Filtro

Indique as opcións de filtraxe dos datos.

Criterio de filtrado

Pode definir un filtro predeterminado para os datos filtrando, por exemplo, os nomes dos campos, empregando unha combinación de argumentos de expresións lóxicas.

Operador

Seleccione un operador lóxico para o filtro.

Nome de campo

Seleccione o campo que desexe empregar no filtro. Se non dispón de nomes de campo, empréganse as etiquetas das columnas.

Condición

Seleccione un operador para comparar as entradas Nome do campo e Valor.

Dispón dos operadores seguintes:

Condicións:

=

igual

<

menor que

>

maior que

<=

menor que ou igual a

>=

maior que ou igual a

<>

diferente de


Valor

Seleccione o valor que desexe comparar co campo seleccionado.

Opcións

Displays or hides additional filtering options.

Precisamos da súa axuda!