Funcións lóxicas

This category contains the Logical functions.

Handling non-logical arguments in logical functions

Para acceder a esta orde...

Inserir - Función, categoría Lóxica


NON

Complementos (inverte) un valor lóxico.

Sintaxe

NON (Valorlóxico)

Valorlóxico é calquera valor a ser complementado.

Exemplo

= NOT (A) . Se A = VERDADEIRO entón NOT (A) pode avaliar FALSE.

OU

Devolve VERDADEIRO se polo menos un argumento sexa VERDADEIRO. Esta función devolve o valor FALSE, se todos os argumentos teñen o valor lóxico FALSO.

Os argumentos son elas propias expresións lóxicas (VERDADEIRO, 1 <5, 2 + 3 = 7, B8 <10) que dán valores lóxicos, ou matrices (A1: C3) contén valores lóxicos.

Sintaxe

OU(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Exemplo

Os valores lóxicos de entrada 12 <11; 13> 22, e 45 = 45 están a ser verificado.

= OU (12 <11; 13> 22; 45 = 45) dá VERDADEIRO.

= OU(falso;verdadeiro) devolve Verdadeiro

E

Devolve VERDADEIRO se todos os argumentos sexan VERDADEIRO. Un dos elementos é FALSE, esta función devolve o valor FALSE.

Os argumentos son elas propias expresións lóxicas (VERDADEIRO, 1 <5, 2 + 3 = 7, B8 <10) que dáores lóxicos, ou matrices (A1: C3) contén valores lóxicos.

Sintaxe

E(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Exemplo

Os valores lóxicos de entrada 12 <13; 14> 12, e 7 <6 a seren verificados:

= E (12 <13; 14> 12; 7 <6) dá FALSE.

=E (falso;verdadeiro) devolve FALSO.

XOR

Devolve VERDADEIRO se un número impar de argumentos valorada como VERDADEIRO.

Os argumentos son elas propias expresións lóxicas (VERDADEIRO, 1 <5, 2 + 3 = 7, B8 <10) que retornan valores lóxicos, ou matrices (A1: C3) contén valores lóxicos.

tip

Esta función está dispoñíbel desde o LibreOffice 4.0


Sintaxe

XOR(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Exemplo

=XOR(VERDADEIRO;VERDADEIRO) devolve FALSO

= XOR (VERDADEIRO; VERDADEIRO; VERDADEIRO) dá VERDADEIRO

= XOU(falso;verdadeiro) devolve Verdadeiro

FALSO

Devolve o valor lóxico FALSO. A función FALSE () non require argumentos e sempre devolve o valor lóxico FALSO.

Sintaxe

FALSE()

Exemplo

=FALSE() devolve FALSE

= NOT(falso()) devolve Verdadeiro

VERDADEIRO

O valor lóxico defínese como VERDADEIRO. A función VERDADEIRO () non require argumentos e sempre devolve o valor lóxico VERDADEIRO.

Sintaxe

VERDADEIRO()

Exemplo

Se A = B = VERDADEIRO e FALSE exemplos a seguir aparecen:

=E(A;B) devolve FALSO

=OU(A;B) devolve VERDADEIRO

= NOT(E(A;B)) devolve Verdadeiro

SE

Especifica unha proba lóxica para ser executada.

Sintaxe

SE (Condición [;DaquelaValor [; SenónValor]])

Test é calquera valor ou expresión que pode ser VERDADEIRO ou FALSO.

DaquelaValor (opcional) é o valor que é devolto se a proba lóxica sexa VERDADEIRO.

SenónValor (opcional) é o valor que é devolto se a proba lóxica sexa FALSO.

Nas funcións de LibreOffice Calc, os parámetros marcados como «opcional» só poden omitirse cando non haxa ningún outro parámetro a seguir. Por exemplo, nunha función de catro parámetros, dos cales só os dous últimos aparecen marcados como «opcional», pódese omitir o parámetro 4 ou os parámetros 3 e 4, mais non é posíbel omitir exclusivamente o parámetro 3.

Exemplo

= IF (A1> 5; 100;"moi pequeno") Se o valor na A1 é maior que 5, o valor 100 insírese na cela actual; en caso contrario, o texto "moi pequeno" (sen comiñas) insírese.

Precisamos da súa axuda!