Funcións suplementarias

The following describes and lists some of the available add-in functions.

Concepto de suplemento (add-in)

You will also find a description of the LibreOffice Calc add-in interface in the Help. In addition, important functions and their parameters are described in the Help for the .

Suplementos fornecidos

LibreOffice contén exemplos para a interface de suplementos (add-ins) do Calc de LibreOffice.

Funcións de Análise Parte I

Funcións de Análise Parte II

DAYSINMONTH

Calcula o número de días do mes en que se produce a data inserida.

Sintaxe

DAYSINMONTH (Data)

data é calquera data no respectivo mes do ano desexada. O parámetro Data debe ser unha data válida de acordo coas opcións locais de LibreOffice.

Exemplo

= DAYSINMONTH (A1) devolve 29 días se A1 contén 1968/02/17, unha data válida para febreiro de 1968.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.DAYSINMONTH

tip

DAYSINYEAR

Calcula o número de días do ano en que se produce a data inserida.

Sintaxe

DAYSINYEAR (Data)

data é calquera data o ano respectivo. O parámetro Data debe ser unha data válida de acordo coas opcións locais de LibreOffice.

Exemplo

= DAYSINYEAR (A1) devolve 366 días se A1 contén 1968/02/29, unha data válida para o ano 1968.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.DAYSINYEAR

tip

ISLEAPYEAR

Determina se un ano é un ano bisesto En caso afirmativo, a función pode voltar o valor 1 (VERDADEIRO) .; se non, el volverá 0 (TEITO).

Sintaxe

ISLEAPYEAR (\ "Data")

Date specifies whether a given date falls within a leap year. The Date parameter must be a valid date.

warning

Microsoft Excel wrongly assumes year 1900 to be a leap year and considers the inexistent day of 1900-02-29 as valid in date calculations. Dates prior to 1900-03-01 are therefore different in Excel and Calc.


Exemplo

= ISLEAPYEAR (A1) devolve 1, se A1 contén 1968/02/29, a data válida do 29 de febreiro de 1968, na súa configuración de localidade.

You may also use =ISLEAPYEAR(DATE(1968;2;29)) or =ISLEAPYEAR("1968-02-29") giving the date string in the ISO 8601 notation.

Non use nunca = ISLEAPYEAR (2/29/68), porque iso sería primeiro avaliar 2 dividido por 29 dividido por 68, e, a continuación, calcular a función ISLEAPYEAR deste pequeno número como un número serial de data.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.ISLEAPYEAR

tip

MONTHS

Calcula a diferenza en meses entre dúas datas.

Sintaxe

MESES (StartDate; EndDate; Tipo)

StartDate é a primeira data

EndDate é a segunda data

Introduza calcula o tipo de diferenza. Os valores posibles inclúen 0 (intervalo) e 1 (en meses de calendario).

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.MONTHS

tip

Función

ROT13

Criptografía unha cadea de caracteres, movendo os personaxes 13 posicións no alfabeto. Tras a letra Z, o alfabeto comeza novamente (Rotación). Ao aplicar a función de cifrado de novo para o código resultante, pode descifrar o texto.

Sintaxe

ROT13(Texto)

Texto é a secuencia de caracteres a ser cifrada. ROT13 (ROT13 (Texto)) decifra o código.

Exemplo

=ROT13("Gur Qbphzrag Sbhaqngvba jnf sbhaqrq va Frcgrzore 2010.") returns the string "The Document Foundation was founded in September 2010.". Notice how spaces, digits, and full stops are unaffected by ROT13.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.ROT13

tip

Refer to the ROT13 wiki page for more details about this function.


WEEKS

Calcula a diferenza en semanas entre dúas datas.

Sintaxe

Semanas (StartDate; EndDate; Tipo)

StartDate is the start date in the interval.

EndDate is the end date in the interval. The end date must be greater than the start date, or else an error is returned.

Type specifies the type of difference to be calculated. Possible values are 0 (time interval) or 1 (calendar weeks).

If Type = 0 the function will assume that 7 days is equivalent to one week without considering any specific day to mark the beginning of a week.

If Type = 1 the function will consider Monday to be the first day of the week. Therefore, except for the start date, each occurrence of a Monday in the interval is counted as an additional week.

note

This function considers Monday to be the first day of the week regardless of the current locale settings.


Exemplo

In the following examples, dates are passed as strings. However, they can also be stored in separate cells and be passed as references.

=WEEKS("01/12/2022","01/17/2022",0) returns 0 because Type was set to 0 and there are only 5 days in the interval.

=WEEKS("01/12/2022","01/19/2022",0) returns 1 because Type was set to 0 and there are 7 days in the interval.

=WEEKS("01/12/2022","01/17/2022",1) returns 1 because Type was set to 1 and the interval contains a Monday, since 01/12/2022 is a Wednesday and 01/17/2022 is a Monday.

=WEEKS("01/10/2022","01/15/2022",1) returns 0 because Type was set to 1 and the interval does not contain any Mondays, except for the start date.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.WEEKS

tip

WEEKSINYEAR

Calcula o número de semanas do ano en que a data inserida ocorre O número de semanas defínese do seguinte xeito :. Unha semana que se estende por dous anos é engadido ao ano en que a maioría dos días da semana que se producen.

Sintaxe

WEEKSINYEAR (Data)

data é calquera data o ano respectivo. O parámetro Data debe ser unha data válida de acordo coas opcións locais de LibreOffice.

Exemplo

WEEKSINYEAR (A1) devolve 53 se A1 contén 1970/02/17, unha data válida para o ano 1970.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.WEEKSINYEAR

tip

YEARS

Calcula a diferenza en anos entre dúas datas.

Sintaxe

ANOS (StartDate; EndDate; Tipo)

StartDate é a primeira data

EndDate é a segunda data

Introduza calcula o tipo de diferenza. Os valores posibles son 0 (intervalo) e 1 (en anos de calendario).

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.YEARS

tip

Suplementos (add-ins) a través da API do LibreOffice

Add-ins can also be implemented through the LibreOffice API.

Precisamos da súa axuda!