Abre a caixa de diálogo en que pode seleccionar un ficheiro ou cartafol.

Texto

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Forma

Este submenú contén formas frecuentes, como liña, círculo, triángulo e cadrado ou formas de símbolo, como cara sorrindo, corazón e flor, que poden ser inseridas no documento.

Función

Abre o Asistente de funcións, que axuda a crear fórmulas interactivamente.

Named Ranges and Expressions

Allows you to name the different sections of your spreadsheet document. By naming the different sections, you can easily navigate through the spreadsheet documents and find specific information.

Caixa de texto

Debuxa unha caixa de texto co texto en horizontal ao arrastrar. Arrastre unha caixa de texto ata alcanzar o tamaño desexado en calquera lugar do documento e escriba ou pegue o texto. Rode a caixa de texto para obter un texto rodado.

Comentario

Insire un comentario arredor do texto, diapositiva de presentación, páxina de debuxo seleccionados ou na posición actual do cursor nunha folla de cálculo.

Marco flotante

Insire unha nova capa no documento. Só é posíbel utilizar esta orde en Draw, non en Impress.

Galería de Fontwork

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Hiperligazón

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Carácter especial

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formatar Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Data

Insire a data actual na cela.

Hora

Insire a hora actual na cela.

Campo

Abre un submenú para seleccionar a data, o nome da folla ou o título do documento na cela.

Cabeceiras e notas ao pé de páxina

Permite definir e formatar as cabeceiras e os rodapés.

Control de formulario

Este submenú contén controles de formulario, como caixa de texto, caixa de selección, botón de opción e lista de opcións, que poden ser inseridos no documento.

Signature Line

Insert a graphic box representing a signature line of the document.

Precisamos da súa axuda!