Add-in Functions, List of Analysis Functions Part Two

note

The Add-in functions are supplied by the UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


Para acceder a esta orde...

Inserir - Función - categoría Suplemento


IMCOS

Returns the cosine of a complex number.

IMCOSH

Returns the hyperbolic cosine of a complex number.

IMCOT

Returns the cotangent of a complex number.

IMCSC

Returns the cosecant of a complex number.

IMCSCH

Returns the hyperbolic cosecant of a complex number.

IMSEC

Returns the secant of a complex number.

IMSECH

Returns the hyperbolic secant of a complex number.

IMSIN

Returns the sine of a complex number.

IMSINH

Returns the hyperbolic sine of a complex number.

[text/scalc/01/func_imtan.xhp#imtan_head not found].

Returns the tangent of a complex number.

CONVERT

Converts a value from one unit of measurement to the corresponding value in another unit of measurement.

COMPLEXO

O resultado é un número complexo, que é devolto a partir dun coeficiente real e un coeficiente imaxinario.

Sintaxe

COMPLEX(RealNum; INum [; Suffix])

RealNum é o coeficiente real do número complexo.

iNum é o coeficiente imaxinario do número complexo.

Suffix is a list of options, "i" or "j".

Exemplo

COMBIN(5;5) devolve 1

FACTDUPLO

Devolve o dobre factorial dun número.

Sintaxe

FACTDOUBLE(número)

Volve Number !! , o dobre factorial de Number , onde Number é un número enteiro maior ou igual a cero .

Para aínda números FACTDOUBLE (n) regresa:

2*4*6*8* ... *n

Por estraño números FACTDOUBLE (n) regresa:

1*3*5*7* ... *n

FACTDOUBLE (0) devolve 1, por definición.

Exemplo

FACTDOUBLE(7) devolve 105

FACTDOUBLE(7) devolve 105

FACTDOUBLE(7) devolve 105

IMABS

O resultado é o valor absoluto dun número complexo.

Sintaxe

IMABS (\ "Númerocomplexo")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Exemplo

IMSQRT("1+i") devolve "1,09868+0,45509+i"

IMARGUMENTO

O resultado é o argumento (o ángulo phi) dun número complexo.

Sintaxe

IMARGUMENT (\ "Númerocomplexo")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Exemplo

IMSQRT("1+i") devolve "1,09868+0,45509+i"

IMAXINARIO

O resultado é o coeficiente imaxinario dun número complexo.

Sintaxe

Imaxinario (\ "Númerocomplexo")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Exemplo

COMBIN(5;5) devolve 1

IMCONX

O resultado é o complemento complexo conxugado dun número complexo.

Sintaxe

IMCONJUGATE (\ "Númerocomplexo")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Exemplo

= IMCONJUGATE (\ "1 + j") dá 1-j.

IMDIV

O resultado é a división de dous números complexos.

Sintaxe

IMDIV("Numerator"; "Denominator")

Numerator, Denominator are complex numbers that are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Exemplo

IMDIV("12+i";"12-i") devolve "0,986207+0,16551i"

IMEXP

O resultado é o poder de e co número complexo. A constante e ten un valor de preto de 2,71828182845904.

Sintaxe

IMEXP (\ "Númerocomplexo")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Exemplo

= IMEXP (\ "1 + j") dá 1,47 + 2.29j (redondeado).

IMLN

O resultado é o logaritmo natural (á base e) dun número complexo. A constante e ten un valor de preto de 2,71828182845904.

Sintaxe

IMLN (\ "Númerocomplexo")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Exemplo

= IMLN (\ "1 + j") dá 0,35 + 0.79j (redondeado).

IMLOG10

O resultado é o logaritmo común (á base 10) dun número complexo.

Sintaxe

IMLOG10 (\ "Númerocomplexo")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Exemplo

= IMLOG10 (\ "1 + j") dá 0,15 + 0.34j (redondeado).

IMLOG2

O resultado é o logaritmo binario dun número complexo.

Sintaxe

IMLOG2 (\ "Númerocomplexo")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Exemplo

= IMLOG2 (\ "1 + j") dá 0,50 + 1.13j (redondeado).

IMPOT

O resultado é o Númerocomplexo elevado á potencia de Number .

Sintaxe

IMPOWER (\ "Númerocomplexo"; Number)

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Número é o expoñente.

Exemplo

IMPOWER("4-i";2) devolve "15-8i"

IMPRODUTO

The result is the product of a set of complex numbers.

Sintaxe

IMPRODUCT(Complex 1 [; Complex 2 [; … [; Complex 255]]])

Complex 1, Complex 2, … ,Complex 255 are complex numbers, references to cells or to cell ranges of complex numbers. Complex numbers are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Exemplo

= IMPRODUCT (\ "3 + 4J";"5-3j") dá 27 + 11J.

IMRAÍZ

O resultado é a raíz cadrada dun número complexo.

Sintaxe

IMSQRT (\ "Númerocomplexo")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Exemplo

IMSQRT("1+i") devolve "1,09868+0,45509+i"

IMREAL

O resultado é o coeficiente real dun número complexo.

Sintaxe

IMREAL (\ "Númerocomplexo")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Exemplo

IMSQRT("1+i") devolve "1,09868+0,45509+i"

IMSUBTR

O resultado é a subtracción de dous números complexos.

Sintaxe

IMSUB("ComplexNumber1"; "ComplexNumber2")

ComplexNumber is a complex number that is entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Exemplo

IMSQRT("1+i") devolve "1,09868+0,45509+i"

IMSUMA

The result is the sum of a set of complex numbers.

Sintaxe

IMSUM(Complex 1 [; Complex 2 [; … [; Complex 255]]])

Complex 1, Complex 2, … ,Complex 255 are complex numbers, references to cells or to cell ranges of complex numbers. Complex numbers are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Exemplo

= IMSUM (\ "13 + 4J";"5 + 3j") dá 18 + 7J.

OCTABIN

The result is the string representing the number in binary (base-2) form for the octal number string entered.

Sintaxe

OCT2BIN(Number [; Places])

Number is a string that represents an octal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Lugares é o número de prazas para ser emitido.

Exemplo

=OCT2BIN("3";3) returns "011".

Función

OCTADEC

The result is the number for the octal number string entered.

Sintaxe

OCT2DEC (Number)

Number is a string that represents an octal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Exemplo

=OCT2DEC("144") returns 100.

OCTAHEX

The result is the string representing the number in hexadecimal form for the octal number string entered.

Sintaxe

OCT2HEX(Number [; Places])

Number is a string that represents an octal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Lugares é o número de prazas para ser emitido.

Exemplo

=OCT2HEX("144";4) returns "0064".

Precisamos da súa axuda!