Funcións de texto

This section contains descriptions of the Text functions.

Para acceder a esta orde...

Inserir - Función, categoría Texto


REGEX

Matches and extracts or optionally replaces text using regular expressions.

WEBSERVICE

Get some web content from a URI.

FILTERXML

Apply a XPath expression to a XML document.

ENCODEURL

Returns a URL-encoded string.

ASC

A función ASC convértese ancho total de caracteres de media ancho ASCII e katakana. Amosa unha cadea de texto.

See https://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions for a conversion table.

Sintaxe

ASC("texto")

Texto é o texto que contén caracteres a seren convertidos.

Vexa tamén a función JIS.

JIS

A función JIS converte media ancho en caracteres ASCII e katakana de ancho total. Amosa unha cadea de texto.

See https://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions for a conversion table.

Sintaxe

JIS(Texto)

Texto é o texto que contén caracteres a seren convertidos.

Vexa tamén a función ASC.

NÚMARÁBICOS

Calcula o valor dun número romano. A franxa de valor debe estar entre 0 e 3999.

Sintaxe

ÁRABE (\ "Texto")

Texto é o texto que representa un número romano.

Exemplo

=ÁRABE("MXIV") returns 1014

= Árabe (\ "MMII") dá 2002

CONCATENAR

Combina varios secuencias de texto nunha cadea.

Sintaxe

CONCATENAR(String 1 [; String 2 [; … [; String 255]]])

String 1[; String 2][; … ;[String 255]] are strings or references to cells containing strings.

Exemplo

=CONCATENATE("Good ";"Morning ";"Mrs. ";"Doe") returns: Good Morning Mrs. Doe.

EXACTO

Compara dúas secuencias de texto e devolve VERDADEIRO se son idénticos. Esta función distingue entre maiúsculas e minúsculas.

Sintaxe

EXACT("Text1"; "Text2")

Text1 refírese ao primeiro texto para comparar.

text2 é o segundo texto para comparar.

Exemplo

= exacto (\ "microssistemas";"Microsystems") dá FALSE.

MAIÚSCULA

Converte a secuencia de caracteres especificada no texto campo a maiúscula.

Sintaxe

UPPER("Text")

Texto refírese ás letras minúsculas que quere converter a maiúsculas.

Exemplo

= UPPER (\ "Good Morning") dá BO DÍA.

DECIMAL

Converte texto con carácteres dun sistema de número para un número enteiro positivo nas Radix dato de base. A raíz debe estar na franxa de 2 a 36. espazos e tabulacións son ignoradas. O Texto campo non distingue entre maiúsculas e minúsculas.

Se a raíz é 16, un x ou X ou líder 0x ou 0X, e un adxunto h ou H, é desconsiderada. Se a raíz é 2, un b ou B adxunto é desconsiderada. Outros personaxes que non pertencen ao sistema número xerar un erro.

Sintaxe

Decimal (\ "Texto"; Radix)

Text is the text to be converted. To differentiate between a hexadecimal number, such as A1 and the reference to cell A1, you must place the number in quotation marks, for example, "A1" or "FACE".

Radix indica a base do sistema numérico. Pode ser calquera número enteiro positivo comprendido entre 2 e 36.

Exemplo

=DECIMAL("17";10) dá 17.

= decimal (\ "CARA"; 16) dá 64.206.

=DECIMAL("0101";2) dá 5.

MINÚSCULA

Converte todas as letras maiúsculas nunha secuencia de texto en minúsculas.

Sintaxe

MINÚSCULA(texto)

Texto refírese ao texto a ser convertido.

Exemplo

=MINÚSCULA("Sol") devolve sol.

BASE

Converte un número enteiro positivo para unha base especificada nun texto do sistema de numeración . Os díxitos 0-9 e as letras AZ se usan.

Sintaxe

BASE(Número; Base [;LonxitudeMínima])

N é o número enteiro positivo a ser convertido.

Radix indica a base do sistema numérico. Pode ser calquera número enteiro positivo comprendido entre 2 e 36.

MinimumLength (opcional) determina a lonxitude mínima da secuencia de caracteres que se creou. Se o texto é máis curto que o longo mínimo indicado, os ceros son engadidos á esquerda da cadea.

Exemplo

= BASE (17; 10; 4) dá 0017 no sistema decimal.

= BASE (17, 2) dá 10001 no sistema binario.

= BASE (255; 16; 4) dá 00FF no sistema hexadecimal.

CARACT

Converte un número nun carácter de acordo coa táboa de código actual. O número pode ser un número enteiro de dous díxitos ou tres díxitos.

Os códigos maiores de 127 poden depender do mapa de caracteres do sistema (por exemplo, iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250) e, por este motivo, poden non ser portábeis.

Sintaxe

CARACT(Número)

Número é un número entre 1 e 255 que representa o valor de código do carácter.

Exemplo

= CHAR (100) devolve o carácter d.

="abc" & CHAR(10) & "def" inserts a newline character into the string.

NÚMROMANOS

Converte un número nun numeral romano. O intervalo de valores deben estar entre 0 e 3999, os modos poden ser números enteiros de 0 a 4.

Sintaxe

NÚMROMANOS(Número [; Modo])

Número é o número que está a ser convertido nun numeral romano.

Modo (opcional) indica o grao de simplificación. Canto maior sexa o valor, máis grande é a simplificación do número romano.

Exemplo

=ROMAN(999) returns CMXCIX

=ROMAN(999;0) returns CMXCIX

= romano (999; 1) dá LMVLIV

=ROMAN(999;2) returns XMIX

=ROMAN(999;3) returns VMIV

=ROMAN(999;4) returns IM

MOEDA

Converte un número nun valor en formato de moeda, redondeado á casa decimal especificado. No Valor campo escriba o número a ser convertido para a moeda. Opcionalmente, pode escribir o número de cifras decimais no Decimals campo. Se ningún valor se especifica, todos os números en formato moeda amosaranse con dúas cifras decimais.

Define o formato de moeda en súas opcións de sistema.

Sintaxe

DOLLAR(Value [; Decimals])

Valor é un número, unha referencia a unha cela que contén un número, ou unha fórmula que dá un número.

Decimals é o número opcional de cifras decimais.

Exemplo

=DOLLAR(255) returns $255.00.

= Dólar (367,456; 2) dá $ 367,46. Use o separador decimal que corresponde ao A definición de localidade corrente .

VALOR

Converte unha secuencia de texto nun número.

Sintaxe

VALUE("Text")

Texto é o texto a ser convertido en un número.

Exemplo

=VALUE("4321") returns 4321.

LONX

Devolve a lonxitude dunha cadea, incluíndo espazos.

Sintaxe

LONX («Texto»)

text é o texto cuxa lonxitude é para ser determinada.

Exemplo

= LEN (\ "Boa Tarde") dá 14.

=LEN(12345.67) dá 8.

DEREITAB

Devolve o último carácter ou caracteres dun texto co dobre personaxes bytes conxuntos (DBCS).

tip

Esta función está dispoñíbel desde o LibreOffice 4.2


Sintaxe

DEREITAB ("Texto" [; Número_bytes])

Texto é o texto do cal a parte dereita é para ser determinado.

Number_bytes (opcional) indica o número de caracteres que quere DIREITAB para extraer, con base en bytes.

Exemplo

RIGHTB("中国";1) returns " " (1 byte is only half a DBCS character and a space character is returned instead).

RIGHTB("中国";2) returns "国" (2 bytes constitute one complete DBCS character).

RIGHTB("中国";3) returns " 国" (3 bytes constitute one half DBCS character and one whole DBCS character; a space is returned for the first half).

RIGHTB("中国";4) returns "中国" (4 bytes constitute two complete DBCS characters).

LenB (\ "oficina") Devolve 6 (seis caracteres non DBCS cada unha composta por un byte).

ESQUERDAB

Devolve os primeiros caracteres dun texto DBCS.

tip

Esta función está dispoñíbel desde o LibreOffice 4.2


Sintaxe

ESQUERDAB("Texto" [;Número_bytes])

Texto é o texto en que as palabras parciais iniciais deben ser determinadas.

Number_bytes (opcional) indica o número de caracteres que quere LeftB para extraer, con base en bytes. Se este parámetro non é definido, un carácter é de retorno.

Exemplo

LEFTB("中国";1) returns " " (1 byte is only half a DBCS character and a space character is returned instead).

LEFTB("中国";2) returns "中" (2 bytes constitute one complete DBCS character).

LEFTB("中国";3) returns "中 " (3 bytes constitute one DBCS character and a half; the last character returned is therefore a space character).

LEFTB("中国";4) returns "中国" (4 bytes constitute two complete DBCS characters).

LenB (\ "oficina") Devolve 6 (seis caracteres non DBCS cada unha composta por un byte).

FIXO

Devolve un número como texto cun número especificado de cifras decimais e miles separadores opcionais.

Sintaxe

FIXO(Número; Decimais [; SenSeparadorDeMillares])

Número refírese ao número a ser formatado.

Decimals refírese ao número de cifras decimais a mostrar.

NoThousandsSeparators (opcional) determina se a miles separador se usa. Se o parámetro é un número diferente de 0, o separador de milleiros suprímese. Se o parámetro é igual a 0 ou se está ausente por completo, os separadores de millares da súa configuración de localidade actual aparecen.

Exemplo

= FIXO (1.234.567,89; 3) dá 1,234,567.890 como unha cadea de texto.

= FIXO (1.234.567,89; 3; 1) dá 1.234.567,890 como unha cadea de texto.

MEDIOB

Devolve unha cadea de texto dun texto DBCS. Os parámetros especifican a posición inicial e o número de caracteres.

tip

Esta función está dispoñíbel desde o LibreOffice 4.2


Sintaxe

MIDB (\ "Texto"; Iniciar; Number_bytes)

Texto é o texto que contén os caracteres para extraer.

Iniciar é a posición do primeiro carácter no texto para extraer.

Number_bytes especifica o número de caracteres MIDB volverá do texto, en bytes.

Exemplo

MIDB("中国";1;0) returns "" (0 bytes is always an empty string).

MIDB("中国";1;1) returns " " (1 byte is only half a DBCS character and therefore the result is a space character).

MIDB("中国";1;2) returns "中" (2 bytes constitute one complete DBCS character).

MIDB("中国";1;3) returns "中 " (3 bytes constitute one and a half DBCS character; the last byte results in a space character).

MIDB("中国";1;4) returns "中国" (4 bytes constitute two complete DBCS characters).

MIDB("中国";2;1) returns " " (byte position 2 is not at the beginning of a character in a DBCS string; 1 space character is returned).

MIDB("中国";2;2) returns " " (byte position 2 points to the last half of the first character in the DBCS string; the 2 bytes asked for therefore constitutes the last half of the first character and the first half of the second character in the string; 2 space characters are therefore returned).

MIDB("中国";2;3) returns " 国" (byte position 2 is not at the beginning of a character in a DBCS string; a space character is returned for byte position 2).

MIDB("中国";3;1) returns " " (byte position 3 is at the beginning of a character in a DBCS string, but 1 byte is only half a DBCS character and a space character is therefore returned instead).

MIDB("中国";3;2) returns "国" (byte position 3 is at the beginning of a character in a DBCS string, and 2 bytes constitute one DBCS character).

MIDB("office";2;3) returns "ffi" (byte position 2 is at the beginning of a character in a non-DBCS string, and 3 bytes of a non-DBCS string constitute 3 characters).

MEDIO

Devolve unha cadea de texto dun texto. Os parámetros especifican a posición inicial e o número de caracteres.

Sintaxe

MID (\ "Texto"; Iniciar; Number)

Texto é o texto que contén os caracteres para extraer.

Iniciar é a posición do primeiro carácter no texto para extraer.

Número especifica o número de caracteres na parte do texto.

Exemplo

= MID (\ "oficina"; 2; 2) dá ff.

RECORTAR

Elimina os espazos dunha corda, deixando só un único carácter de espazo entre as palabras.

Sintaxe

TRIM("Text")

Texto refírese ao texto en que os espazos deben ser eliminadas.

Exemplo

=TRIM(" hello world ") returns hello world without leading and trailing spaces and with single space between words.

T

Esta función devolve o texto de destino, ou unha secuencia de texto en branco se o destino non é o texto.

Sintaxe

T(valor)

Se Valor é unha cadea de texto ou refírese a unha cadea de texto, T devolve esta cadea de texto; en caso contrario, devolve unha secuencia de texto en branco.

Exemplo

= T (12345) devolve unha cadea baleira.

= T (\ "12345") dá a secuencia 12345.

LONX.B

Para a conxunto de caracteres de bytes dobres (DBCS) idiomas, devolve o número de bytes usados ​​para representar os carácteres nunha secuencia de texto.

tip

Esta función está dispoñíbel desde o LibreOffice 4.2


Sintaxe

LenB (\ "Texto")

text é o texto cuxa lonxitude é para ser determinada.

Exemplo

LenB (\ "中") dá 2 (1 carácter DBCS que consiste en 2 bytes).

LenB (\ "中国") dá 4 (2 DBCS caracteres cada composto por 2 bytes).

LenB (\ "oficina") Devolve 6 (seis caracteres non DBCS cada unha composta por un byte).

= LenB (\ "Boa Tarde") dá 14.

= LenB (12.345,67) dá 8.

REPETIR

Repite unha secuencia de caracteres por número dato de copias.

Sintaxe

REPT (\ "Texto"; Number)

Texto é o texto a repetirse.

Número é o número de repeticións.

O resultado pode ser un máximo de 255 caracteres.

Exemplo

=REPT("Bo día";2)devolve Bos díasBos días.

SUBSTITUÍR

Substitúe parte dunha cadea de texto cunha secuencia de texto diferente. Esta función pode usarse para substituír caracteres e números (que automaticamente convertidas en texto). O resultado da función sempre aparece como texto. Se desexa realizar outros cálculos cun número que foi substituído polo texto, terá que convertelo-lo de volta para un número usando o VALOR función.

Calquera texto que conteña números deberá colocar entre comiñas se non quere que sexa interpretado como un número e automaticamente convertidas en texto.

Sintaxe

REPLACE("Text"; Position; Length; "NewText")

Texto refírese ao texto do cal unha parte será substituída.

Posición refírese á posición no texto onde a substitución comeza.

Lonxitude é o número de caracteres en Texto para ser substituído.

newText refírese ao texto que substitúe Texto .

Exemplo

=REPLACE("1234567";1;1;"444") returns "444234567". One character at position 1 is replaced by the complete NewText.

LIMPAR

Todos os caracteres non imprimibles elimínanse da cadea.

Sintaxe

CLEAN("texto")

Texto refírese ao texto de partida para eliminar todos os caracteres non imprimibles.

PRIMMAIÚSCULA

maiúscula a primeira letra de todas as palabras dunha cadea de texto.

Sintaxe

PRIMMAIÚSCULA(«Texto»)

Texto refírese ao texto a ser convertido.

Exemplo

=PROPER("the document foundation") returns The Document Foundation.

UNICHAR

Converte un número de código a un carácter ou letra Unicode.

Sintaxe

UNICHAR(number)

Exemplo

= UNICHAR (169) devolve o personaxe de Copyright © .

tip

See also the UNICODE() function.


TEXTOBAHT

Converte un número en texto Tailandés, incluíndo os nomes de moedas tailandesas.

Sintaxe

TEXTOBAHT(Número)

Number is any number. "Baht" is appended to the integral part of the number, and "Satang" is appended to the decimal part of the number.

Exemplo

=BAHTTEXT(12.65) returns a string in Thai characters with the meaning of "Twelve Baht and sixty five Satang".

TEXTO

Converts a value into text according to a given format.

Sintaxe

TEXT(Value; Format)

Value is the value (numerical or textual) to be converted.

Formatar é o texto que define o formato. Use separadores decimais e miles de acordo co idioma definido no formato de cela.

Exemplo

= TEXT (12,34567;". ### ##") devolve o texto 12,35

= TEXT (12,34567;"000.00") devolve o texto 012,35

=TEXT("xyz";"=== @ ===") returns the text === xyz ===

tip

See also Number format codes: custom format codes defined by the user.


UNICODE

Devolve o código numérico do primeiro carácter Unicode dunha cadea de texto.

Sintaxe

UNICODE("Text")

Exemplo

= Unicode (\ "©") devolve o número Unicode 169 para o personaxe de Copyright.

tip

See also the UNICHAR() function.


DEREITA

Devolve o derradeiro carácter ou caracteres dun texto.

Sintaxe

DEREITA("Texto"; [;Número])

Texto é o texto do cal a parte dereita é para ser determinado.

Número (opcional) é o número de caracteres desde o lado dereito do texto.

Exemplo

=DEREITA("Sun";2) devolve un.

ESQUERDA

Devolve o primeiro carácter ou primeiros caracteres dun texto.

Sintaxe

ESQUERDA("Texto" [; Número])

Texto é o texto en que as palabras parciais iniciais deben ser determinadas.

Número (opcional) indica o número de caracteres para o texto inicial. Se este parámetro non é definido, un carácter é de retorno.

Exemplo

= LEFT (\ "saída"; 3) retorno "out".

CÓDIGO

Devolve un código numérico correspondente ao primeiro carácter dunha cadea de caracteres de texto.

Sintaxe

CÓDIGO("texto")

Texto é o texto para o cal se debe atopar o código do primeiro carácter.

Os códigos maiores de 127 poden depender do mapa de caracteres do sistema (por exemplo, iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250) e, por este motivo, poden non ser portábeis.

Exemplo

= CÓDIGO (\ "Hieronymus") dá 72, = CÓDIGO (\ "\ xeroglífica") retorno 104.

note

O código utilizado aquí non se refire a ASCII, mais a táboa de código cargado no momento.


LOCALIZAR

Returns the position of a string of text within another string.You can also define where to begin the search. The search term can be a number or any string of characters. The search is case-sensitive.

Sintaxe

FIND("FindText"; "Text" [; Position])

FindText refírese ao texto a atopar.

Texto é o texto en que a investigación ocorre.

Posición (opcional) é a posición no texto a partir do cal a investigación comeza.

Exemplo

= find (76; 998.877.665.544) 6 retorno.

PROCURAR

Returns the position of a text segment within a character string. You can set the start of the search as an option. The search text can be a number or any sequence of characters. The search is not case-sensitive. If the text is not found, returns error 519 (#VALUE).

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Sintaxe

SEARCH("FindText"; "Text" [; Position])

FindText é o texto a ser buscado.

Texto é o texto en que a investigación será realizada.

Posición (opcional) é a posición no texto onde a procura para comezar.

Exemplo

= SEARCH (54; 998.877.665.544) dá 10.

CAMBIARTEXTO

Substitúe un texto novo por un texto antigo nunha cadea de caracteres.

Sintaxe

SUBSTITUTE("Text"; "SearchText"; "NewText" [; Occurrence])

Texto é o texto en que segmentos de texto deben ser trocados.

searchText é o segmento de texto que debe ser substituído (varias veces).

newText é o texto que debe substituír o segmento de texto.

Aparición (opcional) indica que a aparición do texto de busca é que ser substituído. Se ese parámetro falta o texto de busca é substituído por todas partes.

Exemplo

= Suplente (\ "123123123";"3";"abc") dá 12abc12abc12abc.

= Suplente (\ "123123123";"3";"abc"; 2) dá 12312abc123.

Precisamos da súa axuda!