Funcións financeiras Parte I

Para acceder a esta orde...

Inserir - Función, categoría Finanzas


Funcións financeiras Parte Primeira

Funcións financeiras Parte III

MDURACIÓN

Calcula a duración dun título con xuros fixos en anos.

Sintaxe

MDURATION(Settlement; Maturity; Coupon; Yield; Frequency [; Basis])

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data en que o título é vendido.

Taxa é a taxa de nomes anual de xuros (taxa de cupón)

Rendemento é o rendemento anual do título.

Npery é o número de pagamentos de xuros por ano.

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base

Cálculo

0 ou falta

US method (NASD), 12 months of 30 days each

1

Exact number of days in months, exact number of days in year

2

Exact number of days in month, year has 360 days

3

Exact number of days in month, year has 365 days

4

European method, 12 months of 30 days each


Exemplo

A seguridade é comprada en 2001-01-01; a data de vencemento é 2006-01-01. A taxa de cupón de interese é de 8%. O rendemento é de 9,0%. Os xuros son pagos semestralmente (a frecuencia é 2). Usando o cálculo diario de interese equilibrio (base 3), canto tempo é a duración?

=MDURATION("2001-01-01"; "2006-01-01"; 0.08; 0.09; 2; 3) returns 4.02 years.

NOMINAL_ADD

Calcula a taxa anual efectiva de interese con base na taxa de interese nominal eo número de pagamentos de xuros por ano.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Sintaxe

NOMINAL_ADD(EffectiveRate; NPerY)

EffectiveRate is the effective annual rate of interest.

Npery é o número de pagamentos de xuros por ano.

Exemplo

What is the nominal rate of interest for a 5.3543% effective rate of interest and quarterly payment.

=EFFECT_ADD (5,3543%;4) dá 0,0525 ou 5,25%.

PREZOVENC

Calcula o prezo por 100 unidades monetarias de valor nominal dun título, se a última data de xuros é irregular.

Sintaxe

PRICEMAT(Settlement; Maturity; Issue; Rate; Yield [; Basis])

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data en que o título é vendido.

Problema é a data de emisión do título.

Rate is the interest rate of the security on the issue date.

Rendemento é o rendemento anual do título.

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base

Cálculo

0 ou falta

US method (NASD), 12 months of 30 days each

1

Exact number of days in months, exact number of days in year

2

Exact number of days in month, year has 360 days

3

Exact number of days in month, year has 365 days

4

European method, 12 months of 30 days each


Exemplo

Settlement date: February 15 1999, maturity date: April 13 1999, issue date: November 11 1998. Interest rate: 6.1 per cent, yield: 6.1 per cent, basis: 30/360 = 0.

The price is calculated as follows:

=PRICEMAT("1999-02-15";"1999-04-13";"1998-11-11"; 0.061; 0.061;0) returns 99.98449888.

CUMPRINC_ADD

Calculates the cumulative redemption of a loan in a period.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Sintaxe

CUMPRINC_ADD(Rate; NPer; PV; StartPeriod; EndPeriod; Type)

Taxa define o tipo de interese por período.

NPer is the total number of payment periods. The rate and NPER must refer to the same unit, and thus both be calculated annually or monthly.

PV is the current value.

StartPeriod is the first payment period for the calculation.

EndPeriod is the last payment period for the calculation.

Type is the maturity of a payment at the end of each period (Type = 0) or at the start of the period (Type = 1).

Exemplo

The following mortgage loan is taken out on a house:

Rate: 9.00 per cent per annum (9% / 12 = 0.0075), Duration: 30 years (payment periods = 30 * 12 = 360), NPV: 125000 currency units.

How much will you repay in the second year of the mortgage (thus from periods 13 to 24)?

=CUMPRINC_ADD(0.0075;360;125000;13;24;0) returns -934.1071

In the first month you will be repaying the following amount:

=CUMPRINC_ADD(0.0075;360;125000;1;1;0) returns -68.27827

CUMIPMT_ADD

Calculates the accumulated interest for a period.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Sintaxe

CUMIPMT_ADD(Rate; NPer; PV; StartPeriod; EndPeriod; Type)

Taxa define o tipo de interese por período.

NPer is the total number of payment periods. The rate and NPER must refer to the same unit, and thus both be calculated annually or monthly.

PV is the current value.

StartPeriod is the first payment period for the calculation.

EndPeriod is the last payment period for the calculation.

Type is the maturity of a payment at the end of each period (Type = 0) or at the start of the period (Type = 1).

Exemplo

The following mortgage loan is taken out on a house:

Rate: 9.00 per cent per annum (9% / 12 = 0.0075), Duration: 30 years (NPER = 30 * 12 = 360), Pv: 125000 currency units.

How much interest must you pay in the second year of the mortgage (thus from periods 13 to 24)?

=CUMIPMT_ADD(0.0075;360;125000;13;24;0) returns -11135.23.

How much interest must you pay in the first month?

=CUMIPMT_ADD(0.0075;360;125000;1;1;0) returns -937.50.

LETTESEQ

Calculates the annual return on a treasury bill. A treasury bill is purchased on the settlement date and sold at the full par value on the maturity date, that must fall within the same year. A discount is deducted from the purchase price.

Sintaxe

TBILLEQ(dataDepósito; dataVencimento; desconto)

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data en que o título é vendido.

Discount é o desconto porcentual na adquisición do título.

Exemplo

Settlement date: March 31 1999, maturity date: June 1 1999, discount: 9.14 per cent.

The return on the treasury bill corresponding to a security is worked out as follows:

=TBILLEQ("1999-03-31";"1999-06-01"; 0.0914) returns 0.094151 or 9.4151 per cent.

BENEFDESC

Calculates the annual yield of a non-interest-bearing security.

Sintaxe

YIELDDISC(Settlement; Maturity; Price; Redemption [; Basis])

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data en que o título é vendido.

Prezo é o prezo do título por 100 unidades monetarias de valor nominal.

Redemption é o valor de rescate por 100 unidades monetarias de valor nominal.

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base

Cálculo

0 ou falta

US method (NASD), 12 months of 30 days each

1

Exact number of days in months, exact number of days in year

2

Exact number of days in month, year has 360 days

3

Exact number of days in month, year has 365 days

4

European method, 12 months of 30 days each


Exemplo

A non-interest-bearing security is purchased on 1999-02-15. It matures on 1999-03-01. The price is 99.795 currency units per 100 units of par value, the redemption value is 100 units. The basis is 2. How high is the yield?

=YIELDDISC("1999-02-15"; "1999-03-01"; 99.795; 100; 2) returns 0.052823 or 5.2823 per cent.

BENEFVENC

Calculates the annual yield of a security, the interest of which is paid on the date of maturity.

Sintaxe

YIELDMAT(Settlement; Maturity; Issue; Rate; Price [; Basis])

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data en que o título é vendido.

Problema é a data de emisión do título.

Rate is the interest rate of the security on the issue date.

Prezo é o prezo do título por 100 unidades monetarias de valor nominal.

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base

Cálculo

0 ou falta

US method (NASD), 12 months of 30 days each

1

Exact number of days in months, exact number of days in year

2

Exact number of days in month, year has 360 days

3

Exact number of days in month, year has 365 days

4

European method, 12 months of 30 days each


Exemplo

A security is purchased on 1999-03-15. It matures on 1999-11-03. The issue date was 1998-11-08. The rate of interest is 6.25%, the price is 100.0123 units. The basis is 0. How high is the yield?

=YIELDMAT("1999-03-15"; "1999-11-03"; "1998-11-08"; 0.0625; 100.0123; 0) returns 0.060954 or 6.0954 per cent.

PGTOXUROSACUM

Calculates the cumulative interest payments, that is, the total interest, for an investment based on a constant interest rate.

Sintaxe

PMT(taxa; nper ; pv [; fv = 0 [; type = 0 ]] )

A taxa corresponde á taxa de xuro periódica.

NPer is the payment period with the total number of periods. NPER can also be a non-integer value.

VP é o valor actual na secuencia de pagamentos.

S is the first period.

E is the last period.

Introduza (opcional) é a data de caducidade do pagamento periódico, sexa no inicio ou ao final dun período.

Exemplo

What are the interest payments at a yearly interest rate of 5.5 %, a payment period of monthly payments for 2 years and a current cash value of 5,000 currency units? The start period is the 4th and the end period is the 6th period. The payment is due at the beginning of each period.

=CUMIPMT(5.5%/12;24;5000;4;6;1) = -57.54 currency units. The interest payments for between the 4th and 6th period are 57.54 currency units.

PREZO

Calculates the market value of a fixed interest security with a par value of 100 currency units as a function of the forecast yield.

Sintaxe

PRICE(Settlement; Maturity; Rate; Yield; Redemption; Frequency [; Basis])

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data en que o título é vendido.

Taxa é a taxa de nomes anual de xuros (taxa de cupón)

Rendemento é o rendemento anual do título.

Redemption é o valor de rescate por 100 unidades monetarias de valor nominal.

Npery é o número de pagamentos de xuros por ano.

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base

Cálculo

0 ou falta

US method (NASD), 12 months of 30 days each

1

Exact number of days in months, exact number of days in year

2

Exact number of days in month, year has 360 days

3

Exact number of days in month, year has 365 days

4

European method, 12 months of 30 days each


Exemplo

A security is purchased on 1999-02-15; the maturity date is 2007-11-15. The nominal rate of interest is 5.75%. The yield is 6.5%. The redemption value is 100 currency units. Interest is paid half-yearly (frequency is 2). With calculation on basis 0, the price is as follows:

=PRICE("1999-02-15"; "2007-11-15"; 0.0575; 0.065; 100; 2; 0) returns 95.04287.

MIRR

Calculates the modified internal rate of return of a series of investments.

Sintaxe

MIRR(Values; Investment; ReinvestRate)

Values corresponds to the array or the cell reference for cells whose content corresponds to the payments.

Investment is the rate of interest of the investments (the negative values of the array)

ReinvestRate:the rate of interest of the reinvestment (the positive values of the array)

Exemplo

Assuming a cell content of A1 = -5, A2 = 10, A3 = 15, and A4 = 8, and an investment value of 0.5 and a reinvestment value of 0.1, the result is 94.16%.

PDURATION

Calculates the number of periods required by an investment to attain the desired value.

Sintaxe

PDURATION(Rate; PV; FV)

Rate is a constant. The interest rate is to be calculated for the entire duration (duration period). The interest rate per period is calculated by dividing the interest rate by the calculated duration. The internal rate for an annuity is to be entered as Rate/12.

PV é o valor presente (actual). O valor en diñeiro é o depósito en diñeiro ou o valor dun subsidio en especie de caixa actual. Como un valor de depósito de un valor positivo debe ser inserido; o depósito non debe ser 0 ou <0.

FV is the expected value. The future value determines the desired (future) value of the deposit.

Exemplo

At an interest rate of 4.75%, a cash value of 25,000 currency units and a future value of 1,000,000 currency units, a duration of 79.49 payment periods is returned. The periodic payment is the resulting quotient from the future value and the duration, in this case 1,000,000/79.49=12,850.20.

LETTESPREZO

Calculates the price of a treasury bill per 100 currency units.

Sintaxe

TBILLPRICE(dataDepósito; dataVencimento; desconto)

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data en que o título é vendido.

Discount é o desconto porcentual na adquisición do título.

Exemplo

Settlement date: March 31 1999, maturity date: June 1 1999, discount: 9 per cent.

The price of the treasury bill is worked out as follows:

=TBILLPRICE("1999-03-31";"1999-06-01"; 0.09) returns 98.45.

PREZODESC

Calculates the price per 100 currency units of par value of a non-interest- bearing security.

Sintaxe

PRICEDISC(Settlement; Maturity; Discount; Redemption [; Basis])

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data en que o título é vendido.

Discount is the discount of a security as a percentage.

Redemption é o valor de rescate por 100 unidades monetarias de valor nominal.

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base

Cálculo

0 ou falta

US method (NASD), 12 months of 30 days each

1

Exact number of days in months, exact number of days in year

2

Exact number of days in month, year has 360 days

3

Exact number of days in month, year has 365 days

4

European method, 12 months of 30 days each


Exemplo

A security is purchased on 1999-02-15; the maturity date is 1999-03-01. Discount in per cent is 5.25%. The redemption value is 100. When calculating on basis 2 the price discount is as follows:

=PRICEDISC("1999-02-15"; "1999-03-01"; 0.0525; 100; 2) returns 99.79583.

NOMINAL

Calculates the yearly nominal interest rate, given the effective rate and the number of compounding periods per year.

Sintaxe

NOMINAL(EffectiveRate; NPerY)

EffectiveRate is the effective interest rate

Npery é o número de pagamentos de xuros por ano.

Exemplo

What is the nominal interest per year for an effective interest rate of 13.5% if twelve payments are made per year.

=NOMINAL(13.5%;12) = 12.73%. The nominal interest rate per year is 12.73%.

BENEFICIOS

Calculates the yield of a security.

Sintaxe

YIELD(Settlement; Maturity; Rate; Price; Redemption; Frequency [; Basis])

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data en que o título é vendido.

Taxa é o tipo de xuro anual.

Prezo é o prezo do título por 100 unidades monetarias de valor nominal.

Redemption é o valor de rescate por 100 unidades monetarias de valor nominal.

Npery é o número de pagamentos de xuros por ano.

Basis (optional) is chosen from a list of options and indicates how the year is to be calculated.

Base

Cálculo

0 ou falta

US method (NASD), 12 months of 30 days each

1

Exact number of days in months, exact number of days in year

2

Exact number of days in month, year has 360 days

3

Exact number of days in month, year has 365 days

4

European method, 12 months of 30 days each


Exemplo

A security is purchased on 1999-02-15. It matures on 2007-11-15. The rate of interest is 5.75%. The price is 95.04287 currency units per 100 units of par value, the redemption value is 100 units. Interest is paid half-yearly (frequency = 2) and the basis is 0. How high is the yield?

=YIELD("1999-02-15"; "2007-11-15"; 0.0575 ;95.04287; 100; 2; 0) returns 0.065 or 6.50 per cent.

LETTESBENEF

Calculates the yield of a treasury bill.

Sintaxe

TBILLYIELD(dataDepósito; dataVencimento; prezo)

Resolución é a data de compra do título.

Madurez é a data en que o título é vendido.

Prezo é o prezo do título por 100 unidades monetarias de valor nominal.

Exemplo

Settlement date: March 31 1999, maturity date: June 1 1999, price: 98.45 currency units.

The yield of the treasury bill is worked out as follows:

=TBILLYIELD("1999-03-31";"1999-06-01"; 98.45) returns 0.091417 or 9.1417 per cent.

MOEDADEC

Converts a quotation that has been given as a decimal fraction into a decimal number.

Sintaxe

DOLLARDE(FractionalDollar; Fraction)

FractionalDollar is a number given as a decimal fraction.

Fraction is a whole number that is used as the denominator of the decimal fraction.

Exemplo

=DOLLARDE(1.02;16) stands for 1 and 2/16. This returns 1.125.

=DOLLARDE(1.1;8) stands for 1 and 1/8. This returns 1.125.

MOEDAFRA

Converts a quotation that has been given as a decimal number into a mixed decimal fraction.

Sintaxe

DOLLARFR(DecimalDollar; Fraction)

DecimalDollar is a decimal number.

Fraction is a whole number that is used as the denominator of the decimal fraction.

Exemplo

=DOLLARFR(1.125;16) converts into sixteenths. The result is 1.02 for 1 plus 2/16.

=DOLLARFR(1.125;8) converts into eighths. The result is 1.1 for 1 plus 1/8.

AMORTIZ

Returns for a given period the payment on the principal for an investment that is based on periodic and constant payments and a constant interest rate.

Sintaxe

PPMT(Rate; Period; NPer; PV [ ; FV [ ; Type ] ])

A taxa corresponde á taxa de xuro periódica.

Period is the amortizement period. P = 1 for the first and P = NPer for the last period.

NPer é o número total de períodos durante os cales a anuidade é paga.

VP é o valor actual na secuencia de pagamentos.

FV (optional) is the desired (future) value.

Type (optional) defines the due date. F = 1 for payment at the beginning of a period and F = 0 for payment at the end of a period.

Nas funcións de LibreOffice Calc, os parámetros marcados como «opcional» só poden omitirse cando non haxa ningún outro parámetro a seguir. Por exemplo, nunha función de catro parámetros, dos cales só os dous últimos aparecen marcados como «opcional», pódese omitir o parámetro 4 ou os parámetros 3 e 4, mais non é posíbel omitir exclusivamente o parámetro 3.

Exemplo

How high is the periodic monthly payment at an annual interest rate of 8.75% over a period of 3 years? The cash value is 5,000 currency units and is always paid at the beginning of a period. The future value is 8,000 currency units.

=PPMT(8.75%/12;1;36;5000;8000;1) = -350.99 currency units.

PGTOPRINCACUM

Returns the cumulative interest paid for an investment period with a constant interest rate.

Sintaxe

PMT(taxa; nper ; pv [; fv = 0 [; type = 0 ]] )

A taxa corresponde á taxa de xuro periódica.

NPer is the payment period with the total number of periods. NPER can also be a non-integer value.

VP é o valor actual na secuencia de pagamentos.

S is the first period.

E is the last period.

Introduza (opcional) é a data de caducidade do pagamento periódico, sexa no inicio ou ao final dun período.

Exemplo

What are the payoff amounts if the yearly interest rate is 5.5% for 36 months? The cash value is 15,000 currency units. The payoff amount is calculated between the 10th and 18th period. The due date is at the end of the period.

=CUMPRINC(5.5%/12;36;15000;10;18;0) = -3669.74 currency units. The payoff amount between the 10th and 18th period is 3669.74 currency units.

PGTO

Returns the periodic payment for an annuity with constant interest rates.

Sintaxe

PMT(Rate; NPer; PV [ ; [ FV ] [ ; Type ] ])

A taxa corresponde á taxa de xuro periódica.

NPer é o número total de períodos durante os cales a anuidade é paga.

VP é o valor actual na secuencia de pagamentos.

FV (opcional) é o valor futuro, que é acadar a finais dos pagamentos periódicos.

Type (optional) is the due date for the periodic payments. Type=1 is payment at the beginning and Type=0 is payment at the end of each period.

Nas funcións de LibreOffice Calc, os parámetros marcados como «opcional» só poden omitirse cando non haxa ningún outro parámetro a seguir. Por exemplo, nunha función de catro parámetros, dos cales só os dous últimos aparecen marcados como «opcional», pódese omitir o parámetro 4 ou os parámetros 3 e 4, mais non é posíbel omitir exclusivamente o parámetro 3.

Exemplo

What are the periodic payments at a yearly interest rate of 1.99% if the payment time is 3 years and the cash value is 25,000 currency units. There are 36 months as 36 payment periods, and the interest rate per payment period is 1.99%/12.

=PMT(1.99%/12;36;25000) = -715.96 currency units. The periodic monthly payment is therefore 715.96 currency units.

VAL

Returns the present value of an investment based on a series of periodic cash flows and a discount rate. To get the net present value, subtract the cost of the project (the initial cash flow at time zero) from the returned value.

If the payments take place at irregular intervals, use the XNPV function.

Sintaxe

NPV(Rate; Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 254]]])

Taxa define o tipo de interese por período.

Number 1, Number 2, … , Number 254 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Exemplo

What is the net present value of periodic payments of 10, 20 and 30 currency units with a discount rate of 8.75%. At time zero the costs were paid as -40 currency units.

=NPV(8.75%;10;20;30) = 49.43 currency units. The net present value is the returned value minus the initial costs of 40 currency units, therefore 9.43 currency units.

SLN

Returns the straight-line depreciation of an asset for one period. The amount of the depreciation is constant during the depreciation period.

Sintaxe

SLN(Cost; Salvage; Life)

Custo é o custo inicial dun activo.

Salvage é o valor dun activo ao final da depreciación.

Life is the depreciation period determining the number of periods in the depreciation of the asset.

Exemplo

Office equipment with an initial cost of 50,000 currency units is to be depreciated over 7 years. The value at the end of the depreciation is to be 3,500 currency units.

=SLN(50000;3,500;84) = 553.57 currency units. The periodic monthly depreciation of the office equipment is 553.57 currency units.

Funcións financeiras Parte Primeira

Funcións financeiras Parte III

Funcións por categoría

Precisamos da súa axuda!