Instructions for Using LibreOffice Calc

Na páxina da Axuda xeral de LibreOffice, encontrará instrucións que se aplican a todos os módulos, como uso de xanelas e menús, personalización de LibreOffice, fontes de datos, galería e arrastrar e soltar.

Se desexa obter axuda con relación a outro módulo, vaia á axuda correspondente a ese módulo coa caixa de combinación da área de navegación.

Formatar táboas e celas

Freezing Rows or Columns as Headers

Realzar números negativos

Cells in Currency Format

Desactivar os cambios automáticos

Formatar follas de cálculo

Aplicar formato automático a un intervalo de celas seleccionado

Seleccionar temas para follas de cálculo

Assigning Formats by Formula

Applying Conditional Formatting

Desfacer o formato directo dun documento

Copying to Multiple Sheets

Selecting Multiple Cells

Merge and Unmerge Cells

Formatting Numbers With Decimals

User-defined Number Formats

Formatting Numbers as Text

Converting Text to Numbers

Inserting and Editing Comments

Renaming Sheets

Changing Row Height or Column Width

Changing Table Views

Using Rounded Off Numbers

Copiar só celas visíbeis

Copiar formatos co pincel de formato

Inserir quebras de liña en celas

Rotating Text

Writing Multi-line Text

Text Superscript / Subscript

Inserir caracteres especiais

Cambiar a cor do texto

Alternar entre os modos de inserción e de substitución

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Rexistrar cambios

Entering Values and Formulas

Introducir valores

Calculating With Formulas

Displaying Formulas or Values

Entering Formulas

Copying Formulas

Cálculos nas follas de cálculo

Cálculos con datas e horas

Cálculo de diferenzas temporais

Entering Fractions

Entering a Number with Leading Zeros

Applying Multiple Sheets

Navigating Through Sheet Tabs

Enchedura automático de datos tomando como base as celas adxacentes

Applying Sort Lists

Applying Filters

Aplicar Filtro automático

Aplicar filtros avanzados

Copiar só celas visíbeis

Entering Matrix Formulas

Rotating Tables (Transposing)

User-Defined Functions

Entering References

Naming Cells

Recoñecer nomes como referencia

Referenciar celas arrastrando e soltando

Enderezos e referencias, absolutos e relativos

Referencing URLs

Referenciar outras follas

Entering Matrix Formulas

Inserting External Data in Table (WebQuery)

Database Ranges in Tables

Defining a Database Range

Filtering Cell Ranges

Sorting Data

Advanced Calculations

Táboa dinámica

Creación de táboas dinámicas

Editing Pivot Tables

Filtering Pivot Tables

Updating Pivot Tables

Deleting Pivot Tables

Selecting Pivot Table Output Ranges

Consolidating Data

Applying Goal Seek

Applying Multiple Operations

Validity of Cell Contents

Using Scenarios

Printing and Print Preview

Defining Print Ranges on a Sheet

Printing Sheet Details

Defining Number of Pages for Printing

Printing Sheets in Landscape Format

Printing Rows or Columns on Every Page

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Importing and Exporting Documents

Opening and Saving Text CSV Files

Importing and Exporting CSV Text Files with Formulas

Importing and Exporting dBASE Files

Saving and Opening Sheets in HTML

Sending Documents as Email

Abrir documentos gardados noutros formatos

Gardar documentos noutros formatos

Diversos

Teclas de atallo (Accesibilidade do Calc do LibreOffice)

Pegar o contido en formatos especiais

Changing Your Working Directory

Protexer celas de cambios

Desprotexer celas

Freezing Rows or Columns as Headers

Inserting and Editing Comments

Rotating Tables (Transposing)

User-Defined Functions

Inserting External Data in Table (WebQuery)

19xx/20xx Years

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Aplicar estilos de liña mediante a barra de ferramentas

Defining Arrow Styles

Definir estilos de liña

Recording a Macro

Precisamos da súa axuda!