Funcións de información

Esta categoría contén as Estatísticas funcións.

Para acceder a esta orde...

Inserir - Función, categoría Información


Os datos na táboa que segue serve como a base para algúns dos exemplos nas descricións das funcións:

C

D

2

x value

y value

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


ACTUAL

Esta función devolve o resultado ata o momento de avaliar a fórmula do cal é unha parte (noutras palabras o resultado, tanto como que a avaliación ten). O seu principal uso é en conxunto coa función STYLE () para aplicar estilos seleccionados para unha célula, dependendo do contido da cela.

Sintaxe

ACTUAL()

Exemplo

=1+2+ACTUAL()

O exemplo dá 6. A fórmula é calculada a partir de esquerda a dereita, como: 1 + 2 é igual a 3, dando o resultado cando a data actual () se atopa; CORRENTE (), por conseguinte, produce 3, que se engade ao orixinal 3, para dar 6.

=A2+B2+STYLE(IF(CURRENT()>10;"Red";"Default"))

O exemplo dá A2 + B2 (STYLE dá 0 aquí). Se esta suma é maior que 10, o estilo de vermello é aplicado á cela. Vexa STYLE función para máis explicacións.

="choo"&ACTUAL()

O exemplo devolve choochoo.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.CURRENT

CELA

Devolve información sobre enderezo, formato ou o contido dunha cela.

Sintaxe

CELA ("InfoType" [; Referencia])

InfoType é a cadea de caracteres que especifica o tipo de información. A cadea de caracteres é sempre en Inglés. Maiúsculas ou minúsculas é opcional.

InfoType

Significado

COL

Devolve o número da columna referenciada.

=CELA("COL";D2) dá 4.

ROW

Devolve o número da liña referenciada.

=CELA("FILA";D2) dá 2.

SHEET

Devolve o número da folla referenciado.

= CELA (\ "Folla de"; Sheet3.D2) dá 3.

ADDRESS

Volve a dirección absoluto da célula referenciada.

= CELA (\ "DIRECCIÓN"; D2) dá $ D $ 2.

= CELA (\ "DIRECCIÓN"; Sheet3.D2) dá $ Sheet3 $ D $ 2 ..

=CELL("ADDRESS";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) returns 'file:///X:/dr/test.ods'#$Sheet1.$D$2.

FILENAME

Devolve o nome do ficheiro eo número da folla da cela referenciada.

=CELL("FILENAME";D2) returns 'file:///X:/dr/own.ods'#$Sheet1, if the formula in the current document X:\dr\own.ods is located in Sheet1.

=CELL("FILENAME";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) returns 'file:///X:/dr/test.ods'#$Sheet1.

COORD

Returns the complete cell address in Lotus™ notation.

= CELA (\ "Coord"; D2) dá $ A: $ D $ 2.

= CELA (\ "Coord"; Sheet3.D2) dá $ C: $ D $ 2.

CONTENTS

Devolve o contido da cela referenciada, sen nada de formato.

TYPE

Devolve o tipo de contido da cela.

b = baleiro. célula baleira

l = etiqueta. Texto, resultado dunha fórmula como texto

v = valor. Valor, resultado dunha fórmula como un número

WIDTH

Volve o ancho da columna referenciada. A unidade é o número de ceros (0) que se encaixan na columna no texto estándar eo tamaño estándar.

PREFIX

Volve o aliñamento da cela referida.

'= Aliñar á esquerda ou á esquerda xustificada

" = aliñar á dereita

^ = centrado

\ = repetición (actualmente inactivo)

PROTECT

Devolve o estado da protección desa cela.

1 = a cela está protexida

0 = a cela non está protexida

FORMAT

Devolve unha cadea de caracteres que indica o formato numérico.

, = número con separador de miles

F = número sen separador de miles

C = formato de moeda

S = representación exponencial, por exemplo, 1,234+E56

P = porcentaxe

Nos formatos anteriores, o número de cifras decimais despois o separador decimal determínase como un número. Exemplo: o formato de número #, ## 0,0 retorno, 1 eo número formato 00.000% dá P3

D1 = MMM-D-AA, MM-D-YY e formatos semellantes

D2 = DD-MM

D3 = MM-YY

D4 = DD-MM-AAAA HH: MM: SS

D5 = MM-DD

D6 = HH: MM: SS AM / PM

D7 = HH: MM AM / PM

D8 = HH: mm: ss

D9 = hh: mm

G = Todos os outros formatos

- (Menos) ao final = números negativos son formatados en cor

() (Parénteses) ao final = existe un paréntese de apertura no código de formato

COLOR

Devolve 1 se os valores negativos foron formatados en cor; caso contrario, 0.

PARENTHESES

Devolve 1 se o código de formato contén unha paréntese de abertura (, de non ser así, devolve 0.


Referencia (lista de opcións) é a posición da cela para ser examinada. Se Referencia é un intervalo, as células se move cara á parte superior esquerda do intervalo. Se Referencia está ausente, $ [officename] Calc usa a posición da cela en que esta fórmula é situado. Microsoft Excel usa a referencia da cela na que o cursor está situado.

ENBRANCO

Devolve VERDADEIRO se a referencia a unha cela está baleiro. Esta función utilízase para determinar se o contido dunha cela está baleiro. Unha célula cunha fórmula interior non está baleira.

Se se produce un erro, a función devolve un valor lóxico ou numérico.

Sintaxe

ÉBRANCO (valor)

Valor é o contido que hai que comprobar.

Exemplo

= ÉBRANCO (D2) dá FALSE como un resultado.

FÓRMULA

Mostra a fórmula dunha cela da fórmula como unha cadea de texto.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Sintaxe

FÓRMULA (Referencia)

Referencia é unha referencia a unha cela que contén unha fórmula.

Unha referencia non é válida ou unha referencia a unha cela sen fórmula resulta por valor de erro # N / A.

Exemplo

Se a cela A8 contén a fórmula = SUM (1, 2, 3) , logo

= FORMULA (A8) devolve o texto = SUM (1, 2, 3).

INFO

dá información específica sobre o escritorio actual. A función recibe un único argumento de texto e devolve os datos en función dese parámetro.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Sintaxe

INFO("tipo")

A táboa a seguir lista os valores para o parámetro de texto Tipo e os valores de retorno da función INFO.

Valor para «Tipo»

Dá o valor

"osversion"

Sempre «Windows (32-bit) NT 5.01», por motivos de compatibilidade

"system"

The type of the operating system:
"AIX" for Advanced Interactive Executive IBM computer operating systems
"ANDROID" for Google mobile operating system
"DRAGONFLY" for DragonFly operating system forked from FreeBSD
"EMSCRIPTEN" for browser WebAssembly system
"FREEBSD", "OPENBSD" or "NETBSD" for operating systems based on the Berkeley Software Distribution (BSD)
"HAIKU" for BeOS compatible operating system
"iOS" for Apple mobile operating system
"LINUX" for GNU/Linux based operating systems
"MACOSX" for Apple Mac OS X
"SOLARIS" for Oracle Solaris operating system
"WNT" for Microsoft Windows

"release"

O identificador da edición do produto, como por exemplo «300m25(Build:9876)»

"numfile"

Sempre 1, por motivos de compatibilidade

"recalc"

Current formula recalculation mode, either "Automatic" or "Manual" (localized into LibreOffice language)


note

Outras aplicacións de folla de cálculo pode aceptar valores situados ao Tipo parámetro, pero o Calc do LibreOffice só acepta os valores ingleses.


Exemplo

= INFO (\ "liberación") devolve o número de lanzamento do produto do PRODUCTNAME% en uso.

= INFO (D5) con célula D5 contén unha secuencia de texto sistema devolve o tipo de sistema de operación.

N

Devolve o valor numérico do parámetro dato. Devolve 0 se o parámetro é un texto ou TEITO.

Se ocorrer un erro a función devolve o valor de erro.

Sintaxe

N(valor)

Valor é o parámetro para ser convertida nun número. N () devolve o valor numérico se poida. El dá os valores lóxicos VERDADEIRO e FALSE como 1 e 0 respectivamente. El dá texto como 0.

Exemplo

= N(123) devolve 123

= N(VERDADEIRO) devolve 1

= N(FALSO) devolve 0

= N("abc") devolve 0

= N (1/0) regresa # DIV / 0!

NONDISP

Devolve o valor de erro # N / A.

Sintaxe

NA()

Exemplo

= NA () converte o contido da cela en # N / A.

TIPO

Returns the type of value, where 1 = number, 2 = text, 4 = Boolean value, 8 = formula, 16 = error value, 64 = array.

Se se produce un erro, a función devolve un valor lóxico ou numérico.

Sintaxe

TYPE (Valor)

Value is a specific value for which the data type is determined.

Exemplo (ver o exemplo da táboa de enriba)

= TYPE (C2) dá 2, como resultado.

= TYPE (D9) dá 1 como resultado.

ÉERR

As probas de condicións de erro, excepto o # N / A valor de erro, e dá VERDADEIRO ou TEITO.

Se se produce un erro, a función devolve un valor lóxico ou numérico.

Sintaxe

ÉERRO (Valor)

Valor é calquera valor ou expresión que se proba para ver se hai un valor de erro diferente de #N/D presente.

Exemplo

= ÉERRO (C8) en C8 célula contén = 1/0 dá VERDADEIRO, porque é un 1/0 erro.

=ÉERRO(C9) onde a cela C9 contén =NA() devolve FALSO, porque ÉERRO() ignora o erro #N/D.

Función

ÉERRO

Proba as condicións de erro, incluíndo o valor de erro #N/D, e devolve VERDADEIRO ou FALSO.

Se se produce un erro, a función devolve un valor lóxico ou numérico.

Sintaxe

ÉERRO (Valor)

Valor é ou refírese ao valor a ser probado. ÉERROOR () devolve VERDADEIRO se hai un erro e FALSE se non.

Exemplo

= ÉERRO (C8) en C8 célula contén = 1/0 dá VERDADEIRO, porque é un 1/0 erro.

= ÉERRO (C9) en que C9 célula contén = NA () dá VERDADEIRO.

Función

ÉERRO

Returns the value if the cell does not contains an error value, or the alternative value if it does.

tip

Esta función está dispoñíbel desde a versión 4.0 do LibreOffice.


Sintaxe

SEÉERRO(Valor; Valor_alternativo)

Value is the value or expression to be returned if it is not equal or results in an error.

Alternate_value is the value or expression to be returned if the expression or value of Value is equal or results in an error.

Exemplo

= ÉERRO (C8) en C8 célula contén = 1/0 dá VERDADEIRO, porque é un 1/0 erro.

= ÉERRO (C8) en C8 célula contén = 1/0 dá VERDADEIRO, porque é un 1/0 erro.

ÉFÓRMULA

Devolve VERDADEIRO se unha célula é unha célula de fórmula.

Se se produce un erro, a función devolve un valor lóxico ou numérico.

Sintaxe

ÉFORMULA (Referencia)

Referencia indica a referencia a unha cela na que a proba realizarase para determinar se contén unha fórmula.

Exemplo

= ÉFORMULA (C4) dá FALSO se a célula C4 contén o número 5 .

ÉIMPAR

Devolve VERDADEIRO se o valor é impar, ou FALSE se o número é mesmo.

Sintaxe

ÉIMPAR (valor)

Valor é o valor a ser verificado.

Se o valor non é un número enteiro calquera díxitos despois da coma son ignorados. O sinal de Valor tamén é ignorado.

Exemplo

= ÉIMPAR (33) dá VERDADEIRO

= ÉIMPAR (48) dá FALSE

= ÉIMPAR (3.999) dá VERDADEIRO

= ÉIMPAR (-3,1) dá VERDADEIRO

ÉIMPAR_ADD

Devolve VERDADEIRO (1) se o número non voltar un número enteiro cando dividido por dous.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Sintaxe

ÉIMPAR_ADD(Number)

Número é o número a ser probado.

Exemplo

=ÉIMPAR_ADD(5) dá 1.

ÉLÓXICO

Probas para un valor lóxico (VERDADEIRO ou FALSO).

Se ocorrer un erro, a función devolve FALSE.

Sintaxe

ISLOGICAL (Valor)

Volve VERDADEIRO se Valor é un valor lóxico (VERDADEIRO ou FALSO), e dá FALSE se non.

Exemplo

= ISLOGICAL (99) dá FALSE, porque 99 é un número, non un valor lóxico.

= ISLOGICAL (Isna (D4)) dá VERDADEIRO calquera que sexa o contido da cela D4, porque Isna () devolve un valor lóxico.

ÉNONDISP

Devolve VERDADEIRO se unha cela contén o valor de erro #N/D (valor non dispoñíbel).

Se ocorrer un erro, a función devolve FALSE.

Sintaxe

Isna (valor)

Valor é o valor ou expresión sendo probada.

Exemplo

= Isna (D3) dá FALSE como un resultado.

ÉNONDISP

Returns the value if the cell does not contains the #N/A (value not available) error value, or the alternative value if it does.

tip

Esta función está dispoñíbel desde a versión 4.0 do LibreOffice.


Sintaxe

IFNA(Value; Alternate_value)

Value is the value or expression to be returned if it is not equal or results in an #N/A error.

Alternate_value is the value or expression to be returned if the expression or value of Value is equal or results in an #N/A error.

Exemplo

=IFNA(D3;D4) returns the value of D3 if D3 does not result in an #N/A error, or D4 if it does.

ÉNONTEXTO

Comproba se o contido da cela é texto ou números, e dá FALSE se o contido do texto.

Se ocorrer un erro, a función devolve VERDADEIRO.

Sintaxe

ÉNONTEXT (Valor)

Valor é calquera valor ou expresión en que unha proba se realiza para determinar se se trata dun texto ou números ou un valor booleano.

Exemplo

= ÉNONTEXTO (D2) dá FALSE se a célula D2 contén o texto abcdef .

= ÉNONTEXTO (D9) dá VERDADEIRO se a célula D9 contén o número 8 .

ÉNÚMERO

Devolve VERDADEIRO se o valor fai referencia a un número.

Se se produce un erro, a función devolve un valor lóxico ou numérico.

Sintaxe

ISNUMBER (Valor)

Valor é calquera expresión sendo probada para determinar se se trata dun número ou texto.

Exemplo

= ISNUMBER (C3) dá VERDADEIRO se a célula C3 contén o número 4 .

= ISNUMBER (C2) dá FALSE se a célula C2 contén o texto abcdef .

ÉPAR

Devolve VERDADEIRO se o valor é un número enteiro par, ou se o valor é estraño.

Sintaxe

ÉPAR (Valor)

Valor é o valor a ser verificado.

Se o valor non é un número enteiro calquera díxitos despois da coma son ignorados. O sinal de Valor tamén é ignorado.

Exemplo

= ÉPAR (48) dá VERDADEIRO

= ÉPAR (33) dá FALSE

= ÉPAR (0) dá VERDADEIRO

= ÉPAR (-2,1) dá VERDADEIRO

= ÉPAR (3.999) dá FALSE

ÉPAR_ADD

As probas de números pares. dá 1 se o número dividido por 2 dá un enteiro.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Sintaxe

ÉPAR_ADD (Number)

Número é o número a ser probado.

Exemplo

=ÉPAR_ADD(5) dá 0.

= ÉPAR_ADD (A1) dá 1 se a célula A1 contén o número 2 .

ÉREF

probas se o argumento é unha referencia. Devolve VERDADEIRO se o argumento é unha referencia, dá FALSE se non. Cando dada unha referencia esta función non examinar o valor que está a ser referenciado.

Se se produce un erro, a función devolve un valor lóxico ou numérico.

Sintaxe

ÉREF(valor)

Valor é o valor a ser probado, para determinar se é unha referencia.

Exemplo

= ÉREF (C5) devolve o resultado VERDADEIRO porque C5 é unha referencia válida.

= ÉREF (\ "abcdef") dá sempre un texto falso porque nunca pode ser unha referencia.

=ÉREF(4) dá FALSO.

= ÉREF (INDIRECTO (\ "A6")) dá VERDADEIRO, porque indirecta é unha función que devolve unha referencia.

= ÉREF (ADDRESS (1; 1; 2;"Sheet2")) dá FALSE, porque a dirección é unha función que dá un texto, aínda que el se parece un referencia.

ÉTEXTO

Devolve VERDADEIRO se o contido da cela referir ao texto.

Se ocorrer un erro, a función devolve FALSE.

Sintaxe

ISTEXT (Valor)

Valor é un valor, número, valor booleano, ou un valor de erro a ser probado.

Exemplo

= ISTEXT (D9) dá VERDADEIRO se a célula D9 contén o texto abcdef .

= ISTEXT (C3) dá FALSE se a célula C3 contén o número 3 .

Precisamos da súa axuda!